HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Hoạt động thực hành và trải nghiệm sgk Toán 8 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA

HĐ1 VẼ HÌNH CHỮ NHẬT

Hoạt động 1 trang 115 Toán 8 tập 1 KNTT

Các em đã biết vẽ đường vuông góc và đường thẳng song song. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hộp công cụ đường thẳng và đường tròn trong GeoGebra để vẽ hình chữ nhật $ABCE$ có $AB = 4 cm, \,BC = 3 cm$.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $4 cm$.

Bước 2. Vẽ điểm $C$ nằm trên đường thẳng vuông góc với $AB$ và $BC = 3 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $E$ là giao của đường thẳng vuông góc với $AB$ tại $A$ và đường thẳng vuông góc với $BC$ tại $C$.

Trả lời:

• Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

• Ẩn các đường tròn, đường thẳng trong hình trên, ta được hình chữ nhật $ABCE$ như hình vẽ:


Luyện tập 1 trang 116 Toán 8 tập 1 KNTT

a) Dùng công cụ để kiểm tra các góc của tứ giác $ABCE$ có vuông không.

b) Lưu hình vẽ ở HĐ1 thành tệp ảnh hnc.png.

c) Tương tự, hãy vẽ hình vuông $ABCE$ có cạnh $4 cm$.

Trả lời:

a) Dùng công cụ để kiểm tra các góc của tứ giác $ABCE$, ta thấy các góc của bốn góc này đều là góc vuông (kết quả kiểm tra như trên hình vẽ).

b) Lưu hình vẽ ở HĐ1 thành tệp ảnh hnc.png.

Vào Hồ sơ → Chọn Xuất bản → Chọn PNG image (.png).

Trên màn hình hiện lên cửa sổ như sau:

Ta đổi tên tệp thành hcn (như hình vẽ), sau đó chọn xuất bản.

c) Tương tự, ta vẽ hình vuông $ABCE$ có cạnh $4 cm$ như sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $4 cm$.

Bước 2. Vẽ điểm $C$ nằm trên đường thẳng vuông góc với $AB$ và $BC = 4 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $E$ là giao của đường thẳng vuông góc với $AB$ tại $A$ và đường thẳng vuông góc với $BC$ tại $C$.

Ta vẽ được hình như sau:

• Ẩn các đường tròn, đường thẳng trong hình trên, ta được hình vuông $ABCE$ như hình vẽ:


HĐ2 VẼ HÌNH BÌNH HÀNH

Hoạt động 2 trang 116 Toán 8 tập 1 KNTT

Vẽ hình bình hành $ABCE$ có $AB = 4 cm, \,BC = 3 cm, \, \widehat {ABC}=120^o$

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $4 cm$ tương tự như Bước 1 của HĐ1.

Bước 2. Vẽ điểm $C$ sao cho $BC = 3 cm$ và $\widehat {ABC}=120^o$.

Bước 3. Vẽ điểm $D$ là giao của đường thẳng qua $A$ song song với $BC$ và đường thẳng qua $C$ song song với $AB$.

Trả lời:

• Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

• Ẩn các đường tròn, đường thẳng trong hình trên, ta được hình vuông $ABCE$ như hình vẽ:


Luyện tập 2 trang 117 Toán 8 tập 1 KNTT

a) Dùng  trong công cụ  để kiểm tra trung điểm $AC$ và $BD$ có trùng nhau không.

b) Lưu hình vẽ ở HĐ2 thành tệp hbh.png.

c) Tương tự, hãy vẽ một hình thoi ABCD có cạnh $4 cm$.

Trả lời:

a) Dùng  trong công cụ  để kiểm tra trung điểm $AC$ và $BD$, ta thấy trung điểm $AC$ và $BD$ trùng nhau.

b) Lưu hình vẽ ở HĐ2 thành tệp hbh.png.

Vào Hồ sơ → Chọn Xuất bản → Chọn PNG image (.png).

Trên màn hình hiện lên cửa sổ như sau:

Ta đổi tên tệp thành hbh (như hình vẽ), sau đó chọn xuất bản.

c) Tương tự, ta vẽ một hình thoi $ABCD$ có cạnh $4 cm$ theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $4 cm$ tương tự như Bước 1 của HĐ1.

Bước 2. Vẽ điểm $C$ sao cho $BC = 3 cm$.

Bước 3. Ẩn đường tròn và thu được hình thoi $ABCD$.


HĐ3 VẼ HÌNH THANG

Hoạt động 3 trang 118 Toán 8 tập 1 KNTT

Vẽ hình thang $ADEC$ có đáy lớn $AD = 6 cm$, đáy nhỏ $EC = 3 cm$, các cạnh bên $AC = 2 cm, \,DE = 4 cm$ theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài bằng $AD – EC = 3 cm$ tương tự như Bước 1 của HĐ1.

Bước 2. Vẽ tam giác $ABC$ có $BC = 4 cm$ (độ dài của $DE), \,AC = 2 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $D$ nằm trên tia $AB$ sao cho $AD = 6 cm$.

