Giải PROGRESS REVIEW 2 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập PROGRESS REVIEW 2 sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (Reading), nói (Speaking), nghe (Listening), viết (Writting) cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus và Vocabulary and listening giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


PROGRESS REVIEW 2

MY EVALUATION trang 58 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Check your progress. Do the exercises and then complete your own evaluation.

(Tự đánh giá! Hãy kiểm tra sự tiến bộ của em. Làm bài tập và sau đó hoàn thành bản tự đánh giá.)

– I need to try this again.

(Tôi cần cố gắng lại phần này.)

– I could do this better.

(Tôi có thể làm tốt hơn.)

– I am happy with this.

(Tôi hài lòng với phần này.)

– I can do this very well.

(Tôi có thể làm phần này rất tốt.)


VOCABULARY trang 58 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Animals

(TỪ VỰNG: Động vật)

Giải bài 1 trang 58 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the words in the sentences.

(Hoàn thành các từ trong câu.)

1. What do you think this animal is? It’s got long ears and a white tail. – It’s a r—– .

2. This small creature lives in and out of the water. It can jump. – It’s a f— !

3. The animal has got eight arms and it lives in the water. – Is it an o—— ?

4. What is this animal? It lives in a hot place and it can walk far without water. – It’s a c—-.

5. We think this creature is beautiful. It can fly. – Is it a b——– ?

6. These creatures live only in the water. They can swim fast. – They’re f—.

I can talk about animals.

(Tôi có thể nói về các động vật.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1. rabbit (thỏ) 2. frog (ếch)
3. octopus (bạch tuộc) 4. camel (lạc đà)
5. butterfly (bướm) 6. fish (cá)

1. What do you think this animal is? It’s got long ears and a white tail. – It’s a rabbit.

(Bạn nghĩ con vật này là gì? Nó có một đôi tai dài và một cái đuôi màu trắng. – Đó là con thỏ.)

2. This small creature lives in and out of the water. It can jump. – It’s a frog!

(Sinh vật nhỏ này sống trong và ngoài nước. Nó có thể nhảy. – Đó là con ếch!)

3. The animal has got eight arms and it lives in the water. – Is it an octopus?

(Con vật có tám cái tay và nó sống ở dưới nước. – Nó là bạch tuộc à?)

4. What is this animal? It lives in a hot place and it can walk far without water. – It’s a camel.

(Đây là con vật gì? Nó sống ở nơi nóng và nó có thể đi xa mà không cần nước. – Đó là con lạc đà.)

5. We think this creature is beautiful. It can fly. – Is it a butterfly?

(Chúng ta nghĩ rằng sinh vật này thật đẹp. Nó có thể bay. – Có phải là con bướm không?)

6. These creatures live only in the water. They can swim fast. – They’re fish.

(Những sinh vật này chỉ sống dưới nước. Chúng có thể bơi nhanh. – Chúng là cá.)


READING trang 58 Tiếng Anh 6 Friends Plus

The ugliest animals?

(ĐỌC: Những động vật xấu xí nhất?)

Giải bài 2 trang 58 Tiếng Anh 6 CTST

Choose the correct words and complete the text.

(Chọn từ đúng và hoàn thành văn bản.)

Mountain gorillas

There are only about 900 gorillas now in the world and they are one of the (1)……….. animals in Africa. For many people, the gorillas aren’t pretty or (2)……….. – some people say they have (3)……….. faces. It’s true, they are a (4)……….. colour – black or grey – and they aren’t (5)……….. creatures like butterflies.

But they are some of the most interesting animals in the world. If we protect these amazing creatures, they can become (6)……….. again.

1. a. rarest b. most common c. most colourful
2. a. common b. dull c. beautiful
3. a. colourful b. ugly c. rare
4. a. beautiful b. rare c. dull
5. a. dull b. colourful c. ugly
6. a. more common b. rarer c. uglier
I can read for specific information.

(Tôi có thể đọc để biết thông tin cụ thể.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1 – a. rarest 2 – c. beautiful 3 – b. ugly
4 – c. dull 5 – b. colourful 6 – a. more common

Mountain gorillas

There are only about 900 gorillas now in the world and they are one of the (1) rarest animals in Africa. For many people, the gorillas aren’t pretty or (2) beautiful – some people say they have (3) ugly faces. It’s true, they are a (4) dull colour – black or grey – and they aren’t (5) colourful creatures like butterflies.

