Giải Unit 1 – Preview trang 9 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 1. What’s your favourite band? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 1 – Preview trang 9 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. What’s your favourite band?

Preview trang 9 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 9 Tiếng Anh 6 CD

A. Match. Write the words in the box under the pictures. Listen and check your answers.

(Viết từ trong khung dưới các bức tranh. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

movie       singer      band      book     TV show

Trả lời:

1. TV show 2. band 3. book 4. singer 5. movie

Giải bài B trang 9 Tiếng Anh 6 CD

B. Listen to the questions. Circle the words you hear in each question. Then listen to the whole conversation and circle the students’ answers.

(Nghe các câu hỏi. Khoanh chọn các từ em nghe trong mỗi câu hỏi. Sau đó nghe cả bài hội thoại và khoanh chọn câu trả lời của các bạn học sinh.)

QUESTIONS ANSWERS
1. What’s your favorite (movie/book)? Divergent Wolf Brother The Hunger Games
2. Who’s your favorite (singer/band)? Taylor Swift Bruno Mars Pharrell Williams
3. What’s your favorite (band/book)? Maroon 5 One Direction Imagine Dragons
4. What’s your favorite (TV show/movie)? The X Factor Glee  The Voice
5. What’s your favorite (movie/book)? Godzilla The Maze Runner The Amazing Spider-Man

Trả lời:

1- movie / The Hunger Games

2 – singer / Taylor Swift

3 – band / One Direction

4 – TV show / Glee

5 – movie / The Amazing Spider-Man

Nội dung bài nghe:

What is your favorite book? My favorite book is The Hunger Games.

What is your favorite singer? My favorite singer is Taylor Swift.

What is your favorite band? My favorite band is One Direction.

What is your favorite TV Show? My favorite TV show is Glee.

What is your favorite movie? My favorite movie is the Amazing Spider-man.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Cuốn sách yêu thích của bạn là gì? Cuốn sách yêu thích của tôi là The Hunger Games.

Ca sĩ yêu thích của bạn là gì? Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift.

Ban nhạc yêu thích của bạn là gì? Ban nhạc yêu thích của tôi là One Direction.

Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì? Chương trình truyền hình yêu thích của tôi là Glee.

Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Bộ phim yêu thích của tôi là the Amazing Spider-man.


Giải bài C trang 9 Tiếng Anh 6 CD

C. Talk with a partner. Ask and answer the questions in B. Take turns.

(Nói với bạn của em. Hỏi và trả lời câu hỏi ở B. Thay phiên nhau.)

What’s your favorite movie?

(Phim yêu thích của bạn là gì?)

My favorite movie is The Maze Runner.

(Phim yêu thích của tôi là Giải mã mê cung.)

Trả lời:

A: What’s your favorite book?

B: My favorite book is Divergent.

A: What’s your favorite TV show?

B: My favorite TV show is The voice.

A: Who’s your favorite singer?

B: My favorite singer is Taylor Swift.

A: What’s your favorite band?

B: My favorite band is One Direction.

Hướng dẫn dịch:

A: Sách yêu thích của bạn là gì?

B: Sách yêu thích của mình là Divergent.

A: Chương trình truyền hình yêu thích của bạn là gì?

B: Chương trình truyền hình yêu thích của mình là The voice.

A: Ca sĩ yêu thích của bạn là ai?

B: Ca sĩ yêu thích của mình là Taylor Swift.

A: Ban nhạc yêu thích của bạn là gì?

B: Ban nhạc yêu thích của mình là One Direction.

Hoặc:

2. Who is your favorite singer.

– My favorite singer is Taylor Swift.

3. What’s your favorite band?

– My favorite band is Maroon 5

4. What is your favorite TV show?

– My favorite TV show is The Voice.

5. What is your favorite book?

– My favorite book is Divergent.

Hướng dẫn dịch:

2. Ai là ca sĩ ưa thích của cậu?

– Ca sĩ ưa thích của mình là Taylor Swift.

3. Ban nhạc của ưa thích của cậu là ai?

– Ban nhạc ưa thích của mình là Maroon 5.

4. Chương trình truyền hình ưa thích của bạn là gì?

– Chương trình truyền hình ưa thích của mình là The Voice.

5. Cuốn sách ưa thích của cậu là gì?

– Cuốn sách ưa thích của mình là Dị Biệt- Divergent.


Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – Language Focus trang 10 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – Preview trang 9 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com