Giải Unit 11 – A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 11: OUR GREENER WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 11 – A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11: OUR GREENER WORLD

A CLOSER LOOK 1 trang 50 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 50 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

The three Rs stands for Reduce- Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A to its matching word in column B and its meaning column C.

(Ba chữ R là viết tắt của Reduce- Reuse – Recycle. Vẽ một đường thẳng từ một ký hiệu trong cột A đến từ phù hợp của nó trong cột B và ý nghĩa của nó trong cột C.)

Trả lời:

– Symbol 1 – Reuse – use something again

(Ký hiệu 1 – Tái sử dụng – sử dụng lại thứ gì đó)

– Symbol 2 – Reduce – use less of something

(Ký hiệu 2 – cắt giảm – sử dụng ít thứ hơn)

– Symbol 3 – Recycle – createnew products from used materials

(Ký hiệu 3 – Tái chế – tạo ra sản phẩm mới từ vật liệu đã qua sử dụng)


Giải bài 2 trang 50 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write a word/phrase in the box under each picture.

(Viết một từ / cụm từ vào ô dưới mỗi bức tranh.)

rubbish     plastic bottle     glass     noise     plastic bag     paper     water     clothes

Trả lời:

1. rubbish: rác

2. plastic bag: túi nhựa

3. glass: thủy tinh

4. plastic bottle: chai nhựa

5. noise: tiếng ồn

6. paper: giấy

7. water: nước

8. clothes: quần áo


Giải bài 3 trang 50 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Put the words from 2 into groups. Some words can belong to more than one group.

(Làm việc theo cặp. Xếp các từ từ 2 thành nhóm. Một số từ có thể thuộc nhiều hơn một nhóm.)

Reduce Reuse Recycle
     

Can you add more words to each group?

(Em có thể thêm từ vào mỗi nhóm không?)

Trả lời:

Reduce 
(Giảm)
Reuse 
(Tái sử dụng)
Recycle
(Tái chế)
– plastic bottle (chai nhựa)

– plastic bag (túi nhựa)

– clothes (quần áo)

– paper (giấy)

– glass (thủy tinh)

– water (nước)

– rubbish (rác)

– noise (tiếng ồn)

– glass (thủy tinh)

– clothes (quần áo)

– water (nước)

– paper (giấy)

– plastic bottle (chai nhựa)

– plastic bag (túi nhựa)

– clothes (quần áo)

– glass (thủy tinh)

– paper (giấy)

– plastic bottle (chai nhựa)


Rhythm in sentences

(Nhịp điệu trong câu)

Giải bài 4 trang 51 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen to these sentences, then repeat. Pay attention to the bold syllables.

(Nghe những câu này, sau đó lặp lại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.)

1. If you cycle, it’ll help the Earth.

(Nếu bạn đạp xe, nó sẽ giúp ích cho Trái Đất.)

2. Water is good for your body.

(Nước rất tốt cho cơ thể của bạn.)

3. The students are planting trees in the garden.

(Các học sinh đang trồng cây trong vườn.)

4. Is it better to use paper bags?

(Sử dụng túi giấy có tốt hơn không?)

5. We are happy to walk to school.

(Chúng tôi rất vui khi đi bộ đến trường.)


Giải bài 5 trang 51 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen to the conversation. Pay attention to the bold syllables. Then practise the conversation with a classmate.

(Nghe đoạn hội thoại. Chú ý đến các âm tiết in đậm.Sau đó, thực hành cuộc trò chuyện với một người bạn cùng lớp.)

Vy: What are you doing?

(Bạn đang làm gì đó?)

Mi: I’m writing an article about going green.

(Mình đang viết một bài báo về việc sống xanh.)

Vy: Great! I’m writing a poem about the 3Rs.

(Tuyệt vời! Mình đang viết một bài thơ về 3Rs.)

Mi: Let me read it.

(Cho mình đọc nó nhé.)

Vy: I’m still writing. Wait for a minute.

(Mình vẫn đang viết. Đợi một chút nhé.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – GETTING STARTED trang 48 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – A CLOSER LOOK 2 trang 51 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – A CLOSER LOOK 1 trang 50 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com