Bước 4. Vẽ điểm $E$ sao cho $DE // BC$ và $CE // AB$.

Trả lời:

• Học sinh thực hiện theo các bước yêu cầu của đề bài, ta vẽ được hình như sau:

HĐ3 trang 118 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8

• Ẩn các đường tròn, các đường thẳng, đoạn thẳng $AB, BC$ và điểm $B$. Chọn công cụ để nối $A$ với $D, D$ với $E, E$ với $C$ và thu được hình thang $ADEC$.


Luyện tập 3 trang 119 Toán 8 tập 1 KNTT

a) Dùng trong công cụ để kiểm tra $DE$ có bằng $4 cm$ không.

b) Lưu hình vẽ ở HĐ3 thành tệp hth.png.

c) Tương tự, hãy vẽ hình thang cân $ADEC$ có $AD // EC, \,AD = 6 cm, \,CE = 4 cm, \,AC = DE = 3 cm$.

Trả lời:

a) Dùng trong công cụ để kiểm tra $DE$, ta thấy độ dài đoạn thẳng $DE$ bằng $4 cm$.

b) Lưu hình vẽ ở HĐ3 thành tệp hth.png.

Vào Hồ sơ → Chọn Xuất bản → Chọn PNG image (.png).

Trên màn hình hiện lên cửa sổ như sau:

Ta đổi tên tệp thành hbh (như hình vẽ), sau đó chọn xuất bản.

c) Vẽ hình thang cân $ADEC$ có $AD // EC, \,AD = 6 cm, \,CE = 4 cm, \,AC = DE = 3 cm$ theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài bằng $AD – EC = 2 cm$ tương tự như Bước 1 của HĐ1.

Bước 2. Vẽ tam giác $ABC$ có $BC = 3 cm$ (độ dài của $DE), \,AC = 3 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $D$ nằm trên tia $AB$ sao cho $AD = 6 cm$.

Bước 4. Vẽ điểm $E$ sao cho $DE // BC$ và $CE // AB$.


Thực hành

Giải bài 1 trang 119 Toán 8 tập 1 KNTT

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6 cm, \,AC = 9 cm$.

b) Vẽ hình chữ nhật trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Bài giải:

a) Dùng phần mềm GeoGebra để vẽ hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 6 cm, \,AC = 9 cm$.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $6 cm$.

Bước 2. Vẽ điểm $C$ nằm trên đường thẳng vuông góc với $AB$ và $BC = 9 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $D$ là giao của đường thẳng vuông góc với $AB$ tại $A$ và đường thẳng vuông góc với $BC$ tại $C$.

Ẩn các đường tròn và đường thẳng, chọn công cụ để nối $B$ với $C, C$ với $D, D$ với $A$ và thu được hình chữ nhật $ABCD$.

b) Thực hiện theo các bước ở câu a, ta thu được hình chữ nhật trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Vào Hồ sơ → Chọn Lưu lại (hoặc chọn Ctrl + S) → Nhập tên vào ô Tên tập tin.

Sau đó ấn Lưu, ta đã lưu hình vẽ thành tệp ảnh bằng tên bất kỳ.

Chẳng hạn: Lưu tệp ảnh thành tên hcn.b1.png (như hình vẽ).


Giải bài 2 trang 119 Toán 8 tập 1 KNTT

a) Em hãy trình bày các bước dùng phần mềm GeoGebra để vẽ hình bình hành $ABCD$ có $AB = 4 cm, \,AC = 5 cm, \,BC = 6 cm$.

b) Vẽ hình bình hành trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Bài giải:

a) Vẽ hình bình hành $ABCD$ có $AB = 4 cm, \,AC = 5 cm, \,BC = 6 cm$.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng $AB$ và có độ dài $4 cm$.

Bước 2. Vẽ đoạn thẳng $AC$ và có độ dài $5 cm$, đoạn thẳng $BC$ và có độ dài $6 cm$.

Bước 3. Vẽ điểm $D$ là giao của đường thẳng qua $A$ song song với $BC$ và đường thẳng qua $C$ song song với $AB$.

Ẩn các đường tròn, các đường thẳng, chọn công cụ để nối $B$ với $C, C$ với $D, D$ với $A$ và thu được hình bình hành $ABCD$.

b) Thực hiện theo các bước ở câu a, ta thu được hình bình hành trên trong phần mềm GeoGebra và lưu thành một tệp có đuôi png.

Vào Hồ sơ → Chọn Lưu lại (hoặc chọn Ctrl + S) → Nhập tên vào ô Tên tập tin

Sau đó ấn Lưu, ta đã lưu hình vẽ thành tệp ảnh bằng tên bất kỳ.

Chẳng hạn: Lưu tệp ảnh thành tên hbh.b2.png (như hình vẽ).


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức KNTT

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn HĐTH&TN: Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com