Giải Unit 7 – VOCABULARY AND LISTENING trang 90 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 7. Growing up sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 7 – VOCABULARY AND LISTENING trang 90 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 7. Growing up

VOCABULARY AND LISTENING trang 90 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

Do you know any very tall people? What are the good and bad things of being very tall?

(HÃY NGHĨ! Bạn có biết người nào rất cao không? Những điều tốt và xấu của việc sống rất cao là gì?)

Trả lời:

The very tall person I know is the goal-keeper Bui Tien Dung. He is more than 1 meter and 90 centimeters tall.

(Người rất cao mà tôi biết là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh ấy cao hơn 1 mét 90 cm.)

The good things of being very tall is that we can get a lot of well-paid jobs such as the basketball players, or the models.

(Lợi ích của việc cao là chúng ta có thể kiếm được nhiều công việc được trả lương cao như vận động viên bóng rổ hay người mẫu.)

The bad things of being very tall is that we will look strange to other people, sometimes we can find difficult to find our partners.

(Bất lợi của việc quá cao là chúng ta sẽ trông lạ lẫm với người khác, đôi khi chúng ta khó tìm được bạn đời của mình.)


Giải bài 1 trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

Read the text about Robert Wadlow and check the meanings of the phrases in blue. Write the past simple form of the verbs. Listen and check.

(Đọc văn bản về Robert Wadlow và kiểm tra nghĩa của các cụm từ màu xanh lam. Viết dạng quá khứ đơn của các động từ. Nghe và kiểm tra.)

Trả lời:

– grow up → grew up: trưởng thành

– go to school → went to school: đi đến trường

– leave school → left school: rời trường

– go to university → went to university: đến trường đại học

– get a qualification → got a qualification: đạt được bằng cấp

get a job → got a job: có một công việc

– get married → got married: kết hôn

– have children → had children: có con

travel → travelled: du lịch

– die → died: chết, qua đời


Giải bài 2 trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

Do you think people in the USA liked of dislike Robert? Listen to a podcast about him and check your answer.

(Bạn có nghĩ rằng mọi người ở Hoa Kỳ thích không thích Robert? Nghe tệp âm thanh về anh ấy và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Nội dung bài nghe:

Robert Wadlow was born in February 1918, in a town of Alton, Illinois, in the USA. He grew up and went to school there. And people in the town loved him. He grew very quickly. At the age of 6, he was taller than his father. That was a problem at school, so they made a special desk for him.

Robert was the oldest of the five children. He has two brothers and two sisters who were a normal height. When Robert left school at the age of 17, he was 2,48 metres tall. He went to the university but it was difficult for him, so he left.

Robert became famous in the USA when he appeared in a famous circus. People called him the Alton Giant, the Giant of Illinois. People also call him the gentle giant because he spoke very quietly.

Robert never stopped growing. Robert got a job with a shoes company that made his special shoes and travelled around the country with his father. They went to 800 different town in the USA, and Robert became more famous.

Sadly, Robert died at the age of 22, because of the problem with one of his feet. People were very sad when Robert died.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Robert Wadlow sinh vào tháng 2 năm 1918, tại một thị trấn Alton, Illinois, Hoa Kỳ. Anh lớn lên và đi học ở đó. Và mọi người trong thị trấn yêu mến anh ấy. Anh ấy trưởng thành rất nhanh. Năm 6 tuổi, anh đã cao hơn bố. Đó là một vấn đề ở trường, vì vậy họ đã làm một chiếc bàn đặc biệt cho anh ta.

Robert là con cả trong số 5 người con. Anh ấy có hai anh trai và hai chị gái có chiều cao bình thường. Khi Robert rời trường năm 17 tuổi, anh đã cao 2,48 mét. Anh vào đại học nhưng khó khăn nên anh bỏ đi.

Robert trở nên nổi tiếng ở Mỹ khi anh xuất hiện trong một rạp xiếc nổi tiếng. Người ta gọi anh là Người khổng lồ Alton, Người khổng lồ của Illinois. Người ta còn gọi anh là người khổng lồ hiền lành vì anh ăn nói rất nhẹ nhàng.

Robert không ngừng phát triển. Robert đã nhận được một công việc với một công ty giày sản xuất những đôi giày đặc biệt của mình và đi du lịch khắp đất nước với cha của mình. Họ đã đến 800 thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ, và Robert trở nên nổi tiếng hơn.

Đáng buồn thay, Robert qua đời ở tuổi 22 vì một bàn chân của anh có vấn đề. Mọi người rất đau buồn khi Robert qua đời.

Trả lời:

The people in the USA love Robert.

(Người Mỹ yêu mến Robert.)


Giải bài 3 trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

Read the skills Strategy. Then listen again and complete 1- 9 in the text.

(Đọc kỹ năng chiến lược. Sau đó, nghe lại và hoàn thành các câu từ 1 đến 9 trong văn bản.)

SKILLS STRATEGY

(Chiến lược kỹ năng)

Before you listen again, you should

(Trước khi nghe lại, bạn nên)

• read the sentences with the gaps.

(đọc các câu có khoảng trống)

• try to predict what the gaps will be.

