Giải Unit 3 – LANGUAGE FOCUS trang 41 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 3. Wild life sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 3 – LANGUAGE FOCUS trang 41 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 3. Wild life

LANGUAGE FOCUS trang 41 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 41 Tiếng Anh 6 CTST

Write the superlative form of the adjectives in the table.

(Viết dạng so sánh nhất của tính từ trong bảng.)

Short adjectives
Regular

End in –e

End in consonant + y

End in consonant + vowel + consonant

Adjective

dull

weird, slow

rare, safe

ugly, pretty

big, hot

Superlative

the dullest

…… , .……

…… , .……

…… , .……

……  , .……

Long adjectives
Adjective

colourful

common

expensive

Superlative

the most colourful

……………

……………

Irregular
Adjective

bad

good

far

Superlative

the worst

……………

the furthest / the farthest

Trả lời:

Short adjectives

(Tính từ ngắn)

Regular

(Có quy tắc)

End in –e

(Tận cùng là –e)

End in consonant + y

(Tận cùng là phụ âm + y)

End in consonant + vowel + consonant

(Tận cùng là phụ âm + nguyên âm + phụ âm)

Adjective

(Tính từ)

dull,

weird, slow

rare, safe

ugly, pretty

big, hot

Superlative

(So sánh nhất)

the dullest

the weirdestthe slowest

the rarestthe safest

the ugliestthe prettiest

the biggestthe hottest

Long adjectives

(Tính từ dài)

Adjective

(Tính từ)

colourful

common

expensive

Superlative

(So sánh nhất)

the most colourful

the most common

the most expensive

Irregular

(Bất quy tắc)

Adjective

(Tính từ)

bad

good

far

Superlative

(So sánh nhất)

the worst

the best

the furthest/ the farthest


Giải bài 2 trang 41 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the text using the superlative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành văn bản sử dụng dạng so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.)

CÚC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The (1. hot) ……… season is from May to September. The (2. warm) …….. month is July with an average maximum temperature of 33°C. The (3. cold) ……… month is January with an average maximum temperature of 19°C. The (4. good) ……… time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The (5. high) …….. peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The (6. interesting) ……… animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Trả lời:

1. hottest 2. warmest 3. coldest 4. best 5. highest 6. most interesting

CUC PHƯƠNG NATIONAL PARK

When is the best time to visit?

The hottest season is from May to September. The warmest month is July with an average maximum temperature of 33°C. The coldest month is January with an average maximum temperature of 19°C. The best time to explore Cúc Phương National Park is the dry season, from December to April.

Are there any mountains?

Yes. There are many limestone mountains. The highest peak is Mây Bạc with 648 metres above sea level.

What animals can I see?

There are more than 300 species of birds and 135 mammal species. The most interesting animal is the Delacour’s Langur, one of the rarest primates on earth.

Hướng dẫn dịch:

VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Khi nào thì thích hợp để tham quan?

Mùa nóng nhất là từ tháng Năm đến tháng Chín. Tháng nóng nhất là tháng 7 với nhiệt độ tối đa trung bình là 33°C. Tháng lạnh nhất là tháng Một với nhiệt độ tối đa trung bình là 19°C. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 4.

Có núi nào không?

Có. Có nhiều núi đá vôi. Đỉnh cao nhất là Mây Bạc với độ cao 648 mét so với mực nước biển.

Tôi có thể nhìn thấy những con vật nào?

Có hơn 300 loài chim và 135 loài động vật có vú. Động vật thú vị nhất là Voọc của Delacour, một trong những loài linh trưởng hiếm nhất trên Trái Đất.


STUDY STRATEGY

(CHIẾN THUẬT HỌC TẬP)

Improving your grammar

(Cải thiện ngữ pháp của em)

Inventing sentences is a good way to remember grammar rules and improve your grammar.

(Tự nghĩ ra các câu là một cách hay để nhớ các quy tắc ngữ pháp và cải thiện ngữ pháp của em.)

Giải bài 3 trang 41 Tiếng Anh 6 CTST

Read the Study Strategy. Then write five sentences with your ideas. Use the adjectives and the topics in the boxes. Compare with a partner.