But they are some of the most interesting animals in the world. If we protect these amazing creatures, they can become (6) more common again.

Hướng dẫn dịch:

Khỉ đột núi

Hiện chỉ có khoảng 900 con khỉ đột trên thế giới và chúng là một trong những loài động vật quý hiếm nhất ở châu Phi. Đối với nhiều người, khỉ đột không xinh hay đẹp – một số người nói rằng chúng có khuôn mặt xấu xí. Đó là sự thật, chúng có màu tối – đen hoặc xám – và chúng không phải là những sinh vật sặc sỡ như bướm.

Nhưng chúng là một số loài động vật thú vị nhất trên thế giới. Nếu chúng ta bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này, chúng có thể trở lại phổ biến hơn.


LANGUAGE FOCUS trang 58 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Superlative adjectives

(NGỮ PHÁP: So sánh nhất của tính từ)

Giải bài 3 trang 58 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the sentences with a superlative adjective.

(Hoàn thành câu với so sánh nhất của tính từ.)

1. This village isn’t noisy. It’s one of ……….. (quiet) places in our country.

2. I like that Italian restaurant – they have ………… (big) pizzas in town!

3. The museum in our capital city is fantastic. It’s one of ………… (interesting) museums in the world.

4. They never go to that swimming pool. It’s …………. (bad) swimming pool in the area.

5. This office building is horrible. It’s …………. (ugly) building in the city.

6. Do you like this park? – Yes, it’s one of ………….. (beautiful) parks in the country.

7. There are a lot of rats in the world – they are one of …………. (common) animals.

8. We like that American actor. He is …………. (good) actor in Hollywood.

I can use superlative adjectives.

(Tôi có thể sử dụng tính từ so sánh nhất.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1. the quietest 2. the biggest
3. the most interesting 4. the worst
5. the ugliest 6. the most beautiful
7. the most common 8. the best

1. This village isn’t noisy. It’s one of the quietest places in our country.

(Ngôi làng này không ồn ào. Nó là một trong những nơi yên tĩnh nhất ở nước ta.)

2. I like that Italian restaurant – they have the biggest pizzas in town!

(Tôi thích nhà hàng Ý đó – họ có những chiếc bánh pizza lớn nhất trong thị trấn!)

3. The museum in our capital city is fantastic. It’s one of the most interesting museums in the world.

(Bảo tàng ở thành phố thủ đô của chúng tôi thật tuyệt vời. Nó là một trong những bảo tàng thú vị nhất trên thế giới.)

4. They never go to that swimming pool. It’s the worst swimming pool in the area.

(Họ không bao giờ đến bể bơi đó. Đó là hồ bơi tệ nhất trong khu vực.)

5. This office building is horrible. It’s the ugliest building in the city.

(Tòa nhà văn phòng này thật kinh khủng. Đó là tòa nhà xấu xí nhất thành phố.)

6. Do you like this park? – Yes, it’s one of the most beautiful parks in the country.

(Bạn có thích công viên này không? – Vâng, đó là một trong những công viên đẹp nhất cả nước.)

7. There are a lot of rats in the world – they are one of the most common animals.

(Có rất nhiều loài chuột trên thế giới – chúng là một trong những loài động vật phổ biến nhất.)

8. We like that American actor. He is the best actor in Hollywood.

(Chúng tôi thích nam diễn viên người Mỹ đó. Anh ấy là diễn viên xuất sắc nhất ở Hollywood.)


VOCABULARY AND LISTENING trang 58 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Amazing animals

(TỪ VỰNG VÀ NGHE: Những động vật đáng kinh ngạc)

Giải bài 4 trang 58 Tiếng Anh 6 CTST

Listen to the radio programme about polar bears. Write True or False.

(Nghe chương trình phát thành về gấu bắc cực. Viết Đúng hay Sai.)

Polar bears can …. .

(Gấu Bắc Cực có thể …..)

1. grow to 290 kilos. ______
2. see colours. ______
3. jump two or more metres out of the water. ______
4. run up to fourteen kilometres an hour. ______
5. swim for days. ______
6. survive a year without food. ______
I can understand a programme about animal skills.

(Tôi có thể hiểu một chương trình về kỹ năng động vật.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Nội dung bài nghe:

Man: Popular animals in danger program today is about polar bears. We’ve got the Lily Taylor with us from Manchester university. So, Lily polar bears are in danger and are now very rare.

