Giải Unit 7 – READING trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7. Growing up sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 7 – READING trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Growing up

READING trang 88 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 88 Tiếng Anh 6 CTST

Did you look very different last week and five years ago. How?

(HÃY NGHĨ! Bạn có trông rất khác vào tuần trước và năm năm trước. Khác như thế nào?)

Trả lời:

Yes. I looked very different last week and five years ago. I look older and fatter. I had longer hair and fairer complexion.

(Đúng. Tôi trông rất khác vào tuần trước và năm năm trước. Tôi trông già hơn và béo hơn. Tôi đã có mái tóc dài hơn và nước da trắng hơn.)


A LIFE IN PHOTOS

On 23 January 1996, Munish Bansal took a photo of his new baby daughter Suman.

Every day after that, Munish took another photo of his daughter, sometimes in the morning, sometimes in the afternoon.

Sometimes Suman was tired or sad and she didn’t want to look at the camera, but she was usually happy.

From one day to the next Suman didn’t change a lot, but every year she grew or changed a little.

On her eighteenth birthday, 6,575 days after she was born, Munish took a photo of his daughter as usual. But in this photo, she was an adult.

Munish collected all of the 6,575 photos, made one big picture from them, and gave it to her as a present.

Hướng dẫn dịch:

CUỘC ĐỜI QUA NHỮNG BỨC ẢNH

Vào ngày 23 tháng 1 năm 1996, Munish Bansal đã chụp một bức ảnh của đứa con gái mới lớn Suman của mình.

Mỗi ngày sau đó, Munish lại chụp một bức ảnh khác của con gái mình, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi vào buổi chiều.

Thỉnh thoảng, Suman mệt mỏi hoặc buồn bã và cô ấy không muốn nhìn vào máy ảnh, nhưng cô ấy thường rất vui.

Từ ngày này sang ngày khác, Suman không thay đổi nhiều, nhưng mỗi năm cô ấy lại lớn lên hoặc thay đổi một chút.

Vào sinh nhật thứ mười tám, 6.575 ngày sau khi cô được sinh ra, Munish vẫn chụp ảnh con gái như thường lệ. Nhưng trong bức ảnh này, cô ấy đã trưởng thành.

Munish đã thu thập tất cả 6.575 bức ảnh, tạo thành một bức ảnh lớn từ chúng và tặng nó cho cô ấy như một món quà.

Giải bài 1 trang 88 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the picture. What is special about it? Read and check your answer.

(Hãy nhìn vào bức tranh. Trong bức tranh có điều gì đặc biệt? Đọc và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

a. Munish made the picture when his daughter was eight years old.

(Munish thực hiện bức tranh khi con gái ông tám tuổi.)

b. Munish took 6,575 days to make the picture of his daughter.

(Munish đã mất 6.575 ngày để làm bức tranh của con gái.)

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

(Munish đã thực hiện bức tranh từ 6.575 bức ảnh của con gái mình.)

Trả lời:

c. Munish made the picture from 6,575 photos of his daughter.

(Munish đã thực hiện bức tranh từ 6.575 bức ảnh của con gái mình.)


Giải bài 2 trang 88 Tiếng Anh 6 CTST

Read and listen to the text and write True or False.

(Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

1. Munish didn’t take photos when Suman was sad.

2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day.

3. Suman is quite different in the photos from one day to the next.

4. Suman was an adult when she received the present.

Trả lời:

1. Munish didn’t take photos when Suman was sad.

(Munish không chụp ảnh khi Suman buồn.)

F
2. Munish took a photo of his daughter at a different time every day.

(Munish đã chụp ảnh con gái của mình vào một thời điểm khác nhau mỗi ngày.)

T
3. Suman is quite different in the photos from one day to the next.

(Suman hoàn toàn khác trong các bức ảnh từ ngày này sang ngày khác.)

F
4. Suman was an adult when she received the present.

(Suman đã trưởng thành khi cô ấy nhận được món quà.)

T

Giải bài 3 trang 88 Tiếng Anh 6 CTST

VOCABULARY PLUS Check the meanings of the words in blue in the text.

(Kiểm tra nghĩa của các từ màu xanh lam trong văn bản.)

Trả lời:

– took (take): chụp

– grew (grow): lớn lên

– changed (change): thay đổi

– collected (collect): sưu tập

– made (make): tạo ra

– gave (give): tặng


Giải bài 4 trang 88 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in groups. What do you think of Munish’s special picture? Has your family got a lot of photos?

(Làm việc nhóm. Bạn nghĩ gì về bức tranh đặc biệt của Munish? Gia đình bạn đã có nhiều ảnh chưa?)

Trả lời:

Munish’s special picture is the most beautiful picture I have ever seen. It’s the mother’s love for her daughter. My family has got a lot of pictures.

(Bức tranh đặc biệt của Munish là bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đó là tình yêu của người mẹ dành cho con gái của mình. Gia đình tôi có rất nhiều bức ảnh.)

Hoặc:

I think it is a meaning and precious present to Suman and in my family, there are a lot of photos especially old photos such as my parents’ wedding, my sister’s birthday ,etc

(Tớ nghĩ đó là một món quà ý nghĩa và quý giá đối với Suman và trong gia đình tớ, có rất nhiều ảnh, đặc biệt là những bức ảnh cũ như đám cưới của bố mẹ tớ, sinh nhật của chị gái tớ, v.v.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – VOCABULARY trang 86 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – LANGUAGE FOCUS trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – READING trang 88 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com