Giải Unit 6 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 6. Sports sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 6 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 6. Sports

EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 115 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 115 Tiếng Anh 6 CTST

Match the games with the categories in the box.

(Nối các trò chơi và các loại trong bảng.)

Trả lời:

1. driving and racing 2. simulation 3. action and adventure 4. strategy 5. sport

Giải bài 2 trang 115 Tiếng Anh 6 CTST

Study the Key Phrases. Then listen to a conversation about video games and complete the table.

(Nghiên cứu các Cụm từ chính. Sau đó, nghe cuộc trò chuyện về trò chơi điện tử và hoàn thành bảng.)

Trả lời:

1. fun / good, then boring 2. 6/10 3. World Rally 4. great / exciting 5. Hero 6. 4/10

Giải bài 3 trang 115 Tiếng Anh 6 CTST

Listen again. Choose the correct words.

(Nghe lại lần nữa và chọn từ đúng.)

1. In Elsa’s game the players are helpers / designers.

2. Elsa was bored after one hour / day.

3. Finn’s game has got very good / bad graphics.

4. You create / drive cars in Finn’s game.

5. In Chen’s game the characters / rules are complicated.

Trả lời:

1. designer 2. hour 3. good 4. drive 5. rules

Giải bài 4 trang 115 Tiếng Anh 6 CTST

Listen and repeat the dialogue.

(Nghe và nói lại đoạn hội thoại.)

Sanjay: Which game did you play?

(Trò chơi bạn đã chơi là gì vậy?)

Steph: I’ played Goal. It’s a football game.

(Tớ chơi Goal. Nó là trò chơi về bóng đá.)

Sanjay: What did you think of it?

(Bạn nghĩ gì về nó vậy?)

Steph: It was great. You play football for a top team.

(Nó khá tuyệt. Bạn chơi bóng cho một đội bóng hàng đầu)

Sanjay: What’s your score for it?

(Điểm của bạn là bao nhiêu?)

Steph: Nine out of ten.

(9/10.)


Giải bài 5 trang 115 Tiếng Anh 6 CTST

Work in pairs. Tell your partner about a video gam that you like. Use the key phrases and the questions in the box to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói với đối tác của bạn về một trò chơi video mà bạn thích. Sử dụng các cụm từ chính và câu hỏi trong hộp để giúp bạn.)

Trả lời:

A: What is the name of the game do you play?

(Tên trò chơi bạn chơi là gì?)

B:  I play The hero game.

(Tôi chơi trò chơi tên là The hero.)

A: What type of game is it?

(Đây là loại trò chơi nào?)

B: It’s action and adventure.

(Đó là hành động và cuộc phiêu lưu.)

A: What do you do in the game?

(Bạn làm gì trong trò chơi?)

B: I fight with villains for human’s peace.

(Tôi chiến đấu với những kẻ phản diện vì hòa bình của con người.)

A: What do you think of it?

(Bạn nghĩ gì về nó?)

B: It is really interesting.

(Nó thực sự thú vị.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 6 – PLUZZLES AND GAMES trang 81 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – VOCABULARY trang 86 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 6 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com