Lily: Yes we think there are only about 20000 polar bears now in the world.

Man: That’s not many for its species.

Lily: Not at all.

Man: Tell us more about them.

Lily: Well, polar bears are very interesting creatures and today we know a lot more about them than before. They are very big animals and they can grow to about 240 or 250 kilos. They’ve also got good eyes. They can see things far away and in color too.

Man: Oh that’s interesting.

Lily: They can jump more than 2 meters out of the water and they can also move fast.

Man: How fast can they run?

Lily: They can sometimes run at 40 kilometers an hour.

Man: Wow. That’s fast for a big animal.

Lily: Yes, they can run far too and also swim for a long time. Some polar bears swim for days to find food.

Man: Really?

Lily: Yes, up to 9 days we think.

Man: Wow, that’s a long time.

Lily: They can live for months without any food but they are big animals and of course food is one of the most important things for them.

Man: Well thank you very much for all the information about these amazing animals for more facts about polar bears you can look at our website all you can pick up…

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Người đàn ông: Các động vật phổ biến đang gặp nguy hiểm trong chương trình hôm nay là gấu Bắc Cực. Chúng ta mời Lily Taylor từ trường đại học Manchester. Vậy, gấu bắc cực Lily đang gặp nguy hiểm và hiện nay rất hiếm.

Lily: Vâng, chúng tôi nghĩ rằng hiện nay trên thế giới chỉ có khoảng 20000 con gấu Bắc Cực.

Người đàn ông: Con số đó là không nhiều cho các loài của nó.

Lily: Không hề.

Người đàn ông: Hãy cho chúng tôi biết thêm về họ.

Lily: À, gấu Bắc Cực là những sinh vật rất thú vị và ngày nay chúng ta biết nhiều hơn về chúng so với trước đây. Chúng là loài động vật rất lớn và chúng có thể phát triển đến khoảng 240 hoặc 250 kg. Chúng cũng có đôi mắt tốt. Chúng có thể nhìn thấy mọi thứ ở xa và có màu sắc nữa.

Người đàn ông: Ồ, thật thú vị.

Lily: Chúng có thể nhảy lên khỏi mặt nước hơn 2 mét và chúng cũng có thể di chuyển nhanh.

Người đàn ông: Chúng có thể chạy nhanh đến mức nào?

Lily: Đôi khi chúng có thể chạy với tốc độ 40 km một giờ.

Người đàn ông: Chà. Đối với một con vật lớn tốc độ đấy nhanh thật.

Lily: Vâng, chúng cũng có thể chạy xa và bơi rất lâu. Một số con gấu Bắc Cực bơi nhiều ngày để tìm thức ăn.

Người đàn ông: Thật không?

Lily: Vâng, chúng tôi nghĩ là có tới 9 ngày.

Người đàn ông: Wow, đó là một thời gian dài.

Lily: Chúng có thể sống hàng tháng trời mà không cần thức ăn gì nhưng chúng là động vật lớn và tất nhiên thức ăn là một trong những thứ quan trọng nhất đối với chúng.

Người đàn ông: Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả thông tin về những con vật tuyệt vời này để biết thêm thông tin về gấu Bắc cực, bạn có thể xem trên trang web của chúng tôi tất cả những gì bạn có thể thu thập được …

Trả lời:

1. grow to 290 kilos.

(nặng đến 290 kg)

F
2. see colours.

(nhìn thấy màu sắc)

T
3. jump two or more metres out of the water.

(nhảy ra khỏi mặt nước từ 2 mét trở lên)

T
4. run up to fourteen kilometres an hour.

(chạy nhanh đến 14 km/h)

F
5. swim for days.

(bơi trong nhiều ngày)

T
6. survive a year without food.

(sống một năm mà không ăn)

T

LANGUAGE FOCUS trang 59 Tiếng Anh 6 Friends Plus

can for ability. Questions with How …?

(NGỮ PHÁP: “can” để chị khả năng. Câu hỏi với How…?)

Giải bài 5 trang 59 Tiếng Anh 6 CTST

Write questions and short answers with can.

(Viết câu hỏi và câu trả lời ngắn với “can”.)

