Giải Unit 4 – GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 4 – GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4: MY NEIGHBOURHOOD

GETTING STARTED trang 38 Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success

Lost in the old town!

(Lạc ở phố cổ)

Giải bài 1 trang 38 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Phong: Wow! We’re in Hoi An. I’m so excited.

Nick: Me too. It’s so beautiful. Where shall we go first?

Khang: Let’s go to Chua Cau.

Phong: Well, but Tan Ky House is nearer. Shall we go there first?

Nick & KhangOK, sure.

Phong: First, cross the road, and then turn left.

Nick: Fine, let’s go.

Phong: Wait.

Khang: What’s up, Phong?

Phong: I think we’re lost.

Nick: Look, there’s a girl. Let’s ask her.

Phong: Excuse me? Can you tell us the way to Tan Ky House?

Girl: Sure. Go straight. Take the second turning on the left, and then turn right

Phong, Nick & Khang: Thank you.

Hướng dẫn dịch:

Phong: Woa, chúng ta đang ở Hội An. Tớ rất phấn khích.

Nick: Tớ cũng vậy. Nơi đây thật đẹp. Chúng ta sẽ đi đâu trước đây?

Khang: Đi Chùa Cầu đi.

Phong: Ừ, nhưng mà nhà cổ Tấn Kì gần hơn. Chúng ta sẽ đến đó trước nhé.

Nick: Được thôi, đi nào.

Phong: Đợi đã.

Khang: Có chuyện gì vậy Phong?

Phong: Tớ nghĩ chúng ta bị lạc rồi.

Nick: Nhìn kìa, có một bạn nữ. Hãy thử hỏi bạn ấy xem.

Phong: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho bọn tớ đường đến nhà cổ Tấn Kì không?

Cô gái: Chắc chắn rồi. Đi thẳng. Rẽ vào ngõ thứ hai bên trái, sau đó rẽ phải.

Phong, Nick và Khang: Cảm ơn nhé.


Giải bài 2 trang 39 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Find in the conversation the sentences used to make suggestions.

(Điền vào bài hội thoại những câu được dùng để đưa ra lời đề nghị.)

Example: Let’s go to Chua Cau!

(Ví dụ: Chúng ta hãy đến Chùa Cầu nhé!)

Trả lời:

– Shall we go there first?

(Chúng ta sẽ đi đâu trước nhỉ?)

– First cross the road, and then turn left.

(Trước tiên băng qua đường, và sau đó rẽ trái.)

– Fine, let’s go.

(Được rồi, đi thôi.)

– Let’s ask her.

(Chúng ta hãy hỏi cô ấy xem.)


Giải bài 3 trang 39 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Read the conversation again. Put the actions in order.

(Đọc lại bài hội thoại. Đặt các hành động theo thứ tự.)

a. The girl shows them the way to Tan Ky House.

(Cô gái chỉ học đường đến nhà Tân Kỳ.)

b. Nick, Khang and Phong arrive in Hoi An.

(Nick, Khang và Phong đến Hội An.)

c. Nick, Khang and Phong decide to go to Tan Ky House.

(Nick, Khang và Phong quyết định đến nhà Tân Kỳ.)

d. Nick, Khang and Phong get lost.

(Nick, Khang và Phong bị lạc.)

e. Phong asks a girl how to get to Tan Ky House.

(Phong hỏi cô gái cách đến nhà Tân Kỳ.)

Trả lời:

1. b 2. c 3. d 4. e 5. a

Giải bài 4 trang 39 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

Find and underline the following directions in the conversation.

(Tìm và gạch chân những hướng dẫn chỉ đường sau đây trong bài hội thoại.)

A. turn right

B. cross the road

C. turn left

D. go straight

E. take the second turning on the left

Now match these directions with the diagrams below.

(Giờ thì nối những chỉ dẫn này với sơ đồ bên dưới.)

Trả lời:

1. B 2. A 3. E 4. C 5. D

1 – B. cross the road (băng qua đường)

2 – A. turn right (rẽ phải)

3 – E. take the second turning on the left (rẽ trái thứ hai)

4 – C. turn left (rẽ trái)

5 – D. go straight (đi thẳng)


Giải bài 5 trang 39 Tiếng Anh 6 tập 1 KNTT

GAME: Find places. Work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map, and he/she tries to guess. Then swap.

(Trò chơi: Tìm địa điểm. Làm việc theo cặp. Chỉ đường cho bạn của em đến một nơi trên bản đồ, và bạn ấy cố gắng đoán. Sau đó, đổi lại.)

Example: (Ví dụ: )

A: Go straight. Take the second turning on the left. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ hai. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the gym?

(Đó có phải là phòng tập thể hình không?)

A: No, try again.

(Không, hãy thử lại nhé.)

Trả lời:

A: Go straight. Take the first turning on the right. It’s on your right.

(Đi thẳng. Rẽ trái thứ nhất. Nó ở bên phải của bạn.)

B: Is that the cinema?

(Đó có phải là rạp chiếu phim không?)

A: Yes, it is.

(Ừm, đúng rồi.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 3 – PROJECT trang 35 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – A CLOSER LOOK 1 trang 40 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – GETTING STARTED trang 38 sgk Tiếng Anh 6 tập 1 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com