Giải Unit 8 – VOCABULARY AND LISTENING trang 100 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 8. Going away sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 8 – VOCABULARY AND LISTENING trang 100 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 8. Going away

VOCABULARY AND LISTENING trang 100 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Do you like hot or cold weather? How many different types of weather can you say in English?

(HÃY NGHĨ! Bạn thích thời tiết nóng hay lạnh? Bạn có thể nói bao nhiêu kiểu thời tiết khác nhau bằng tiếng Anh?)

Trả lời:

I like cold weather because I can sleep more.

(Tôi thích thời tiết lạnh bởi vì tôi có thể ngủ nhiều hơn.)

I can say many types of weather such as: hot, cold, foggy, warm, cool.

(Tôi có thể nói nhiều loại thời tiết như: nóng, lạnh, có sương, ấm, mát mẻ.)


Giải bài 1 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Check the meanings of the words in the box. What words can you match to photos 1-4? Listen and check.

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng từ. Bạn có thể ghép những từ nào với ảnh 1-4? Nghe và kiểm tra.)

sunny    cold    foggy    wind     icy    snowy    hot     rainy    cloudy    stormy

Trả lời:

1. rainy, cloudy (mưa, nhiều mây)           

2. hot, sunny (nóng, có nắng)   

3. cold, snowy, icy (lạnh, có tuyết, có băng)    

4. foggy, cloudy, cold (sương mù, nhiều mây, lạnh)


Giải bài 2 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Complete the texts with some of the words in exercise 1.

(Hoàn thành các văn bản với một số từ trong bài tập 1.)

Extreme weather around the world

The wettest place

Mawsynram in India is one of the wettest places in the world. This small 1……… village in India gets about 12,000 milimetres of rain every year.

The hottest place

Death Valley in California is the hottest place in the USA. The highest temperature ever was 56.7°C in 1913! Although it can be really 2………, it can also be very 3……… at night, with temperatures below 0°C.

The coldest place

Vostok Station in Antarctica is probably the coldest place on Earth. The lowest temperature ever was -89.2°C in 1983! Antarctica is the 4……….. continent at the South Pole, with about 87% of the world’s ice. It can also be very 5……. The strongest wind ever was 327 kilometres an hour in 1972.

The foggiest place

The foggiest place in the world is Argentia in Canada. About 200 days every year are 6……. Newfoundland can also be very 7……, with a lot of thunder and lightning.

Trả lời:

1. rainy 2. hot 3. cold 4. icy 5. windy 6. foggy 7. stormy
Extreme weather around the world

The wettest place

Mawsynram in India is one of the wettest places in the world. This small rainy village in India gets about 12,000 milimetres of rain every year.

The hottest place

Death Valley in California is the hottest place in the USA. The highest temperature ever was 56.7°C in 1913! Although it can be really hot, it can also be very cold at night, with temperatures below 0°C.

The coldest place

Vostok Station in Antarctica is probably the coldest place on Earth. The lowest temperature ever was -89.2°C in 1983! Antarctica is the icy continent at the South Pole, with about 87% of the world’s ice. It can also be very windy The strongest wind ever was 327 kilometres an hour in 1972.

The foggiest place

The foggiest place in the world is Argentia in Canada. About 200 days every year are foggy. New foundland can also be very stormy, with a lot of thunder and lightning.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới

Nơi ẩm ướt nhất

Mawsynram ở Ấn Độ là một trong những nơi ẩm ướt nhất thế giới. Ngôi làng mưa nhỏ ở Ấn Độ này nhận được lượng mưa khoảng 12.000 milimet mỗi năm.

Nơi nóng nhất

Thung lũng Chết ở California là nơi nóng nhất ở Mỹ. Nhiệt độ cao nhất từng là 56,7 ° C vào năm 1913! Mặc dù trời có thể rất nóng, nhưng cũng có thể rất lạnh vào ban đêm, với nhiệt độ dưới 0 ° C.

Nơi lạnh nhất

Trạm Vostok ở Nam Cực có lẽ là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Nhiệt độ thấp nhất từng là -89,2 ° C vào năm 1983! Nam Cực là lục địa băng giá ở Nam Cực, với khoảng 87% băng trên thế giới. Nó cũng có thể rất gió. Sức gió mạnh nhất từng là 327 km một giờ vào năm 1972.

Nơi tuyệt vời nhất

Nơi nhiều sương nhất trên thế giới là Argentia ở Canada. Khoảng 200 ngày hàng năm có sương mù. Newfoundland cũng có thể rất bão, với nhiều sấm sét.


Giải bài 3 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Listen to an interview with explorer Stephanie Lowe. What do you think she is going to do in Antarctica? Listen and check your answer.