Freddie Anna and Kate
swim x
speak French x
play basketball x

1. Freddie / swim /?
……………………
……………………

2. Anna and Kate / swim /?
……………………
……………………

3. Freddie / speak French/?
……………………
……………………

4. Anna and Kate / speak French /?
……………………
……………………

5. Freddie / play basketball/?
……………………
……………………

6. Anna and Kate / play basketball /?
……………………
……………………

I can talk about abilities.

(Tôi có thể nói về các khả năng.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1. Can Freddie swim? – No, he can’t.

(Freddie có biết bơi không? – Không, anh ấy không thể.)

2. Can Anna and Kate swim? – Yes, they can.

(Anna và Kate có thể bơi không? – Vâng, họ có thể.)

3. Can Freddie speak French? – Yes, he can.

(Freddie có nói được tiếng Pháp không? – Vâng, anh ấy có thể.)

4. Can Anna and Kate speak French? – No, they can’t.

(Anna và Kate có thể nói tiếng Pháp không? – Không, họ không thể.)

5. Can Freddie play basketball? – No, he can’t.

(Freddie có thể chơi bóng rổ không? – Không, anh ấy không thể.)

6. Can Anna and Kate play basketball? – Yes, they can.

(Anna và Kate có thể chơi bóng rổ không? – Vâng, họ có thể.)


Giải bài 6 trang 59 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the questions with How and one of the words.

(Hoàn thành các câu hỏi với How và một trong số các từ.)

far     fast     heavy     many     rare     tall

1. ……….. can a whale swim? – Thousands of kilometres.

2. ……… is your older brother? – One metre eighty-five.

3. ……….. can a wolf run? – Sixty kilometres an hour.

4. ……….. is an ostrich? – More than 100 kilos.

5. ……….. pandas are there in the zoo? – Two.

6. ……….. are these animals? – There are only fifty in the world now.

I can make questions with How.

(Tôi có thể đặt các câu hỏi với How.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1. How far (bao xa) 2. How tall (cao thế nào)
3. How fast (nhanh thế nào) 4. How heavy (nặng thế nào)
5. How many (bao nhiêu) 6. How rare (hiếm như thế nào)

1. How far can a whale swim? – Thousands of kilometres.

(Cá voi có thể bơi bao xa? – Hàng nghìn km.)

2. How tall is your older brother? – One metre eighty-five.

(Anh trai của bạn cao bao nhiêu? – Một mét tám mươi lăm.)

3. How fast can a wolf run? – Sixty kilometres an hour.

(Sói có thể chạy nhanh đến mức nào? – 60 km một giờ.)

4. How heavy is an ostrich? – More than 100 kilos.

(Một con đà điểu nặng bao nhiêu? – Hơn 100 kg.)

5. How many pandas are there in the zoo? – Two.

(Có bao nhiêu con gấu trúc trong sở thú? – Hai.)

6. How rare are these animals? – There are only fifty in the world now.

(Những động vật này hiếm đến mức nào? – Hiện nay trên thế giới chỉ có năm mươi con.)


SPEAKING trang 59 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Asking for permission

(NÓI: Hỏi xin phép)

Giải bài 7 trang 59 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the dialogue with the words. There are five extra words.

(Hoàn thành bài hội thoại với các từ. Có 5 từ bị thừa.)

afraid     but     do     can     can’t

OK     or     she     Thanks     weekend

Helen: Mum.

Mum: Yes, Helen?

Helen: Is it (1)…………. if I go to Sarah’s house for an hour?

Mum: No, I’m (2)……………you can’t.

Helen: But Mum, why not? Her house isn’t far.

Mum: I’m sorry, (3)…………. it’s late and you’ve got school tomorrow.

Helen: Oh, OK. Can (4)…………. go to her house on Saturday then?

Mum: Yes, of course you (5)…………. .

Helen: Great. (6)……………., Mum.

I can ask for permisson to do things.

(Tôi có thể xin phép làm việc gì đó.)

MY EVELUATION

(ĐÁNH GIÁ CỦA TÔI)

Trả lời:

1. OK 2. afraid 3. but 4. I 5. can 6. Thanks

Helen: Mum.

(Mẹ ơi.)

Mum: Yes, Helen?

(Sao đấy, Helen?)

Helen: Is it OK if I go to Sarah’s house for an hour?

(Có đến nhà Sarah khoảng 1 tiếng có được không ạ?)

Mum: No, I’m afraid you can’t.

