Giải Unit 8 – CULTURE trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 8. Going away sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 8 – CULTURE trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. Going away

CULTURE trang 104 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 104 Tiếng Anh 6 CTST

Check the meanings of the words in the box. Then look at photos 1-4. What can you see in the photos.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng từ. Sau đó nhìn vào ảnh từ 1 đến 4. Bạn có thể nhìn thấy gì trong các bức ảnh.)

Trả lời:

1 cosplay (n): sự hóa trang 2. water ride (n): đi xe nước
3. rollercoaster (n): tàu lượn siêu tốc 4. thrill ride (n): chuyến đi cảm giác mạnh

Giải bài 2 trang 104 Tiếng Anh 6 CTST

What places can you find in a theme park? Read the text and check your answers.

(Bạn có thể tìm thấy những nơi nào trong công viên giải trí? Đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Theme parks, Japan

Theme parks are very popular in Japan and there are more than 100 parks with lots of things to see and do. Tokyo Disneyland opened in 1983. It was the first Disney theme park outside the US. The rides at modern Japanese theme parks are fast and exciting-but they are very safe. The bravest people can go on the thrill rides’ – these are scary rides that use a lot of expensive technology Other theme parks in Japan are about the Japanese way of life. For example, at Edo Wonderland Nikko Edomura, you can dress up in historical clothes and visit attractions such as a Ninja Trick Maze. Theme parks have more than just rides and rollercoasters. There are also shops, cafés, restaurants, shows and concerts.

Hướng dẫn dịch:

Các công viên giải trí ở Nhật Bản

Các công viên giải trí rất phổ biến ở Nhật Bản và có hơn 100 công viên với rất nhiều thứ để xem và làm. Tokyo Disneyland mở cửa vào năm 1983. Đây là công viên giải trí Disney đầu tiên bên ngoài nước Mỹ. Các trò chơi tại các công viên giải trí hiện đại của Nhật Bản có tốc độ rất nhanh và thú vị – nhưng chúng rất an toàn. Những người dũng cảm nhất có thể tham gia trò chơi cảm giác mạnh ‘- đây là những trò chơi đáng sợ sử dụng nhiều công nghệ đắt tiền Các công viên giải trí khác ở Nhật Bản nói về lối sống của người Nhật. Ví dụ, tại Edo Wonderland Nikko Edomura, bạn có thể mặc trang phục lịch sử và tham quan các điểm tham quan như Ninja Trick Maze. Các công viên giải trí không chỉ có trò chơi cưỡi ngựa và tàu lượn siêu tốc. Ngoài ra còn có các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, các buổi biểu diễn và các buổi hòa nhạc.

Trả lời:

I can find a theme park in Tokyo Disneyland, Edo Wonderland Nikko Edomura.

(Tôi có thể tìm thấy một công viên giải trí ở Tokyo Disneyland, Edo Wonderland Nikko Edomura)


Giải bài 3 trang 104 Tiếng Anh 6 CTST

Read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. How many theme parks are there in Japan?

(Có bao nhiêu công viên giải trí ở Nhật Bản?)

2. When did Tokyo Disneyland open?

(Khi nào Tokyo Disneyland mở cửa?)

3. Are theme park rides dangerous?

(Các trò chơi trong công viên giải trí có nguy hiểm không?)

4. What kind of ride can be scary?

(Loại đi xe nào có thể đáng sợ?)

5. What can you do at Edo Wonderland?

(Bạn có thể làm gì tại Edo Wonderland?)

6. What other things can you do at theme parks?

(Bạn có thể làm những việc gì khác tại công viên giải trí?)

Trả lời:

1. There are 100 theme parks in Japan.

(Có 100 công viên giải trí ở Nhật Bản.)

2. Tokyo Disneylan opened in 1983.

(Tokyo Disneylan mở cửa năm 1983.)

3. No, they aren’t. They are very safe.

(Không, chúng không. Chúng rất an toàn.)

4. Thrill rides can be scary.

(Những chuyến đi cảm giác mạnh có thể đáng sợ.)

5. At Edo Wonderlan, you can dress up in historial clothes and visit attractions such as a Ninja Trick Maze.

(Tại Edo Wonderlan, bạn có thể mặc những bộ quần áo mang tính lịch sử và tham quan các điểm tham quan như Ninja Trick Maze.)

6. I can go to shops, cafe, restaurants, show and concerts.

(Tôi có thể đi đến các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, buổi biểu diễn và các buổi hòa nhạc.)


Giải bài 4 trang 104 Tiếng Anh 6 CTST

YOUR CULTURE Write about a theme park in your country. Use the internet to help you find the information you need.

(VĂN HÓA CỦA BẠN Viết về một công viên giải trí ở đất nước của bạn. Sử dụng internet để giúp bạn tìm thấy thông tin bạn cần.)

Name of theme park

(Tên công viên giải trí)

 
Location

(Vị trí)

 
Opening hours

(Giờ mở cửa)

 
Best part

(Phần tốt nhất)

 
Other things you can do

(Những điều khác bạn có thể làm)

 

Trả lời:

Thu Le park is very popular in Viet Nam. It opens everyday even on Sundays.It is one of the most oldest park in Viet Nam. It this park, people can see a lot of wild animals and go for a walk around the park.

There are also shop, cafe, restaurants in Thu Le park..

(Công viên Thủ Lệ rất nổi tiếng ở Việt Nam. Nó mở cửa hàng ngày kể cả chủ nhật, là một trong những công viên lâu đời nhất ở Việt Nam. Đến công viên này, mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều loài động vật hoang dã và đi dạo quanh công viên.

Ngoài ra còn có các cửa hàng, quán cafe, nhà hàng trong công viên Thủ Lệ.)

Hoặc:

Name of theme park Sun world Ba Na Hills
Location Ba Na Hills, Da Nang
Opening hours Monday to Sunday: 7am-10pm
Best part – Golden Bridge

– Toc Tien Water fall

– French Village

Other things you can do – Enjoy beautiful view

– Enjoy fresh air


Giải bài 5 trang 104 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Tell your partner about your theme park in exercise 4.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn về công viên giải trí của bạn trong bài tập 4.)

Trả lời:

Student 1: Do you know any theme parks in Hanoi?

(Bạn có biết công viên giải trí nào ở Hà Nội không?)

Student 2: Oh, I know Thu Le Park.

(Ồ, tôi biết công viên Thủ Lệ.)

Student 1: Can you tell me a little about that park?

(Bạn có thể giới thiệu cho tôi một chút về công viên đó được không?)

Student 2: Yes. It is one of the oldest amusement parks in Vietnam. It has been opened since 1975.

(Vâng. Đó là một trong những công viên giải trí lâu đời nhất Việt Nam. Nó bắt đầu mở cửa từ năm 1975.)

Student 1: What can I do in this park?

(Tôi có thể làm gì ở công viên này?)

Student 2: You can see many wild animals here such as tigers, elephants, lions, bears, and giraffes. In addition,  you can take a walk around the park.

(Bạn có thể thấy nhiều loài động vật hoang dã ở đây như hổ, voi, sư tử, gấu, hươu cao cổ. Ngoài ra, bạn có thể đi dạo xung quanh công viên.)

Student 1: Oh, that sounds interesting. I will go there this weekend.

(Ồ, nghe có vẻ thú vị đó. Tôi sẽ đến đó vào cuối tuần này.)

Student 2: Yes. See you there.

(Vâng. Hẹn gặp lại bạn ở đó.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – WRITING trang 103 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – PLUZZLES AND GAMES trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – CULTURE trang 104 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com