Giải Unit 4 – Language Focus trang 40 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 4. This is My Family! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 4 – Language Focus trang 40 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. This is My Family!

Language Focus trang 40 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 40 Tiếng Anh 6 CD

A. Listen and read. Then repeat the conversation, and replace the words in blue.

(Nghe và đọc. Sau đó lặp lại bài hội thoại, và thay các từ màu xanh.)

1. Nadine: Hey, Maya – are those your family photos?

Maya: Yes, this is my family in Brazil. That’s my dad and that’s my mom.

(Nadine/ South Africa, Stig/ Sweden)

2. Nadine: Are these your sisters?

Maya: No, they’re my cousins.

(friends, brothers)

3. Nadine: OK. Do you have any brothers and sisters?

Maya: Yeah I have a brother and two sisters.

(three, four)

4. Nadine: Is that your baby brother?

Maya: No, that’s me!

(baby sister, cousin)

Hướng dẫn dịch:

1. Nadine: Này, Maya – đó có phải là những bức ảnh gia đình của bạn không?

Maya: Vâng, đây là gia đình mình ở Brazil. Đó là bố mình và đó là mẹ mình.

(Nadine / Nam Phi, Stig / Thụy Điển)

2. Nadine: Đây có phải là chị em của bạn không?

Maya: Không, họ là anh em họ của mình.

(bạn bè, anh em)

3. Nadine: Được rồi. Bạn có anh chị em nào không?

Maya: Vâng, mình có một anh trai và hai chị gái.

(ba, bốn)

4. Nadine: Đó có phải là em trai của bạn không?

Maya: Không, đó là tôi!

(em gái, em họ)

Trả lời:

A: Hey, Nadine – are those your family photos?

(Này, Nadine – đó có phải là những bức ảnh gia đình của bạn không?)

B: Yes, this is my family in South Africa. That’s my dad and that’s my mom.

(Vâng, đây là gia đình mình ở Nam Phi. Đó là bố mình và đó là mẹ mình.)

A: Are these your brothers?

(Đây là anh em trai của bạn à?)

B: No, they’re my cousins.

(Không, họ là em họ của mình.)

A: OK. Do you have any brothers and sisters?

(À. Bạn có anh em trai và chị em gái không?)

B: Yeah I have a brother and three sisters.

(Vâng mình có một anh trai và ba chị em gái.)

A: Is that your baby sister?

(Kia là em gái nhỏ của bạn à?)

B: No, that’s me!

(Không, đó là mình đấy!)


Giải bài B trang 40 Tiếng Anh 6 CD

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

(Thực hành với một người bạn. Thay thế bất cứ từ nào để tạo nên đoạn hội thoại của riêng em.)

Trả lời:

An: Hey, Nam – are those your family photos?

(Này, Nam – đó có phải là những bức ảnh gia đình của bạn không?)

Nam: Yes, this is my family in Vietnam. That’s my dad and that’s my mom.

(Vâng, đây là gia đình mình ở Việt Nam. Đó là bố mình và đó là mẹ mình.)

An: Are these your grandparents?

(Đây là ông bà của bạn à?)

Nam: No, they’re my aunt and uncles.

(Không, họ là dì và chú của mình.)

An: OK. Do you have any brothers and sisters?

(À. Bạn có anh em trai và chị em gái không?)

Nam: No, I don’t. I’m the only kid in my family.

(Mình không có. Mình là con một trong nhà.)

An: Is that your cousin?

(Kia là em họ của bạn à?)

Nam: No, that’s me!

(Không, đó là mình đấy!)


Giải bài C trang 41 Tiếng Anh 6 CD

C. Circle the correct answers. Listen and check.

(Khoanh chọn câu trả lời đúng. Nghe và kiểm tra.)

1. Do you have a brother? – Yes, I (do / does).

2. Does she have a sister? – No, she (don’t / doesn’t).

3. Does he have a daughter? – Yes, he (does / do).

4. Do they have any brothers or sisters? – Yes, they (does / do).

5. Do you have any children? No, I (doesn’t / don’t).

Trả lời:

1. do 2. doesn’t 3. does 4. do 5. don’t

1. Do you have a brother? – Yes, I do.

(Bạn có anh trai không? – Mình có.)

2. Does she have a sister? – No, she doesn’t.

(Cô ấy có em gái không? – Không.)

3. Does he have a daughter? – Yes, he does.

(Anh ấy có con gái không? – Có.)

4. Do they have any brothers or sisters? – Yes, they do.

(Họ có anh chị em nào không? – Có.)

5. Do you have any children? No, I don’t.

(Bạn có con nào không? Không, tôi không.)


Giải bài D trang 41 Tiếng Anh 6 CD

D. Complete the questions. Write Do or Does. Then look at the photo below and answer the questions.

(Hoàn thành các câu hỏi. Viết Do hoặc Does. Sau đó nhìn bức ảnh bên dưới và trả lời các câu hỏi.)

1. ______ Sarah have a husband? – _____________

2. ______ Jason and Peter have two sisters? – ___________

3. ______ Lisa have two brothers? –  ___________

4. ______ Chris and Sarah have children? – __________

5. ______  Peter have a sister? – __________

Trả lời:

1. Does 2. Do 3. Does 4. Do 5. Does

1. Does Sarah have a husband? – Yes, she does.

(Sarah có chồng không? – Có.)

2. Do Jason and Peter have two sisters? – No, they don’t.

(Jason và Peter có hai chị em gái không? – Không.)

3. Does Lisa have two brothers? – Yes, she does.

(Lisa có hai anh trai à? – Đúng vậy.)

4. Do Chris and Sarah have children? – Yes, they do.

(Chris và Sarah có con à? – Đúng vậy.)

5. Does Peter have a sister? – Yes, he does.

(Peter có em gái không? – Có.)


Giải bài E trang 41 Tiếng Anh 6 CD

E. Work with a partner. Ask and answer questions to make your partner’s family tree. Look at Lisa’s family tree on page 133 to help you.

(Làm việc với một người bạn. Hỏi và trả lời những câu hỏi để tạo nên cây gia phả của bạn em. Nhìn cây gia phả của Lisa ở trang 133 để giúp em.)

Trả lời:

A: How mamy people are there in your family?

(Gia đình bạn có bao nhiêu người?)

B: There are five people in my family.

(Có năm người trong gia đình tôi.)

A: How many brothers and sisters do you have?

(Bạn có bao nhiêu anh chị em?)

B: I have an elder brother and a younger brother.

(Tôi có một anh trai và một em trai.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – Preview trang 38 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – The Real World trang 42 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – Language Focus trang 40 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com