(Không, mẹ e rằng con không thể.)

Helen: But Mum, why not? Her house isn’t far.

(Nhưng mẹ ơi, sao lại không ạ? Nhà bạn ấy không xa lắm mà.)

Mum: I’m sorry, but it’s late and you’ve got school tomorrow.

(Mẹ rất tiếc, nhưng giờ đã muộn rồi và ngày mai con phải đi học.)

Helen: Oh, OK. Can I go to her house on Saturday then?

(Ồ, vâng. Vậy thứ Bảy con đến nhà bạn ấy được không ạ?)

Mum: Yes, of course you can.

(Ừm, dĩ nhiên con có thể.)

Helen: Great. Thanks, Mum.

(Thật tuyệt. Cảm ơn mẹ.)


WRITING trang 59 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Animals in danger

(VIẾT: Động vật bị nguy hiểm)

Giải bài 8 trang 59 Tiếng Anh 6 CTST

Order the words to make sentences.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu.)

1. live / pandas / the mountains / of / in / China

Pandas… .

2. 160 kilos / adult pandas / weigh /to/up/ can

Adult pandas… .

3. in/ panda / now / danger / is/ the

The… .

4. creatures / one / it’s / rarest / the / in / of / world / the

It’s… .

5. is / problem / worst / the / human activity / like / farming

The… .

6. can/you/ information/get/ websites / from / as / such / Save the Panda!

You… .

Trả lời:

1. Pandas live in the mountains of China.

(Gấu trúc sống ở vùng núi Trung Quốc.)

2. Adult pandas can weigh up to 160 kilos.

(Gấu trúc trưởng thành có thể nặng tới 160 kg.)

3. The panda is now in danger.

(Gấu trúc ngày nay đang gặp nguy hiểm.)

4. It’s one of the rarest creatures in the world.

(Nó là một trong những sinh vật hiếm nhất trên thế giới.)

5. The worst problem is human activity like farming.

(Vấn đề tồi tệ nhất là hoạt động của con người như làm nông nghiệp.)

6. You can get information from websites such as Save the Panda!

(Bạn có thể lấy thông tin từ các trang web như Save the Panda!)


VOCABULARY trang 60 Tiếng Anh 6 Friends Plus

School subjects

(TỪ VỰNG: Các môn học)

Giải bài 9 trang 60 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the photos. Complete the sentences with school subjects or school words.

(Nhìn các bức ảnh. Hoàn thành các câu với các môn học hay từ chỉ trường học.)

1. I like s——.

2. This is my school n——-.

3. We love g——–.

4. She’s good at m—-.

5. H—– is my favourite subject.

6. I– is interesting.

Trả lời:

1. science 2. notebook 3. geography 4. maths 5. History 6. ICT

1. I like science.

(Tôi thích môn Khoa học.)

2. This is my school notebook.

(Đây là vở ghi chép của tôi ở trường.)

3. We love geography.

(Chúng tôi thích địa lí.)

4. She’s good at maths.

(Cô ấy giỏi Toán.)

5. History is my favourite subject.

(Lịch sử là môn học yêu thích của tôi.)

6. ICT is interesting.

(Công nghệ thông tin và truyền thông rất thú vị.)


READING trang 60 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Schools project

(ĐỌC: Dự án trường học)

Giải bài 10 trang 60 Tiếng Anh 6 CTST

Choose the correct word.

(Chọn từ đúng.)

1. Our project is about a special ….. school. It goes along the river.

a. private

b. primary

c. boat

2. That’s a ……… school. Students live there.

a. boarding

b. private

c. primary

3. The school in the photo is a very expensive ……… school for older students.

a. boat

b. private

c. primary

4. This is a ……… school. Young children come here every day.

a. primary

b. secondary

c. boarding

5. These students here are over eleven years old. It’s a ………. school.

a. primary

b. boat

c. secondary

Trả lời:

1 – c. boat 2 – a. boarding 3 – b. private 4 – a. primary 5 – c. secondary

1. Our project is about a special boat school. It goes along the river.

(Dự án của chúng tôi là về một trường học trên thuyền đặc biệt. Nó đi dọc theo dòng sông.)

2. That’s a boarding school. Students live there.

(Đó là một trường nội trú. Học sinh sống ở đó.)

3. The school in the photo is a very expensive private school for older students.

(Ngôi trường trong ảnh là một trường tư thục rất đắt đỏ dành cho học sinh lớn tuổi.)

