HĐTH&TN: Cách tính điểm trung bình môn học kì Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 7 tập 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài HĐTH&TN: Cách tính điểm trung bình môn học kì Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


Bài 5 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN HỌC KÌ

MỤC TIÊU

Học sinh đọc hiểu ý nghĩa một biểu thức đại số và biết cách sử dụng chúng để tính điểm trung bình môn học kì.

CHUẨN BỊ

Học sinh cần có thông tin đầy đủ về điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên; điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì; điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì của mình.

TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG

Mỗi học sinh dựa vào các thông tin đã có về các điểm kiểm tra, đánh giá và dùng biểu thức tính điểm trung bình môn học kì để tính kết quả cho mình.

Cách tính điểm trung bình môn học kì được quy định như sau:

$ĐTB_{mhk} = (TĐĐG_{tx} + 2. ĐĐG_{gk} + 3. ĐĐG_{ck}) : (Số \,ĐĐG_{tx} + 5)$

Trong đó:

$ĐTB_{mhk}$: Điểm trung bình môn học kì.

$TĐĐG_{tx}$: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

$ĐĐG_{gk}$: Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì.

$ĐĐG_{ck}$: Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì.

$ĐĐG_{tx}$: Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.

Điểm các bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được làm tròn đến hàng phần mười.


Vận dụng trang 41 Toán 7 tập 2 CTST

Em hãy chọn một môn học rồi tự tính điểm trung bình môn học kì của mình.

Trả lời:

Nam có các điểm kiểm tra, đánh giá môn Toán trong học kì 1 như sau:

$ĐĐG_{tx}$ $ĐĐG_{gk}$ $ĐĐG_{ck}$
6; 7,5; 6,8; 8 7,4 7,6

Hãy giúp Nam tính điểm trung bình môn Toán trong học kì 1.

Giải

Ta có $ĐĐG_{tx} = 6; 7,5; 6,8; 8$ nên $TĐĐG_{tx} = 6 + 7,5 + 6,8 + 8 = 28,3$

$ĐĐG_{gk}: 7,4$; $ĐĐG_{ck}: 7,6$

Vậy $ĐTB_{mhk} = (28,3 + 2. 7,4 + 3. 7,6) : (4 + 5) ≈ 7,3$.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 40 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trang 42 sgk Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Cách tính điểm trung bình môn học kì Toán 7 tập 2 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com