Giải Unit 12 – Comprehension trang 128 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 12 – Comprehension trang 128 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12. What Do You Usually Do for New Year’s?

Comprehension trang 128 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 128 Tiếng Anh 6 CD

Choose the correct answers for Harbin Ice and Snow Festival.

1. Main idea This article is mainly about ___.

a. a festival in China

b. a winter party

c. festivals around the world

2. Inference The festival continues for more than a month if the weather is ____.

a. cold and wet

b. cold and dry

c. cold and sunny

3. Vocabulary People who make things from ice and snow are called ____.

a. sculptures

b. monuments

c. sculptors

4. Vocabulary What does the word “display” mean? (line 9)

a. carve

b. show

c. make

5. Detail Which activity is NOT mentioned in the article?

a. skating

b. skiing

c. swimming

Trả lời:

1. a 2. b 3. c 4. b 5. a

Hướng dẫn dịch:

1. Bài khóa trên chủ yếu viết về một lễ hội ở Trung Quốc.

2. Lễ hội tiếp tục hơn một tháng nếu thời tiết lạnh và khô.

3. Mọi người những người mà khắc những đồ vật từ băng và tuyết được gọi là thợ điêu khắc.

4. Ở dòng 9, từ “display” nghĩa là trình diễn, phô ra.

5. Hoạt động nào không được đề cập đến trong bài khóa? Trượt ván.


Giải bài B trang 128 Tiếng Anh 6 CD

Complete the word web.

(Hoàn thành bảng từ sau)

Trả lời:

(1). winter (2). people; animals (3). buildings
(4). skiing (5). ice sliding (6). swimming

Giải bài C trang 128 Tiếng Anh 6 CD

C. CRITICAL THINKING

Talk with partner. What festivals is your country famous for? How are they different from festivals in other countries?

(Nói chuyện với bạn. Quốc gia bạn có lễ hội nổi tiếng nào? Những lễ hội này có điểm gì khác so với các quốc gia khác trên thế giới?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – Reading trang 127 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – Writing trang 128 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – Comprehension trang 128 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com