Hướng dẫn giải Unit 9: Choosing a career trang 46 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Hướng dẫn giải Unit 9: Choosing a career trang 46 sgk Tiếng Anh 12 tập 2 bao gồm đầy đủ nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo tiếng anh 12 tập 2 (sách học sinh) với 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, culture, looking back, project,… để giúp các em học tốt môn tiếng Anh lớp 12, luyện thi THPT Quốc gia.

Unit 9: Choosing a career – Chọn nghề


Vocabulary (Phần Từ vựng)

1. advice /ədˈvaɪs/(n): lời khuyên

2. ambition /æmˈbɪʃn/(n): hoài bão, khát vọng, tham vọng

3. be in touch with: liên lạc với

4. career (n): nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp

5. career adviser: người cố vấn nghề nghiệp

6. come up with /tʌtʃ/: tìm thấy/ nảy ra ( ý tưởng/ giải pháp)

7. cut down on: cắt giảm ( biên chế, số lượng)

8. dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ (n): người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa

9. downside /ˈdaʊnsaɪd/(n): mặt trái/ bất lợi

10. drop in on: ghé thăm

11. drop out of: bỏ ( học, nghề,…)

12. fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a): có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn

13. get on with: sống hòa thuận với

14. get to grips with: bắt đầu giải quyết ( một vấn đề khó)

15. keep up with: theo kịp, đuổi kịp

16. look forward to /ˈfɔːwəd/: chờ đợi, trông đợi

17. mature /məˈtʃʊə(r)/(a): trưởng thành

18. paperwork /ˈpeɪpəwɜːk/(n): công việc giấy tờ, văn phòng

19. pursue /pəˈsjuː/(v): theo đuổi, tiếp tục

20. put up with: chịu đựng

21. rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/ (a): bõ công, đáng công, thỏa đáng

22. run out of : hết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,…)

23. secure /sɪˈkjʊə(r)/(v): giành được, đạt được

24. shadow /ˈʃædəʊ/(v): đi theo quan sát ai, thực hành để học việc

25. tedious/ˈtiːdiəs/ (a): tẻ nhạt, làm mệt mỏi

26. think back on: nhớ lại

27. workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n): lực lượng lao động


GETTING STARTED trang 46 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read.

(Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.)

Mai: Hi, Jim. How’re things? You look very busy!

Jim: Oh, I’m surfing the net. I’m trying to find out what options are available for school leavers.

Mai: So what do you want to do after you finish secondary school?

Jim: Hmm…. I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

Mai: Do you plan to go straight to university or join the workforce without pursuing further study?

Jim: Well, I want to go straight to university, but I’m also thinking of applying for a temporary job in the summer.

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies. I’d love to do smartphone marketing.

Mai: I see. You want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. I’ve secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Mai: Right. And I want to go to a medical university in the UK. You know, I took the IELTS two weeks ago, and I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council.

Jim: Great! Have you been in touch with The English Language Centre?

Mai: Yes, I have. They said they would send me the results next week. If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

Jim: Good luck! And remember to practise your English more often.

Mai: Thanks a lot. I’ll try my best to. I want to speak English as fluently as you.

Jim: I hope that your dreams come true.

Mai: Thank you very much, Jim.

Tạm dịch:

Mai: Xin chào, Jim. Những thứ như thế nào? Bạn trông rất bận!

Jim: Oh, tôi đang lướt net. Tôi đang cố gắng để tìm ra những lựa chọn có sẵn cho leavers trường học.

Mai: Vậy bạn muốn làm gì sau khi tốt nghiệp trung học?

Jim: Hmm …. tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.

Mai: Bạn có định đi thẳng vào đại học hay tham gia vào lực lượng lao động mà không cần theo đuổi học thêm nữa?

Jim: À, tôi muốn đi thẳng vào đại học, nhưng tôi cũng nghĩ đến việc xin việc tạm thời vào mùa hè.

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Tôi đang tìm kiếm công việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích tiếp thị qua điện thoại thông minh.