4. This is a primary school. Young children come here every day.

(Đây là một trường tiểu học. Trẻ nhỏ đến đây mỗi ngày.)

5. These students here are over eleven years old. It’s a secondary school.

(Những học sinh này trên mười một tuổi. Đó là một trường trung học.)


LANGUAGE FOCUS trang 60 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Present continuous: affirmative and negative

(NGỮ PHÁP: Thì hiện tại tiếp diễn: khẳng định và phủ định)

Giải bài 11 trang 60 Tiếng Anh 6 CTST

Write affirmative or negative sentences using the present continuous.

(Viết câu khẳng định và phủ định sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.)

1. I/ study / two languages
……………………………….

2. the students / wear / school uniforms x
……………………………….

3. he / chat / to his best friend
……………………………….

4. she/ run/ for the school bus x
……………………………….

5. we / have / a break from the lesson
……………………………….

6. I / learn/ a musical instrument x
……………………………….

Trả lời:

1. I’m studying two languages.

(Tôi đang học hai ngôn ngữ.)

2. The students aren’t wearing school uniforms.

(Học sinh không mặc đồng phục học sinh.)

3. He’s chatting to his best friend.

(Anh ấy đang trò chuyện với người bạn thân nhất của mình.)

4. She isn’t running for the school bus.

(Cô ấy không chạy theo xe buýt của trường.)

5. We’re having a break from the lesson.

(Chúng tôi đang tạm nghỉ sau bài học.)

6. I’m not learning a musical instrument.

(Tôi không học nhạc cụ.)


VOCABULARY AND LISTENING trang 60 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Verbs: Studying a language

(TỪ VỰNG VÀ NGHE: Động từ về việc học ngôn ngữ)

Giải bài 12 trang 60 Tiếng Anh 6 CTST

Listen to Jack talking about his learning strategies and tick () the correct boxes.

(Nghe Jack nói về chiến thuật học tập và đánh dấu vào ô đúng.)

My learning strategies – Jack Thompson

1 ☐ write vocabulary in a notebook
2 ☐ repeat new words
3 ☐ practise pronunciation
4 ☐ check words in a dictionary
5 ☐ ask questions in class
6 ☐ read comics
7 ☐ listen to songs
8 ☐ concentrate at home

Nội dung bài nghe:

Woman: What language are you studying Jack?

Jack: I’m learning French at school.

Woman: Have a look at these learning strategies. Which ones do you use?

Jack: Ah…Well not all of them. I’ve always got a notebook in class and I write new vocabulary in there.

Woman: Okay.

Jack: And when the teacher says a new word I normally repeat it. It’s good for my pronunciation. It’s important to practice pronunciation I think.

Woman: Yes that’s true.

Jack: Hmm…Check words in the dictionary? I haven’t got a dictionary but I often check new words on the internet at home.

Woman: What about questions in class?

Jack: I don’t normally ask questions in class, but my friend Ben asks questions all the time so I don’t need to. Woman: And what about at home?

Jack: Yes I read easy French comics at home sometimes I’m reading a good comic at the moment but I don’t really listen to French songs on the internet or the radio and… Do I concentrated home? Yes, I always concentrate when I’m doing my homework then I can finish it I’m going to play football.

Woman: Good idea.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Người phụ nữ: Bạn đang học ngôn ngữ nào vậy Jack?

Jack: Tôi đang học tiếng Pháp ở trường.

Người phụ nữ: Hãy xem những chiến lược học tập này. Bạn sử dụng cái nào?

Jack: Ah… Không phải tất cả. Tôi luôn có một sổ tay ghi chép trong lớp và tôi viết từ vựng mới vào đó.

Người phụ nữ: Vâng.

Jack: Và khi giáo viên nói một từ mới, tôi thường lặp lại nó. Nó tốt cho phát âm của tôi. Tôi nghĩ điều quan trọng là luyện phát âm.

Người phụ nữ: Vâng, điều đó đúng.

Jack: Hmm… Kiểm tra từ trong từ điển? Tôi không có từ điển nhưng tôi thường tra từ mới trên internet ở nhà.

Người phụ nữ: Còn đặt câu hỏi trong lớp thì sao?

Jack: Tôi thường không đặt câu hỏi trong lớp, nhưng bạn tôi, Ben luôn đặt câu hỏi nên tôi không cần làm việc đó nữa.