(cố gắng dự đoán những khoảng trống sẽ là gì)

• listen to the recording while reading the text.

(nghe đoạn ghi âm trong khi đọc văn bản)

• write down the answer.

(viết câu trả lời)

Trả lời:

1. he was born 2. two brothers 3. two sisters
4. normal 5. seventeen 6. spoke
7. 800  8. 22 9. feet
Robert Wadlow: The Gentle Giant

The story of the tallest man who ever lived

When was he born?

In February he was born in Alton, Illinois, in the USA.

Where did he grow up and go to school?

In Alton.

Did he have any brothers and sisters?

Yes, he did. He was the oldest of five children. He had two brothers and two sisters.

They were all a normal height.

At what age did he leave school?

He left school when he was seventeen.

Did he go to university?

Yes, he did, but he left and he didn’t get a qualification.

How did he become famous?

He appeared in a circus.

What did people call him?

People called him the Giant of Illinois or the Gentle Giant because he spoke very quietly.

Where did he get a job?

He got a job with the shoe company that made his special shoes.

Did he get married and have children?

No, he didn’t.

Did he travel much?

Yes, he did. He visited 800 different towns in the USA when he travelled for the shoe company

When did he die?

He died at the age of 22 because of a problem with one of his feet.

Hướng dẫn dịch:

Robert Wadlow: Người khổng lồ hiền lành

Câu chuyện về người đàn ông cao nhất từng sống.

Anh ta sinh ra khi nào?

Vào tháng 1 anh ấy được sinh ra ở Alton, Illinois, Hoa Kỳ.

Anh ấy lớn lên và đi học ở đâu?

Ở Alton.

Anh ấy có anh chị em nào không?

Có, anh ấy có . Anh là con cả trong gia đình có 5 người con. Anh ta đã có 2 người em trai và 2 người em gái.

Tất cả đều cao bình thường.

Anh ấy nghỉ học ở độ tuổi nào?

Anh ấy rời trường khi anh ấy 17 tuổi.

Anh ấy đã học đại học phải không?

Vâng, anh ấy có học, nhưng anh ấy đã bỏ học và anh ấy không lấy được bằng cấp.

Anh ấy đã trở nên nổi tiếng như thế nào?

Anh ấy xuất hiện trong một rạp xiếc.

Mọi người gọi anh ấy là gì?

Mọi người gọi anh ta là Người khổng lồ của Illinois hoặc Người khổng lồ hiền lành  vì anh ta nói năng rất nhẹ nhàng.

Anh ấy đã kiếm được việc làm ở đâu?

Anh ấy đã kiếm được một công việc với công ty giày sản xuất giày đặc biệt của anh ấy.

 Anh ấy đã kết hôn và có con chưa?

 Không, anh ấy không kết hôn và không có con.

Anh ấy có đi du lịch nhiều không?

Vâng, anh ấy có. Anh ấy đã đến thăm 800  thị trấn khác nhau ở Hoa Kỳ khi anh ấy đi công tác cho công ty giày.

Ông ấy đã mất khi nào?

Anh ấy qua đời ở tuổi 22 vì vấn đề với một trong những bàn chân của anh ấy.


Giải bài 4 trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

Write the sentences about a person in your family. Use the past simple form of the verbs in the text.

(Viết các câu về một người trong gia đình bạn. Sử dụng dạng quá khứ đơn của các động từ trong văn bản.)

He grew up in Hue.

(Anh ấy lớn lên ở Huế.)

Trả lời:

My family has 5 people. My sister is Ngoc, she grew up in Ninh Binh, Viet Nam. She went to university when she was 18 years old and she left school when she was 22 years old. She travelled 20 provinces in the country. Now, she is living in Hanoi.

(Gia đình tôi có 5 người. Chị gái tôi là Ngọc, em ấy lớn lên ở Ninh Bình, Việt Nam. Chị ấy vào đại học năm 18 tuổi và chị ấy ra trường năm 22 tuổi. Chị ấy đã đi du lịch 20 tỉnh thành trong cả nước. Bây giờ, chị ấy đang sống ở Hà Nội.)


Giải bài 5 trang 90 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Compare your sentenxes in exercise 4.

(Làm việc theo cặp. So sánh các câu của bạn trong bài tập 4.)

A: My dad grew up in Huế. 

(Bố tôi lớn lên ở Huế.)

B: Really? My dad grew up in Istanbul.

(Thật á? Bố mình lớn lên ở Istanbul.)

Trả lời:

A: My mother grew up in Ninh Binh.

(Mẹ tôi đã lớn lên ở Ninh Bình.)

B: Really? My mother grew up in Thanh Hoa.

(Thật vậy sao? Mẹ tôi đã lớn lên ở Thanh Hóa.)

A: My mother traveled all over the country.

(Mẹ tôi đã đi du lịch tất cả các tỉnh thành trên đất nước.)

B: My mother came only to 3 provinces.

(Mẹ tôi đã đến 3 tỉnh thành thôi.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 7 – LANGUAGE FOCUS trang 89 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 7 – LANGUAGE FOCUS trang 91 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 7 – VOCABULARY AND LISTENING trang 90 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com