Mai: Tôi hiểu. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền cho các trường đại học.

Jim: Chính xác. Tôi đã bảo đảm cho một trường đại học nghiên cứu kinh tế. Con bạn thi Sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Sau đó bạn sẽ phải học thuốc.

Mai: Phải. Và tôi muốn đi đến một trường đại học y khoa ở Anh. Bạn biết đấy, tôi đã lấy IELTS hai tuần trước, và tôi mong đợi kết quả kỳ thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh.

Jim: Tuyệt vời! Bạn đã liên lạc với Trung tâm Anh ngữ chưa?

Mai: Vâng, tôi có. Họ nói rằng họ sẽ gửi cho tôi kết quả vào tuần tới. Nếu tôi đạt được điểm số ban nhạc là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Jim: Chúc may mắn! Và nhớ tập luyện tiếng Anh thường xuyên hơn.

Mai: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức để. Tôi muốn nói tiếng Anh lưu loát như bạn.

Jim: Tôi hy vọng rằng giấc mơ của bạn sẽ thành hiện thực.

Mai: Cảm ơn bạn rất nhiều, Jim.


2. Answer the questions.

Answer: (Trả lời)

1. He is searching for career advice.

2. He wants to apply for a temporary job of smartphone marketing in a marketing company.

3. She would like to become a doctor.

4. She has been in contact with (has contacted) The English Language Centre at the British Council (for the results of her IELTS exams).

5. She will apply for a scholarship and study in the UK.

6. Students’answers

Tạm dịch:

1. Jim tìm kiếm những loại thông tin nào trên Internet? Anh ấy tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp.

2. Anh ấy muốn làm gì trong mùa hè này? Anh ấy muốn ứng tuyển một công việc tạm thời về tiếp thị trên điện thoại thông minh trong một công ty marketing.

3. Công việc mơ ước của Mai là gì? Cô ấy muốn trở thành một bác sĩ.

4. Cô ấy đã liên hệ với ai về kết quả cuộc thi IELTS của cô ấy? Cô ấy đã liên hệ với Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh (cho kết quả thi IELTS của cô ấy)

5. Cô ấy sẽ làm gì nếu cô ấy đạt điểm 6.5? Cô ấy sẽ xin học bổng và học tập tại Anh.

6. Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?


3. Match the words and phrases in the conversation with their definitions.

(Nối từ và cụm từ trong cuộc trò chuyện với các định nghĩa của chúng.)

Answer: (Trả lời)

1. c 2. d 3. e 4. f 5. a 6. b

Tạm dịch:

1. tùy chọn – một lựa chọn mà bạn có thể thực hiện trong một tình huống cụ thể

2. sự nghiệp – công việc hoặc nghề nghiệp mà bạn đã được đào tạo , và bạn làm việc trong một thời gian dài trong cuộc đời bạn

3. tư vấn nghề nghiệp – ý kiến về công việc và đào tạo chuyên môn có thể phù hợp với ai đó

4. đảm bảo – để có được hoặc đạt được điều gì đó, đặc biệt là sau khi có rất nhiều nỗ lực

5. lực lượng lao động – những người làm việc trong một công ty cụ thể hoặc sẵn sàng làm việc ở một quốc gia

6. tạm thời – chỉ trong một thời gian giới hạn


4. Find sentences with phrasal verbs consisting of a verb, an adverb, and a preposition; and adverbial clauses in the conversation. Write them in the space below.

(Tìm câu có cụm động từ bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ; và các mệnh đề phó từ trong cuộc trò chuyện. Viết chúng vào chỗ trống bên dưới.)

Answer: (Trả lời)

Sentences with phrasal verbs (consisting of a verb an adverb, and a preposition):

I don’t know, so I’m searching for websites offering career advice so that I can come up with a plan.

I’m looking forward to the exam results from The English Language Centre at the British Council

Sentences with adverbial clauses:

If I get a band score of 6.5, I’ll apply for a scholarship and study in the UK.

I want to speak English as fluently as you.

