Giải Unit 10 – A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 10 – A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

A CLOSER LOOK 1 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than once.

(Nghe và lặp lại các từ / cụm từ trong hộp. Sau đó đặt chúng vào các cột thích hợp. Bạn có thể sử dụng một số hơn một lần.)

electric cooker   dishwasher    washing machine    wireless TV    fridge    electric fan    computer    smart clock
living room bedroom kitchen

Trả lời:

living room

(phòng khách)

bedroom

(phòng ngủ)

kitchen

(nhà bếp)

wireless TV: (TV không dây)

electric fan: (quạt máy)

smart clock: (đồng hồ thông minh)

computer: (máy vi tính)

wireless TV: (TV không dây)

smart clock: (đồng hồ thông minh)

electric fan: (quạt máy)

electric cooker: (nồi cơm điện)

dishwasher: (máy rửa chén)

fridge: (tủ lạnh)

washing machine: (máy giặt)


Giải bài 2 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Match the appliances in A with what they can help us to do in B.

(Ghép các thiết bị ở A với những gì chúng có thể giúp chúng ta làm ở B.)

A B
1. electric cooker (nồi cơm điện)

2. dishwasher (máy rửa chén)

3. fridge (tủ lạnh)

4. washing machine (máy giặt)

5. computer (máy vi tính)

a. receive and send emails (nhận và gửi email)

b. keep food fresh (giữ thực phẩm tươi)

c. cook rice (nấu cơm)

d. wash and dry dishes (rửa và lau khô bát đĩa)

e. wash and dry clothes (giặt và làm khô quần áo)

Trả lời:

1 – c 2 – d 3 – b 4 – e 5 – a

1 – c: electric cooker – cook rice

(nồi cơm điện – nấu cơm)

2 – d: dishwasher – wash and dry dishes

(máy rửa chén – rửa và lau khô bát đĩa)

3 – b: fridge – keep food fresh

(tủ lạnh – giữ thực phẩm tươi)

4 – d: washing machine – wash and dry clothes

(máy giặt – giặt và làm khô quần áo)

5 – a: computer – receive and send emails

(máy vi tính – nhận và gửi email)


Giải bài 3 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi về các thiết bị, sử dụng thông tin trong 2.)

Example:

A: What can an electric cooker help us to do?

(Nồi cơm điện có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us to cook rice.

(Nó có thể giúp chúng ta nấu cơm.)

Trả lời:

A: What can a dishwasher help us to do?

(Máy rửa bát có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us to wash and dry dishes.

(Nó có thể giúp chúng ta rửa và làm khô bát đĩa.)

A: What can a fridge help us to do?

(Tủ lạnh có thể giúp chúng ta làm gì?)

B: It can help us keep food fresh.

(Nó có thể giúp chúng tôi giữ thực phẩm tươi.)


Pronunciation

Stress in two-syllable words

(Trọng âm của các từ có hai âm tiết)

Giải bài 4 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat the words.

(Lắng nghe và lặp lại các từ.)

‘picture: bức tranh ‘robot: người máy
‘bedroom: phòng ngủ ‘kitchen: nhà bếp
‘housework: việc nhà ‘palace: cung điện
‘village: ngôi làng ‘mountains: núi

Giải bài 5 trang 40 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat the sentences. Pay attention to the stress of the underlined words.

(Nghe và lặp lại các câu. Chú ý đến trọng âm của những từ được gạch chân.)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

(Bức tranh trên tường của phòng ngủ.)

2. The robot helps me to do the housework.

(Người máy giúp tôi làm việc nhà.)

3. There’s a very big kitchen in the palace.

(Có một nhà bếp rất lớn trong cung điện.)

4. Their village is in the mountains.

(Ngôi làng của họ ở trên núi.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – A CLOSER LOOK 2 trang 41 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com