(Nghe cuộc phỏng vấn với nhà thám hiểm Stephanie Lowe. Bạn nghĩ cô ấy sẽ làm gì ở Nam Cực? Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Nội dung bài nghe:

Interviewer: Today, I’m talking to an explorer Stephanie Lowe. She’s going to go on a trip to Antarctica in November. What are you going to do there, Stephanie?

Stephanie: I’m going to walk to the South Pole.

Interviewer: Walk…to the South Pole. Why?

Stephanie: Well, I’m an explorer and a photographer. I’m going to take the photos of the ice in Antarctica.

Interviewer: Of course. It’s very icy there.

Stephanie: Yes, 98% of Antarctica is ice.

Interviewer: Wao! Why are you going to go in November?

Stephanie: Because it’s summer there. There are only two seasons in Antarctica, summer and winter.

Interviewer: Really?

Stephanie: Yes. It isn’t sunny in winter. It’s night for 6 months. And in summer, it never gets dark.

Interviewer: What’s about animals? Will you see any polar bears?

Stephanie: No, I won’t. Polar bears live in the Arctic, but I hope I will see some penguins and whales. They live in Antarctica.

Interviewer: Oh, yes. What equipment are you going to take?

Stephanie: A lot. For examples, special clothes, water proofs, sunglasses, water bottles, a pen knive, and some sun cream.

Interviewer: Sun cream?

Stephanie: Yes, it won’t be hot, but it will be sunny in November.

Interviewer: What will the temperature be like?

Stephanie: It will be very cold, of course. It’s very windy in Antarctica, and the wind changes the temperature. In November, the temperature will be about minus 30 degrees celcius. So a very good tent and sleeping bag will also be important.

Interviewer: How will you talk to your friends and family at home?

Stephanie: I’m going to take a special laptop. But at the research center at the South Pole, there will be telephone and computer, so communicating will be easier. There will also be nice meals and hot water at the center.

Interviewer: Well, good luck, Stephanie. I hope I will see you next year.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Người phỏng vấn: Hôm nay, tôi đang nói chuyện với một nhà thám hiểm Stephanie Lowe. Cô ấy sẽ có một chuyến đi đến Nam Cực vào tháng 11. Bạn sẽ làm gì ở đó, Stephanie?

Stephanie: Tôi sẽ đi bộ đến Nam Cực.

Người phỏng vấn: Đi bộ… đến Nam Cực. Tại sao?

Stephanie: Chà, tôi là một nhà thám hiểm và một nhiếp ảnh gia. Tôi sẽ chụp ảnh băng ở Nam Cực.

Người phỏng vấn: Tất nhiên. Ở đó rất lạnh.

Stephanie: Đúng, 98% Nam Cực là băng.

Người phỏng vấn: Wao! Tại sao bạn lại đi vào tháng 11?

Stephanie: Bởi vì ở đó là mùa hè. Chỉ có hai mùa ở Nam Cực, mùa hè và mùa đông.

Người phỏng vấn: Thật không?

Stephanie: Vâng. Vào mùa đông, trời không nắng. Ở đó đêm dài 6 tháng. Và vào mùa hè, trời không bao giờ tối.

Người phỏng vấn: Còn động vật thì sao? Bạn sẽ thấy bất kỳ con gấu Bắc Cực nào?

Stephanie: Không, tôi sẽ không. Gấu Bắc Cực sống ở Bắc Cực, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ nhìn thấy một số loài chim cánh cụt và cá voi. Chúng sống ở Nam Cực.

Người phỏng vấn: Ồ, vâng. Bạn sẽ sử dụng thiết bị nào?

Stephanie: Rất nhiều. Ví dụ, quần áo đặc biệt, đồ chống nước, kính râm, chai nước, dao bấm và một ít kem chống nắng.

Người phỏng vấn: Kem chống nắng?

Stephanie: Vâng, trời sẽ không nóng, nhưng sẽ nắng vào tháng 11.

Người phỏng vấn: Nhiệt độ sẽ như thế nào?

Stephanie: Tất nhiên là sẽ rất lạnh. Ở Nam Cực, rất nhiều gió và gió làm thay đổi nhiệt độ. Vào tháng 11, nhiệt độ sẽ là khoảng âm 30 độ C. Vì vậy, một chiếc lều thật tốt và túi ngủ cũng sẽ rất quan trọng.

Người phỏng vấn: Bạn sẽ nói chuyện với bạn bè và gia đình của mình ở nhà như thế nào?

Stephanie: Tôi sẽ lấy một chiếc máy tính xách tay đặc biệt. Nhưng tại trung tâm nghiên cứu ở Nam Cực sẽ có điện thoại và máy tính nên việc liên lạc sẽ dễ dàng hơn. Tại trung tâm cũng sẽ có các bữa ăn ngon và nước nóng.

Người phỏng vấn: Chà, chúc may mắn, Stephanie. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào năm sau.

