Giải Unit 4 – SPEAKING trang 54 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 4. Learning world sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 4 – SPEAKING trang 54 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 4. Learning world

SPEAKING trang 54 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

What can you do if you can’t remember a word in English?

(Nghĩ xem! Em có thể nếu gì nếu em không nhớ một từ tiếng Anh nào đó?)

Trả lời:

If I can’t remember a word in English, I can look up it in Oxford dictionary, use Google translate, or ask anyone I think good at English.

(Nếu tôi không thể nhớ một từ tiếng Anh, tôi có thể tra từ đó trong từ điển Oxford, sử dụng Google dịch hoặc hỏi bất kỳ ai mà tôi cho là giỏi tiếng Anh.)


Giải bài 1 trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the dialogue with the Key Phrases. Then watch or listen and check. What word can’t Zac remember?

(Hoàn thành bài hội thoại với Key Phrases. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Zac không thể nhớ từ gì?)

KEY PHRASES
Asking for help with languages

(Nhờ giúp đơn với ngôn ngữ)

How do you spell that?

(Bạn đánh vần nó như thế nào?)

How do you say … ?

(Bạn nói… như thế nào?)

Can you say that again, please?

(Bạn có thể vui lòng nói lại được không?)

Can you help me with something, please?

(Bạn có thể giúp tôi việc này được không?)

Jasmine: Hi, Zac. What are you doing?

Zac: Oh, I’m revising. We’ve got a French exam tomorrow. Remember?

Jasmine: Oh yes.

Zac: You’re good at French, Jasmine. (1) …….

Jasmine: Yeah, sure.

Zac: (2) ……. ‘tomorrow’ in French?

Jasmine: Erm … it’s ‘demain’.

Zac: Sorry? (3) ……….

Jasmine: Yes, it’s ‘demain.’

Zac: (4) ……….

Jasmine: D-E-M-A-I-N.

Zac: Great. Thanks, Jasmine.

Trả lời:

1. Can you help me with something, please?

(Bạn có thể giúp tôi việc này được không?)

2. How do you say?

(Bạn nói… như thế nào?)

3. Can you say that again, please?

(Bạn có thể vui lòng nói lại được không?)

4. How do you spell that?

(Bạn đánh vần nó như thế nào?)

The word Zac can’t remember is ‘tomorrow’ in French!

(Từ mà Zac không thể nhớ là “tomorrow” trong tiếng Pháp.)

Jasmine: Hi, Zac. What are you doing?

(Chào Zac. Bạn đang làm gì đấy?)

Zac: Oh, I’m revising. We’ve got a French exam tomorrow. Remember?

(Ồ, tôi đang ôn bài. Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra tiếng Pháp. Nhớ không?)

Jasmine: Oh yes. (Ồ mình có nhớ.)

Zac: You’re good at French, Jasmine. Can you help me with something, please?

(Bạn giỏi tiếng Pháp mà, Jasmine. Bạn có thể giúp mình một chút được không?)

Jasmine: Yeah, sure. (Vâng, chắc chắn rồi.)

Zac: How do you say ‘tomorrow’ in French?

(Bạn nói “ngày mai” bằng tiếng Pháp như thế nào?)

Jasmine: Erm … it’s ‘demain’.

Zac: Sorry? Can you say that again, please?

(Xin lỗi? Bạn làm ơn nói lại được không?)

Jasmine: Yes, it’s ‘demain.’

(Vâng, “demain”.)

Zac: How do you spell that?

(Bạn đánh vần từ đó như thế nào?)

Jasmine: D-E-M-A-I-N.

Zac: Great. Thanks, Jasmine.

(Tuyệt. Cảm ơn, Jasmine.)


PRONUNCIATION: The alphabet

(Phát âm: Bảng chữ cái)

Giải bài 2 trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the table with the letters in the box. Then listen and check.

(Hoàn thành bảng với các chữ cái trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.)