Người phụ nữ: Còn ở nhà thì sao?

Jack: Vâng, tôi đọc truyện tranh nhẹ nhàng bằng tiếng Pháp ở nhà. Đôi khi tôi đọc một bộ truyện tranh hay nhưng tôi không thực sự nghe các bài hát tiếng Pháp trên internet hoặc radio và… Tôi có tập trung ở nhà không à? Vâng, tôi luôn tập trung khi làm bài tập về nhà, sau đó tôi có thể hoàn thành nó, tôi sẽ đi đá bóng.

Người phụ nữ: Ý kiến hay đấy.

Trả lời:

1 write vocabulary in a notebook

(viết từ vựng vào sổ ghi chép)

2 repeat new words

(lặp lại từ mới)

3 practise pronunciation

(thực hành phát âm)

4     check words in a dictionary

(kiểm tra từ trong từ điển)

5     ask questions in classm

(đặt câu hỏi trong lớp)

6 read comics

(đọc truyện tranh)

7     listen to songs

(nghe các bài hát)

8 concentrate at home

(tập trung lúc ở nhà)


LANGUAGE FOCUS trang 61 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Present continuous: questions

(NGỮ PHÁP: Thì hiện tại tiếp diễn: câu hỏi)

Giải bài 13 trang 61 Tiếng Anh 6 CTST

Order the words to make questions.

(Sắp xếp các từ để tạo thành câu hỏi.)

1. students / those / having / are/ break/ a/ ?
……………………………….

2. words / are/ we/ new/ these / learning/ ?
……………………………….

3. making / Eva / some / is/ notes/ ?
……………………………….

4. you/ running / why / school/ to/ are/ ?
……………………………….

5. are / animals / where / going / those /?
……………………………….

6. what/ Robert/ going/ now/ is/ ?
………………………………..

Trả lời:

1. Are those students having a break?

(Những học sinh này đang nghỉ giải lao à?)

2. Are we learning these new words?

(Chúng ta đang học những từ mới này đúng không?)

3. Is Eva making some notes?

(Eva đang ghi chú à?)

4. Why are you running to school?

(Tại sao bạn lại chạy bộ đến trường?)

5. Where are those animals going?

(Những động vật kia đang đi đâu?)

6. What is Robert doing now?

(Hiện tại Robert đang làm gì?)


Giải bài 14 trang 61 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the sentences using the present continuous or present simple form of the verbs.

(Hoàn thành câu sử dụng thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì hiện tại đơn của động từ.)

do     go     like     not     listen

not     live     revise     swim

1. My dad often ………… in the sea when it’s hot.

2. We’ve got an exam tomorrow, so we ……… now.

3. ………. you ………. history? – Yes, it’s my favourite subject.

4. Tom and Dan ……….. in our street. Their house is in the next town.

5. James is in his bedroom. ………. he ……….. his homework?’

6. Yasmin ……….. to school by train every day.

7. David has got his phone in his hand. He ……….. to the teacher at the moment.

Trả lời:

1. swims 2. are revising 3. Do – like 4. don’t live
5. Is – doing 6. goes 7. isn’t listening

1. My dad often swims in the sea when it’s hot.

(Bố tôi thường bơi ở biển khi trời nóng.)

2. We’ve got an exam tomorrow, so we are revising now.

(Ngày mai chúng tôi có bài kiểm tra, vì vậy ngay bây giờ chúng tôi đang ôn tập.)

3. Do you like history? – Yes, it’s my favourite subject.

(Bạn có thích lịch sử không? – Vâng, đó là môn học yêu thích của tôi.)

4. Tom and Dan don’t live in our street. Their house is in the next town.

(Tom và Dan không sống trên đường phố của chúng tôi. Nhà của họ ở thị trấn bên cạnh.)

5. James is in his bedroom. Is he doing his homework?

(James đang ở trong phòng ngủ của anh ấy. Anh ấy đang làm bài tập về nhà à?)

6. Yasmin goes to school by train every day.

(Yasmin đi học bằng tàu hỏa mỗi ngày.)

7. David has got his phone in his hand. He isn’t listening to the teacher at the moment.

(David cầm điện thoại của anh ấy trong tay. Hiện tại anh ấy không lắng nghe giáo viên.)