Trả lời:

She is going to walk to the South Pole. She is going to take the photos of the ice in Antartica.

(Cô ấy sẽ đi bộ đến Nam Cực. Cô ấy sẽ chụp những bức ảnh về băng ở Nam Cực.)


Giải bài 4 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Read the Study Strategy. Then read the questions in exercise 5 carefully. Are there any answers you can guess now?

(Đọc nghiên cứu chiến lược. Sau đó đọc kỹ các câu hỏi trong bài tập 5. Có câu trả lời nào bạn có thể đoán bây giờ không?)

STUDY STRATEGY

(CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP)

Guessing answers before listening

(Đoán câu trả lời trước khi nghe)

• Before listening, read the questions carefully.

(Trước khi nghe, hãy đọc kỹ câu hỏi.)

• See how many answers you can guess.

(Xem bạn có thể đoán được bao nhiêu câu trả lời.)

Trả lời:

Yes, there are many questions in exercises 5 that I can guess the answers.

(Vâng, có rất nhiều câu hỏi trong bài tập 5 mà tôi có thể đoán được câu trả lời.)


Giải bài 5 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

Listen again and choose the correct answers.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng.)

1. Stephanie is also a….

a. teacher

b. photographer

c. doctor

2. 98% of Antarctica is ….

a. ice

b. snow

c. water

3. In Antarctica Stephanie will see…..

a. polar bears

b. polar bears and penguins

c. penguins and whales

4. The weather in November will be…..

a. sunny, windy and cold

b. sunny and cold

c. cold and rainy

5. The temperature will be about…. .

a. -13°C

b. -33°C

c. -30°C

6. She’ll communicate with her friends and family with a special….

a. mobile phone

b. laptop

c. radio

Trả lời:

1. b 2. a 3. c
4. a 5. c 6. a

1 – b: Stephanie is also a photographer.

(Stephanie cũng là một nhiếp ảnh gia.)

2 – a: 98% of Antarctica is ice.

(98% Nam Cực là băng.)

3 – c: In Antarctica Stephanie will see penguins and whales.

(Ở Nam Cực Stephanie sẽ thấy chim cánh cụt và cá voi.)

4 – a: The weather in November will be sunny, windy and cold.

(Thời tiết tháng 11 sẽ nắng, gió và lạnh.)

5 – c: The temperature will be about -30°C.

(Nhiệt độ sẽ khoảng -30oC.)

6 – a: She’ll communicate with her friends and family with a special mobile phone.

(Cô ấy sẽ giao tiếp với bạn bè và gia đình của cô ấy bằng một cái điện thoại đặc biệt.)


Giải bài 6 trang 100 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Choose a city for your next summer holiday. Ask and answer questions about the weather of that city. Use the phrases in the box and the words in exercise 1.

(Làm việc theo cặp. Chọn một thành phố cho kỳ nghỉ hè tiếp theo của bạn. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết của thành phố đó. Sử dụng các cụm từ trong ô và các từ trong bài tập 1.)

in spring / summer / autumn / winter

last weekend  today  yesterday

What’s the weather like today? – It’s hot and sunny.

(Thời tiết hôm nay thế nào? – Trời nóng và có nắng.)

Trả lời:

A: What will the weather be like in Nha Trang in July?

(Thời tiết ở Nha Trang vào tháng 7 sẽ như thế nào?)

B: It will be sunny, a little hot. And there is a lot of wind in the afternoon.

(Trời sẽ có nắng, hơi nóng một chút. Và có nhiều gió vào buổi chiều.)

A: What is the weather like in the spring, summer, autumn and winter there?

(Thời tiết vào các mùa xuân, hạ, thu, đông ở đó như thế nào?)

B: Oh. There are only 2 seasons: the rainy season and the dry season. In the rainy season, it rains a lot and is quite cool. In the dry season, it is sunny, dry and a little hot.

(Ồ. Ở đó chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa, trời mưa nhiều và khá mát mẻ. Vào mùa khô, trời nắng, khô và hơi nóng một chút.)

A: I get it. Where did you go last week?

(Tôi hiểu rồi. Tuần trước bạn đã đi đâu?)

B: Last week I went to visit my grandparents in Ha Nam. My grandparents just sent me a present today.

(Tuần trước tôi đã đi thăm ông bà tôi ở Hà Nam. Hôm nay ông bà vừa mới gửi quà cho tôi.)

A: Did you finish your homework yesterday?

(Bạn làm hết bài tập ngày hôm qua chưa?)

B: Oh, I’m done. See you tomorrow.

(Ồ, tôi làm xong hết rồi. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.)

A: Yes. See you.

(Vâng. Hẹn gặp lại bạn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 8 – LANGUAGE FOCUS trang 99 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 8 – LANGUAGE FOCUS trang 101 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 8 – VOCABULARY AND LISTENING trang 100 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com