Giải Unit 8 – A CLOSER LOOK 1 trang 18 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 8: SPORTS AND GAMES sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 8 – A CLOSER LOOK 1 trang 18 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8: SPORTS AND GAMES

A CLOSER LOOK 1 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the right words under the pictures.

(Viết từ đúng dưới các bức tranh.)

ball      boat      racket     goggles     soprts shoes

Trả lời:

1. ball: quả bóng

2. soprts shoes: giày thể thao

3. boat: chiếc thuyền

4. racket: cây vợt

5. goggles: kính bơi


Giải bài 2 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

What sports are these things for? Match each thing in column A with a sport in column B.

(Những dụng cụ này dành cho những môn thể thao nào? Nối mỗi dụng cụ ở cột A với một môn thể thao ở cột B.)

A B
1. bicycle

2. ball

3. boat

4. goggles

5. racket

a. boating

b. swimming

c. cycling

d. ball games

e. badminton

Trả lời:

1. c 2. d 3. a 4. b 5. e

1 – c. bicycle – cycling (xe đạp – đi xe đạp)

2 – d. ball – ball games (bóng – những trò chơi liên quan đến bóng)

3 – a. boat – boating (chiếc thuyền – chèo thuyền)

4 – b. goggles – swimming (kính bơi – bơi lội)

5 – e. racket – baminton (vợt – cầu lông)


Giải bài 3 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Fill each blank with one of the words from the box.

(Điền vào chỗ trống với trong các từ trong khung.)

sporty      champion       competition       marathon      congratulations

1. She won an international sports _______.

2. He became the world tennis _______ when he was very young.

3. “Can you send my _______ to the winner of the contest?”

4. My friend David is very _______. He does exercise every day.

5. The first _______ took place in 1896.

Trả lời:

1. competition 2. champion 3. congratulations 4. sporty 5. marathon

1. She won an international sports competition.

(Cô ấy đã chiến thắng trong một cuộc thi thể thao quốc tế.) 

2. He became the world tennis champion when he was very young.

(Anh ấy đã trở thành nhà vô địch quần vợt thế giới khi còn rất trẻ.)

3. “Can you send my congratulations to the winner of the contest?”

(“Bạn có thể gửi lời chúc mừng của tôi đến người chiến thắng trong cuộc thi không?”)

4. My friend David is very sporty. He does exercise every day.

(Anh bạn David của tôi rất thích thể thao. Anh ấy tập thể dục mỗi ngày.)

5. The first marathontook place in 1896.

(Cuộc đua marathon đầu tiên diễn ra vào năm 1896.)


Pronunciation

/e/ and /æ/

(Phát âm: /e/ và /æ/)

Giải bài 4 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /e/ and /æ/.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /e/ và /æ/.)

1. /e/: chess tennis exercise contest
2. /æ/: racket match marathon active

Hướng dẫn dịch:

1. /e/: cờ vua quần vợt bài tập cuộc thi
2. /æ/: cái vợt trận đấu ma-ra-tông năng động

Giải bài 5 trang 18 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat. Underline the words having the sounds /e/ and /æ/.

(Nghe và lặp lại. gạch dưới các từ có chứa âm /e/ và /æ/.)

1. They cannot take part in this contest.

(Họ không thể tham gia cuộc thi này.)

2. They began the match very late.

(Họ bắt đầu trận đấu rất muộn.)

3. Please get the racket for me.

(Làm ơn lấy vợt cho tôi.)

4. We play chess every Saturday.

(Chúng tôi chơi cờ vào thứ Bảy hàng tuần.)

5. My grandpa is old, but he’s active.

(Ông của tôi đã già, nhưng ông ấy năng động.)

Trả lời:

1. They cannot take part in this contest.

2. They began the matchvery late.

3. Please get the racket for me.

4. We play chesse very Saturday.

5. My grandpa is old, but he’s active.

/e/: contest, very, get, chess, every.

/æ/: cannot, began, match, racket, Saturday, grandpa, active.


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – GETTING STARTED trang 16 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – A CLOSER LOOK 2 trang 19 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – A CLOSER LOOK 1 trang 18 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com