SPEAKING trang 61 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Asking for help when you’re studying

(NÓI: Nhờ giúp đỡ khi bạn đang học)

Giải bài 15 trang 61 Tiếng Anh 6 CTST

Read the dialogue and choose the best answer. Write a letter (A-D) for each answer.

(Đọc bài hội thoại và chọn câu trả lời đúng. Viết chữ cái (A-D) cho mỗi câu trả lời.)

Luke: Hi Ben. (1) ………..

Ben: Oh, I’m reading my French notes. You’re good at French. (2) ………..

Luke: Car? It’s ‘voiture’.

Ben: Sorry? (3) ………..

Luke: Yes, it’s ‘voiture’!

Ben: (4) ………..

Luke: V-O-I-T-U-R-E.

Ben: Great. Thanks, Luke.

A. How do you spell that?

B. What are you doing?

C. How do you say ‘car’ in French?

D. Can you say that again, please?

Trả lời:

1 – B 2 – C 3 – D 4 – A

Luke: Hi Ben. What are you doing?

(Chào Ben. Bạn đang làm gì đó?)

Ben: Oh, I’m reading my French notes. You’re good at French. How do you say ‘car’ in French?

(Ồ, mình đang các ghi chú môn tiếng Pháp. Bạn giỏi tiếng Pháp mà. Trong tiếng Pháp “ô tô” nói thế nào nhỉ?)

Luke: Car? It’s ‘voiture’.

(Ô tô à? Là ‘voiture’.)

Ben: Sorry? Can you say that again, please?

(Sao cơ? Bạn lặp lại được không, làm ơn?)

Luke: Yes, it’s ‘voiture’!

(Ừm, là ‘voiture’.)

Ben: How do you spell that?

(Bạn đánh vần từ đó thế nào?)

Luke: V-O-I-T-U-R-E.

Ben: Great. Thanks, Luke.

(Tuyệt vời. Cảm ơn, Luke.)


WRITING trang 61 Tiếng Anh 6 Friends Plus

An email about your school

(VIẾT: Thư điện tử về trường em)

Giải bài 16 trang 61 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the text with the words. There are five extra words.

(Hoàn thành văn bản với các từ. Có 5 từ bị thừa.)

about     big     break     compulsory     finish

happy     look     old     optional     so     this     write

Hi Ivan,

I’m very (1) ……… that you can come to Scotland and visit our school next week.

Firrhill High School is a (2) ……… school with 1,200 students. My house is in the centre of Leith, (3) .……. . I go to school on foot.

Classes here always start at 8.30 and (4) ………. at 3.30. There’s a (5) ……….at 10.30 and lunch is at 12.45. Some subjects like English and maths are (6) ………. . We need to study them. Other subjects like languages are (7) ……….. I like languages so I study Spanish and German.

Write soon,

Jamie

Trả lời:

1. happy (vui) 2. big (to/lớn) 3. so (vì vậy) 4. finish (kết thúc)
5. break (giờ giải lao) 6. compulsory (bắt buộc) 7. optional (tùy chọn)
Hi Ivan,

I’m very happy that you can come to Scotland and visit our school next week.

Firrhill High School is a big school with 1,200 students. My house is in the centre of Leith, so I go to school on foot.

Classes here always start at 8.30 and finish at 3.30. There’s a break at 10.30 and lunch is at 12.45. Some subjects like English and maths are compulsory. We need to study them. Other subjects like languages are optional. I like languages so I study Spanish and German.

Write soon,

Jamie

Hướng dẫn dịch thư:

Chào Ivan,

Mình rất vui vì bạn có thể đến Scotland và thăm trường của chúng mình vào tuần tới.

Firrhill High School là một ngôi trường lớn với 1.200 học sinh. Nhà mình ở trung tâm Leith nên mình đi bộ đến trường.

Các lớp học ở đây luôn bắt đầu lúc 8h30 và kết thúc lúc 3h30. Có giờ nghỉ lúc 10:30 và bữa trưa là lúc 12 giờ 45. Một số môn học như tiếng Anh và Toán là bắt buộc. Chúng mình cần học chúng. Các môn học khác như ngôn ngữ là tùy chọn. Mình thích ngôn ngữ nên mình học tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.

Viết cho mình sớm nhé,

Jamie


Bài trước:

👉 Giải Unit 4. Learning world sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 5. Food and health sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải PROGRESS REVIEW 2 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com