Giải Unit 1 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1: MY NEW SCHOOL sgk Tiếng Anh 6 Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 1 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1: MY NEW SCHOOL

A CLOSER LOOK 2 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì hiện tại đơn)

Giải bài 1 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu trả lời đúng A, B hay C.)

1. We _____ new subjects for this school year.

A. have

B. has

C. having

2. Duy _____ to school every day.

A. cycling

B. cycle

C. cycles

3. My new school _____ in the centre of the vilage.

A. not

B. isn’t

C. doesnt

4. I live near here. Where _____ live?

A. do you

B. you

C. are you

5. My friend has a sister, but she _____ brother.

A. not has

B. don’t have

C. doesn’t have

Trả lời:

1. A 2. C 3. B 4. A 5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi có những môn học mới trong năm học này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy đạp xe đến trường mỗi ngày.)

3. My new school isn’t  in the centre of the vilage.

(Trường mới của tôi không ở trung tâm của ngôi làng.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sống gần đây. Bạn sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn’t have a brother.

(Bạn của tôi có một chị gái, nhưng bạn ấy không có anh trai.)


Giải bài 2 trang 9 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.

(Cô Nguyệt đang phỏng vấn Duy cho bài viết bản tin của trường. Viết dạng đúng của các động từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _____ a large playground.

Miss Nguyet:  _____ you (2. have) _____ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _____ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _____ Vy (4. walk) _____ to school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _____ our bicycles to school.

Miss Nguyet: What time do you go home?

Duy: I (6. go) _____ home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Trả lời:

1. has 2. Do you have 3. like
4. Does Vy  walk 5. ride 6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss NguyetDo you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss NguyetDoes Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles to school.

Miss Nguyet: What time do you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Hướng dẫn dịch:

Cô Nguyệt: Hãy kể cho chúng cô nghe về ngôi trường mới của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em có một sân chơi rộng.

Cô Nguyệt: Em có bạn nào mới không?

Duy: Có ạ. Và em thích những người bạn mới của mình, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy có đi bộ đến trường với em không?

Duy: À, chúng em thường đạp xe đi học.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về nhà lúc 4 giờ chiều mỗi ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!


Giải bài 3 trang 10 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền vào chỗ trống với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không bao giờ.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với một trong những trạng từ này.)

Trả lời:

2. usually 3. sometimes 5. never

– always: luôn luôn

– usually: thường xuyên

– sometimes: thỉnh thoảng

– rarely: hiếm khi

– never: không bao giờ

I always get up early in the morning to do exercise.

(Tôi luôn dậy sớm vào buổi sáng để tập thể dục.)


Giải bài 4 trang 10 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Choose the correct answer A or B to complete each sentence.

(Chọn đáp án đúng A hoặc B để hoàn thành câu.)

1. I _____ late on Saturdays.

A. get up usually

B. usually get up

2. My mum _____ to work late.

A. rarely goes

B. goes rarety

3. _____ at weekends?

A. Do you often travel

B. Often do you travel

4. What kind of music _____ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When _____ go on holiday each year?

A. do you usually

B. you usually

Trả lời:

1. B 2. A 3. A 4. B 5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thường xuyên thức dậy muộn vào thứ Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi hiếm khi đi làm muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn có thường đi du lịch vào cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm bạn thường đi nghỉ mát khi nào?)


Giải bài 5 trang 10 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo cặp. Tạo câu hỏi và sau đó phỏng vấn bạn của em.)

1. you / often / ride your bicycle / to school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / like / your new school!

4. your friends / always / go to school /with you

5. you / usually / do homework / after school

Trả lời:

1. Do you often ride your bicycle to school?

(Bạn có thường đạp xe đến trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn có thỉnh thoảng học trong thư viện trường không?)

3. Do you like your new school?

(Bạn có thích trường học mới của mình không?)

4. Do your friends always go to school with you?

(Bạn bè của bạn có luôn đi học cùng bạn không?)

5. Do you usually do homework after school?

(Bạn có thường làm bài tập về nhà sau giờ học không?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – A CLOSER LOOK 1 trang 8 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – COMMUNICATION trang 11 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – A CLOSER LOOK 2 trang 9 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com