Giải Unit 1 – SKILLS 2 trang 13 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1: MY NEW SCHOOL sgk Tiếng Anh 6 Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 1 – SKILLS 2 trang 13 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1: MY NEW SCHOOL

SKILLS 2 trang 13 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Listening

Giải bài 1 trang 13 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions.

(Junet, một học sinh của trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của bạn ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi này.)

1. Do you think the students there wear uniforms? (Em có nghĩ những học sinh ở đây mặc đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language? (Các bạn ấy có học tiếng Việt như một ngoại ngữ không?)

Listen to the talk and check your guesses.

(Nghe bài nói và kiểm tra suy đoán của em.)

Nội dung bài nghe:

Hi. My name’s Janet. I’m eleven years old. I’m now in year 6 at Palmer School. I like it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to study Vietnamese every week. I usually do my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren’t. We’re going to have a biology lesson on a farm.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

(Xin chào. Tên của tôi là Janet. Tôi mười một tuổi. Bây giờ tôi đang học lớp 6 trường Palmer. Tôi rất thích nơi đây. Bạn cùng lớp thì than thiện, giáo viên ở trường thì tốt bụng và hay giúp đỡ học sinh. Cô giáo mà tôi yêu quý là cô Smith. Cô dạy chúng tôi môn toán. Tôi có hai tiếng để học tiếng Việt mỗi tuần. Tôi thường làm bài tập về nhà ở thư viện. Chúng tôi mặc đồng phục mỗi ngày nhưng hôm nay thì không vì chúng tôi sẽ có tiết sinh học ở nông trại.)

Trả lời:

1. Yes, I do. (Em nghĩ là có.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough to learn. (Không. Tiếng Việt chưa đủ phổ biến để học sinh ở đây học.)


Giải bài 2 trang 13 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và chọn đáp án đúng A hoặc B.)

1. Janet’s favourite teacher is her _____ teacher.

A. maths

B. science

2. Today Janet _____ her uniform.

A  is wearing

B. isn’t wearing

3. Janet studies _____ for two hours a week.

A. English

B. Vietnamese

4. Janet usually does her homework _____.

A. in the library

B. at home

5. Her class is going to have a biology lesson _____ .

A. on a farm

B. in the classroom

Trả lời:

1. A 2. B 3. B 4. A 5. A

1. Janet’s favourite teacher is her maths teacher.

(Cô giáo mà Janet yêu quý là cô giáo dạy toán.)

2. Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm nay Janet không mặc đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tiếng Việt hai tiếng một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thường làm bài tập về nhà tại thư viện.)

5. Her class is going to have a biology lesson on a farm.

(Lớp học của bạn ấy sẽ có một tiết học sinh học ở một nông trại.)


Writing

Giải bài 3 trang 13 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Write the answers to the following questions about your school.

(Viết câu trả lời của em cho những câu hỏi sau về trường học của em.)

1. What’s the name of your school?

(Tên của trường học là gì?)

2. Where is your school?

(Trường của em ở đâu?)

3. How many classes does your school have?

(Trường học của em có bao nhiêu lớp?)

4. What do students do at your school?

(Ở trường, học sinh làm gì?)

5. What do you like about your school?

(Em thích gì về trường học?)

Trả lời:

1. The name of my school is Thuc Nghiem secondary school.

(Tên của trường là trường trung học Thực Nghiệm.)

2. It’s in Ha Noi.

(Ở Hà Nội.)

3. There are 40 classes in my school/ My school has 40 classes.

(Trường có 40 lớp học.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Học sinh có tiết học, chơi vào giờ nghỉ và ăn uống ở căng-tin.)

5. My school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students to take part in.

(Trường rộng rãi và có nhiều cây. Hơn nữa, còn có câu lạc bộ mỹ thuật để tham gia nữa.)


Giải bài 4 trang 13 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you.

(Sử dụng các câu trả lời ở bài tập 3 để viết một đoạn văn 40 – 50 từ về trường em. Em có thể tham khảo các bài đọc để giúp em.)

Trả lời:

Thuc Nghiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 40 classes. It’s very large with a big stadium for students to play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they like.

(Trường THCS Thực Nghiệm là một trường công lập tại Hà Nội. Trường này có 40 lớp. Nó rất rộng với một sân vận động lớn cho học sinh chơi thể thao và rất nhiều cây cối xung quanh. Có câu lạc bộ nghệ thuật, học sinh có thể học bất cứ môn nghệ thuật nào mà mình thích.)

Hoặc:

My school is Tan Mai School. It is in the centre of my village. It has 12 classes with over 500 students. We study many subjects: maths, history, science, and of course, English. We often play games during break time. My teachers are friendly, and my friends are helpful, I like my school.

(Trường của tôi là trường Tân Mai. Nó nằm ở trung tâm làng tôi. Ngôi trường có 12 lớp với hơn 500 học sinh. Chúng tôi học nhiều môn học: Toán, lịch sử, khoa học và tất nhiên là cả tiếng Anh nữa. Chúng tôi thường chơi các trò chơi trong giờ giải lao. Giáo viên của tôi thì than thiện và các bạn thì hay giúp đỡ nhau. Tôi thích ngôi trường của mình.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – SKILLS 1 trang 12 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – LOOKING BACK trang 14 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – SKILLS 2 trang 13 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com