Giải Unit 11 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 11: OUR GREENER WORLD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 11 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11: OUR GREENER WORLD

PROJECT trang 57 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

IDEAS ABOUT REUSING OLD THINGS

(Ý tưởng tái sử dụng đồ cũ)

Giải bài 1 trang 57 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta đã sử dụng gì để làm ra những thứ trong tranh?)

Trả lời:

In the first picture, I can see a beautiful bookcase with many pens inside.

(Trong bức hình đầu tiên, tôi có thể thấy một hộp đựng sách rất đẹp với nhiều bút bên trong.)

In the second picture, I can see small trees inside coconut shells.

(Trong bức tranh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy những cây nhỏ bên trong gáo dừa.)

In the third picture, I can see beautiful flower vases made from tins.

(Trong bức tranh thứ ba, tôi có thể thấy những lọ hoa xinh đẹp được làm từ hộp thiếc.)


Giải bài 2 trang 57 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Now work in pairs or in groups to complete the project.

(Bây giờ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để hoàn thành dự án.)

– Choose a used object (a bottle, a sheet of paper, etc.).

(Chọn một đồ vật đã sử dụng (một cái chai, một tờ giấy, v.v.).)

– Make something new from it and decorate it.

(Làm một cái gì đó mới từ nó và trang trí nó.)

– Bring it to class.

(Mang đến lớp.)

– Do a “show and tell” about it.

(Làm một “chương trình và kể” về nó.)

Trả lời:

These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

(Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Bạn nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?)

These are beautiful flower vases made from old plastic bottles. We wash used water bottles and cut them into different shapes. We also cover them with old gift wraps. What do you think of our products?

(Đây là những lọ hoa xinh xắn được làm từ chai nhựa cũ. Chúng tôi rửa những chai nước đã qua sử dụng và cắt chúng thành nhiều hình dạng khác nhau. Chúng tôi cũng bọc chúng bằng những gói quà cũ. Nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi?)


Giải bài 3 trang 57 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen to other presentations and decide which is the best.

(Nghe các bài thuyết trình khác và quyết định cái nào là hay nhất.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – LOOKING BACK trang 56 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – GETTING STARTED trang 58 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com