Giải Unit 1 – CLIL trang 22 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1. Town and cities sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 1 – CLIL trang 22 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. Town and cities

CLIL trang 22 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 22 Tiếng Anh 6 CTST

Check the meanings of the words in the box and match them with symbols 1-6. Read the text and check your answers.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong khung và nối chúng với các ký hiệu 1 – 6. Đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của em.)

path     hill     railway     forest     river     road

Trả lời:

1. river 2. road 3. hill 4. railway 5. forest 6. path

Giải bài 2 trang 22 Tiếng Anh 6 CTST

Read and listen to the text. What other symbols are on a map?

(Đọc và nghe văn bản. Những ký hiệu khác trên bản đồ là gì?)

MAPS

A map is a representation of a place. It’s got a scale and a legend. A scale of 1:100,000 means that one centimetre on the map equals 100,000 centimetres, or one kilometre, in the place.

There are some symbols in the legend. An area with green trees is a forest, and a blue line is a river. A black dotted line is a path. There is a small black triangle and a number for a hill. The number – for example 112 – means that the hill is 112 metres high. Red lines are roads, and a railway is a black line with smaller lines on it. A black circle on a railway is a train station. A red area is a city or town. Next to the red area is the name of the city.

Hướng dẫn dịch:

BẢN ĐỒ

Bản đồ là một đại diện của một địa điểm. Nó có một quy mô và một chú thích. Tỷ lệ 1: 100.000 có nghĩa là một cm trên bản đồ bằng 100.000 cm, hoặc một km, tại điểm đó.

Có một số biểu tượng trong chú thích. Một khu vực có cây xanh là rừng, và đường màu xanh là sông. Một đường chấm đen là một tuyến đường. Có một hình tam giác nhỏ màu đen và một con số cho một ngọn đồi. Con số – ví dụ 112 – có nghĩa là ngọn đồi cao 112 mét. Đường màu đỏ là con đường và đường sắt là đường màu đen với các đường nhỏ hơn trên đó. Một vòng tròn màu đen trên đường sắt là một nhà ga xe lửa. Khu vực màu đỏ là thành phố hoặc thị trấn. Bên cạnh khu vực màu đỏ là tên của thành phố.

Trả lời:

A black circle on a railway is a train station. A red area is a city or town.

(Hình tròn màu đỏ trên đường sắt là nhà ga. Một vùng màu đỏ là một thành phố hoặc thị trấn.)


Giải bài 3 trang 22 Tiếng Anh 6 CTST

Look at map A and choose the correct words.

(Nhìn vào bản đồ A và chọn từ đúng.)

The scale is  (1) 1:100,000 / 1:50,000. There are a lot of (2) paths / railways on this map, and there’s one (3) hill / forest. It is (4) 246/156 metres high. There’s also a big (5) town / road and a (6) train station / city on the map.

Trả lời:

1. 1:50,000 2. paths 3. hill 4. 156 5. road 6. train station

The scale is 1:50,000. There are a lot of paths on this map, and there’s one hill. It is 156 metres high. There’s also a big road and a train station on the map.

(Tỷ lệ là 1: 50.000. Có rất nhiều con đường trên bản đồ này, và có một ngọn đồi. Ngọn đồi cao 156 mét. Ngoài ra còn có một con đường lớn và một nhà ga xe lửa trên bản đồ.)


Giải bài 4 trang 22 Tiếng Anh 6 CTST

Look at part of the guide map of Bà Nà Hills Mountain Resort and answer the questions.

(Nhìn vào bản đồ hướng dẫn của khu nghỉ dưỡng Bà Nà Hills và trả lời các câu hỏi.)

1. How many cable car stations are there in the resort?

(Có bao nhiêu trạm cáp treo ở khu nghỉ dưỡng?)

2. Can you find a restaurant in the Fantasy Park?

(Bạn có thể tìm được nhà hàng ở Fantasy Park không?)

3. Which cable car line doesn’t cross the Mo River?

(Đường cáp treo nào không đi qua Suối Mơ.)

Trả lời:

1. There are four cable car stations.

(Có 4 trạm cáp treo.)

2. Yes, we can. (Có.)

3. The cable car from Debay station to Morin station.

(Cáp treo từ trạm Debay đến trạm Morin.)


Giải bài 5 trang 22 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Draw a map of a place you know or an imaginary place. Then take turns asking and answering about your map.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Vẽ bản đồ của một nơi bạn biết hoặc một nơi tưởng tượng. Sau đó thay phiên lần lượt hỏi và trả lời về bản đồ của bạn.)

Trả lời:

A: What is this map of?

(Đây là bản đồ của cái gì?)

B: It’s a map of a zoo near my house.

(Đó là bản đồ của sở thú gần nhà mình.)

A: Can I ride my bike there?

(Mình có thể đạp xe ở đó không?)

B: Yes, you can. There is a bike trail here.

(Có, bạn có thể. Có một đường mòn dành cho xe đạp ở đây.)

A: Are there any shops in the zoo?

(Có cửa hàng nào trong sở thú không?)

B: Yes, there are four zoo shops.

(Vâng, có bốn cửa hàng sở thú.)

A: Where can I ask for information?

(Tôi có thể hỏi thông tin ở đâu?)

B: There are two information stations at Main Gate entrance and Rail Gate entrance.

(Có hai trạm thông tin ở lối vào Cổng chính và lối vào Cổng Đường sắt.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – WRITING trang 21 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – PLUZZLES AND GAMES trang 23 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – CLIL trang 22 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com