A    E    G     I     J     N     U     V     X
/eɪ/ A, H, (1) ……., K
/iː/ B, C. D, (2) ……. , (3) ……., P, T, (4) …….
/e/ F, L, M, (5) ……., S, (6) …….
/aɪ/ (7) ……., Y
/əʊ/ O
/juː/ Q, (8) ……. , W
/ɑː/ R

Trả lời:

1. J 2. E 3. G 4. V
5. N 6. X 7. I 8. U

Giải bài 3 trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

Say the alphabet. Then work in pairs. Ask your partner to spell words from units 1-3.

(Đọc bảng chữ cái. Sau đó làm việc theo nhóm. Yêu cầu bạn của em đánh vần các từ trong units 1-3.)

– How do you spell “gorilla”? (Bạn đánh vần “gorrila” như thế nào?)

– G – O – R – I – double L – A. (G – O – R – I – L – L – A.)

Trả lời:

A: How do you spell “monkey”?

(Bạn đánh vần “monkey” như thế nào?)

B: M – O – N – K – E – Y.

A: How do you spell “school”.

(Bạn đánh vần “school” như thế nào?)

B: S – C – H – double O – L.


PRONUNCIATION: Consonant clusters

(Phát âm: Phụ âm đôi)

Giải bài 4 trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation.

(Chỉ ra từ có phần in đậm khác so với ba từ còn lại về phát âm.)

1. a. swim b. swing c. sword d. sweet
2. a. school b. Schilling c. scheme d. scholar
3. a. member b. amber c. climber d. December
4. a. scene b. scarf c. scan d. score
5. a. hunger b. finger c. anger d. singer

Trả lời:

1. c 2. b 3. c 4. a 5. d

1. c. sword: Phần được in đậm ở phương án c được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /sw/.

2. b. Schilling: Phần được in đậm ở phương án b được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại được phát âm /sk/.

3. c. climber: Phần được in đậm ở phương án được phát âm /m/, các phương án còn lại được phát âm /mb/.

4. a. scene: Phần được in đậm ở phương án được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /sk/.

5. d. singer: Phần được in đậm ở phương án được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại được phát âm /ŋg/.


SKILLS STRATEGY

(Chiến lược)

Read the Key Phrases and choose which role you will take. When talking with your partner, you should take turns speaking and listening.

(Đọc Key Phrases và chọn vai bạn sẽ đảm nhận. Khi nói với bạn của em, em nên luân phiên nói và nghe.)

Giải bài 5 trang 54 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Read the Skills Strategy and then work in pairs. Prepare a new dialogue using the chart below to help you. Practise the new dialogue. One of you is A, the other is B. Then change roles.

(Thực hành! Đọc Skills Strategy và sau đó làm việc theo nhóm. Chuẩn bị một bài hội thoại mới sử dụng sơ đồ bên dưới để giúp em. Thực hành đoạn hội thoại mới. Một em là A, em còn lại là B. Sau đó đổi vai.)

A: Can you help me with something, please?

B: …

A: How do you say … in English?

B: …

A: Can you say that again, please?

B: …

A: How do you spell that?

B: …

A: Great. Thanks, …

Trả lời:

A: Can you help me with something, please?

(Bạn có thể giúp mình một chút được không?)

B: Yes, certainly.

(Ừm, chắc chắn rồi.)

A: How do you say “từ điển” in English?

(“Từ điển” nói tiếng Anh như thế nào?)

B: Ohm… it’s “dictionary”.

(Ờ, là “dictionary”.)

A: Can you say that again, please?

(Bạn vui lòng lặp lại được không?)

B: Yes, “dictionary”.

(Ừm, “dictionary”.)

A: How do you spell that?

(Bạn đánh vần từ đó như thế nào?)

B: D – I – C – T – I – O – N – A – R – Y.

A: Great. Thanks, Mai.

(Tuyệt vời. Cảm ơn, Mai.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 4 – LANGUAGE FOCUS trang 53 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 4 – WRITING trang 55 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 4 – SPEAKING trang 54 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com