(Đọc Chiến thuật học tập. Sau đó viết 5 câu với ý tưởng của em. Sử dụng các tính từ và các chủ đề trong khung. So sánh với bạn của em.)

good    bad     boring     pretty      nice    horrible
film star    animal     team     friend     place     food

– I think the best football team is Arsenal.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Arsenal.)

– In my opinion, the most horrible animals are spiders.

(Theo tôi, loài vật đáng sợ nhất là nhện.)

Trả lời:

– I think the best actor is Freddie Highmore.

(Tôi nghĩ nam diễn viên xuất sắc nhất là Freddie Highmore.)

– In my opinion, the worst animal is crocodile.

(Theo tôi, con vật xấu nhất là cá sấu.)

– I think the nicest football team is Barcelona.

(Tôi nghĩ đội bóng giỏi nhất là Barcelona.)

– In my opinion, the most boring place is the cinema.

(Theo tôi, nơi chán nhất là rạp chiếu phim.)

– I think the best friend is my mother.

(Tôi nghĩ người bạn tốt nhất là mẹ tôi.)

– In my opinion, the most horrible food is fried insects.

(Theo tôi, món ăn kinh dị nhất là món côn trùng chiên.)


Giải bài 4 trang 41 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Read the text in exercise 2 again. Ask and answer questions with superlative adjectives for clues 1-6.

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Đọc lại văn bản ở bài 2. Hỏi và trả lời các câu hỏi với tính từ so sánh nhất theo gợi ý 1-6.)

1. May to September

2. July

3. January

4. December to April

5. Mây Bạc

6. Delacour’s Langur

Trả lời:

1. When is the hottest season? – The hottest season is from May to September.

(Mùa nóng nhất là khi nào? – Mùa nóng nhất từ tháng 5 đến tháng 9.)

2. Which month is the warmest of the year? – The warmest month is July.

(Tháng nào là ấm nhất trong năm? – Tháng ấm nhất là tháng Bảy.)

3. Which month is the coldest of the year? – The coldest month is January.

(Tháng nào là lạnh nhất trong năm? – Tháng lạnh nhất là tháng Một.)

4. When is the best time to explore Cúc Phương National Park? – The best time to explore Cúc Phương National Park is from December to April.

(Khi nào là thời điểm tốt nhất để khám phá Vườn Quốc gia Cúc Phương? – Thời gian lý tưởng nhất để khám phá Vườn quốc gia Cúc Phương là từ tháng 12 đến tháng 4.)

5. What is the highest peak? – The highest peak is Mây Bạc.

(Đỉnh cao nhất là gì? – Đỉnh cao nhất là Mây Bạc.)

6. What is the most interesting animal? – The most interesting animal is the Delacour’s Langur.

(Con vật thú vị nhất là gì? – Con vật thú vị nhất là Voọc Delacour.)


Finished? trang 41 Tiếng Anh 6 CTST

Write sentences about another national park in your country using the questions in exercise 4.

(Hoàn thành bài học? Viết câu về một vườn quốc gia khác ở đất nước em sử dụng các câu hỏi ở bài 4.)

Trả lời:

The most famous destination in Quảng Bình province is Phong Nha – Kẻ Bàng national park. The hottest time is from June to August. The coldest time is winter. The rainiest time is from July to December. The biggest cave is Sơn Đoòng. The highest peak is Co Preu. The most interesting animal is Laonastes aenigmamus.

(Điểm đến nổi tiếng nhất ở tỉnh Quảng Bình là vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Thời điểm nóng nhất là từ tháng Sáu đến tháng Tám. Thời điểm lạnh nhất là mùa đông. Thời gian mưa nhiều nhất là từ tháng 7 đến tháng 12. Động lớn nhất là Sơn Đoòng. Đỉnh cao nhất là Cô Preu. Động vật thú vị nhất là chuột đá Trường Sơn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – READING trang 40 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 3 – VOCABULARY AND LISTENING trang 42 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 3 – LANGUAGE FOCUS trang 41 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com