Giải Unit 10 – SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 10 – SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

SKILLS 2 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Listening

Giải bài 1 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen to Nick and Linda talking about their dream houses. Which house would each prefer? Write their names under the correct pictures.

(Hãy nghe Nick và Linda nói về ngôi nhà mơ ước của họ. Mỗi người thích ngôi nhà nào hơn? Viết tên của họ dưới các hình ảnh chính xác.)

Nội dung bài nghe:

Nick: Can you tell me about your dream house, Linda?

Linda: Well, it’s a big villa by the sea. It has a view of the sea. It has a swimming pool and a garden.

Nick: My dream houses is different.

Linda: Really? What’s it like?

Nick: It’s a beautiful flat in the city. It has a park view in front and a city view at the back.

Linda: Oh, sounds great!

Nick: It has a super smart TV. I can watch films from other planets.

Linda: That sounds great, too. But I think it’ll be….

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Nick: Bạn có thể kể cho tôi nghe về ngôi nhà mơ ước của bạn được không, Linda?

Linda: À, đó là một biệt thự lớn bên biển. Phòng có tầm nhìn ra biển. Nó có một hồ bơi và một khu vườn.

Nick: Những ngôi nhà mơ ước của tôi thì khác.

Linda: Thật không? Nó như thế nào?

Nick: Đó là một căn hộ đẹp trong thành phố. Nó có tầm nhìn ra công viên ở phía trước và tầm nhìn ra thành phố ở phía sau.

Linda: Ồ, nghe hay quá!

Nick: Nó có một chiếc TV siêu thông minh. Tôi có thể xem phim từ hành tinh khác.

Linda: Nghe cũng hay đấy. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ là …

Trả lời:

– Nick – picture a (bức tranh a)

– Linda – picture c (bức tranh c)


Giải bài 2 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen to the conversation again. What is important to Nick? Tick (✓) the columns.

(Nghe lại đoạn hội thoại. Điều gì là quan trọng đối với Nick? Đánh dấu vào các cột.)

Linda Nick
1. park view
2. city view
3. sea view
4. swimming pool
5. garden

Trả lời:

Linda Nick
1. park view

(góc nhìn ra công viên)

2. city view

(góc nhìn ra thành phố)

3. sea view

(góc nhìn ra biển)

4. swimming pool

(hồ bơi)

5. garden

(sân vườn)


Giải bài 3 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen again and answer the questions about their dream houses.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi về ngôi nhà mơ ước của họ.)

1. What type of house does Linda have?

(Linda có kiểu nhà gì?)

2. Where is her house?

(Nhà cô ấy ở đâu?)

3. What is around her house?

(Xung quanh nhà cô ấy có gì?)

4. What type of house does Nick have?

(Nick có kiểu nhà gì?)

5. Where is it?

(Nó ở đâu?)

Trả lời:

1. She has a big villa.

(Cô ấy có một biệt thự lớn.)

2. Her house/It’s by the sea.

(Nhà của cô ấy /Nó gần biển.)

3. There’s a swimming pool and a garden around her house.

(Có một hồ bơi và một khu vườn xung quanh nhà cô ấy.)

4. He has a flat.

(Anh ấy có một căn hộ.)

5. It’s in the city.

(Nó ở trong thành phố.)


Writing

Giải bài 4 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Discuss your dream house, and fill the table.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về ngôi nhà mơ ước của bạn và điền vào bảng.)

Example:

A: What type of dream house is it?

(Nó thuộc kiểu nhà mơ ước nào?)

B: It’s a palace.

(Đó là một cung điện.)

A: Where is it?

(Nó ở đâu?)

B: It’s in the mountains.

(Nó ở trên núi.)

Type of house palace
Location in the mountains
Number of rooms _____
Appliances in the house _____

Trả lời:

Type of house (Kiểu nhà) palace (cung điện)
Location (Vị trí) in the mountains (trên núi)
Number of rooms (Số phòng) 7
Appliances in the house (Các thiết bị trong nhà) some robots (một số người máy)

Giải bài 5 trang 45 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Use the information in 4 to write a paragraph of about 50 words about your dream house.

(Sử dụng thông tin trong 4 để viết một đoạn văn khoảng 50 từ về ngôi nhà mơ ước của bạn.)

Example:

My dream house is a big palace. It is in the mountains….

(Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi….)

Trả lời:

My dream house is a big palace. It is in the mountains. It is surrounded by lots of trees. It has seven rooms: three bedrooms, two bathrooms, one kitchen and one livingroom. There is a large swimming pool in front of it. I have some robots in the palace. They help me to clean the floor, cook meals, water flowers…. I’m happy to live in my palace.

(Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi. Nó được bao quanh bởi rất nhiều cây cối. Nó có bảy phòng: ba phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp và một phòng khách. Có một bể bơi lớn ở phía trước của nó. Tôi có một số người máy trong cung điện. Họ giúp tôi lau sàn, nấu ăn, tưới hoa …. Tôi hạnh phúc khi sống trong cung điện của mình.)

Hoặc:

My dream house is a big palace. It is in the mountains. It has flower garden around and many tall trees. There are 15 rooms in the house and there is much modern furniture in each room. My room is the biggest. It has a smart TV, home robots and a big fridge. I love my future house so much.

(Ngôi nhà mơ ước của tôi là một cung điện lớn. Nó ở trên núi. Nó có vườn hoa xung quanh và nhiều cây cao. Có 15 phòng trong nhà và có nhiều đồ đạc hiện đại trong mỗi phòng. Phòng của tôi là lớn nhất. Nó có một TV thông minh, rô bốt gia đình và một tủ lạnh lớn. Tôi yêu ngôi nhà tương lai của tôi rất nhiều.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – SKILLS 1 trang 44 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – LOOKING BACK trang 46 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – SKILLS 2 trang 45 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com