Tạm dịch:

Các câu với cụm động từ (bao gồm một động từ, một trạng từ, và một giới từ):

Tôi không biết, vì vậy tôi đang tìm kiếm các trang web cung cấp lời khuyên nghề nghiệp để tôi có thể đưa ra một kế hoạch.

Tôi mong đợi kết quả thi từ Trung tâm Anh ngữ tại Hội đồng Anh

Các câu có mệnh đề thụ động:

Nếu tôi đạt được điểm số ban nhạc là 6,5, tôi sẽ xin học bổng và học tập tại Vương quốc Anh.

Tôi muốn nói tiếng Anh trôi trẩy như bạn.


LANGUAGE trang 48 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Vocabulary trang 48 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Complete the sentences using the correct form of the words or phrases from 3 in GETTING STARTED.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của các từ hoặc cụm từ trong phần 3 GETTING STARTED.)

Answer: (Trả lời)

1. career advice 2. career 3. workforce
4. option 5. temporary 6. has secured/secured

Tạm dịch:

1. Bạn có thể tìm kiếm lời khuyên nghề nghiệp trên một số trang web.

2. Cô ấy chỉ mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy.

3. Một số sinh viên trong lớp của tôi muốn đi làm sau khi ra trường.

4. Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho những người ra trường trong tương lai.

5. Bạn có thể muốn xem xét làm việc gì đó tạm thời cho đến khi bạn quyết định mình muốn làm gì.

6. Anh ấy đã hoàn thành trình độ A của mình và đã bảo đảm / bảo đảm có một vị trí tại một trường luật.


Pronunciation trang 48 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Unstressed words (Những từ không được nhấn mạnh)

1. Listen to part of the conversation in GETTING STARTED again. Underline the words that are not stressed.

(Nghe một phần của cuộc đàm thoại trong GETTING STARTED lần nữa. Gạch dưới các từ không được nhấn mạnh.)

Mai: What kind of job are you looking for?

Jim: I’m looking for work in marketing companies. love to do smartphone marketing.

Mai: I see. M want to gain work experience, and save up some money for university.

Jim: Exactly. JVe secured a university place to study economics. And how about you? What kind of career are you looking for, Mai?

Mai: Well, I’d love to work in a hospital. I want to become a doctor.

Jim: Then you’ll have to study medicine.

Answer: (Trả lời)

Tạm dịch:

Mai: Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Jim: Tôi đang tìm việc trong các công ty tiếp thị. Tôi rất thích marketing qua điện thoại thông minh.

Mai: Tôi hiểu rồi. Bạn muốn có được kinh nghiệm làm việc, và tiết kiệm một số tiền khi học đại học.

Jim: Chính xác. Tôi đã bảo đảm cho một trường đại học nghiên cứu kinh tế. Con bạn thi Sao? Bạn đang tìm kiếm sự nghiệp gì, Mai?

Mai: À, tôi rất thích làm việc trong bệnh viện. Tôi muốn trở thành một bác sĩ.

Jim: Sau đó bạn sẽ phải học về thuốc.


2. Now listen to the conversation in 1 again Practise it with a partner. Try to use the correct sentence stress.

(Bây giờ nghe đoạn hội thoại trong 1 lần nữa Luyện tập nó với một người bạn. Hãy thử sử dụng nhấn mạnh câu đúng.)


Grammar trang 48 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Phrasal verbs (consisting of a verb, an advert, and a preposition) (Cụm động từ, bao gồm động từ, trạng từ và giới từ)

1. Match the phrasal verbs in A with their meanings in B.

(Nối cụm động từ ở A với nghĩa của chúng ở B)

Answer: (Trả lời)

1. g 2. h 3. i 4. j 5. a
6. b 7. c 8. d 9. e 10. f

Tạm dịch:

1. tiếp tục với – tiếp tục

2. theo kịp với – duy trì tốc độ

3. nghĩ lại – hồi tưởng

4. cãi lại – trả lời không lịch sự

5. bỏ – bỏ lại/ bỏ cuộc

6. đến thăm/ ghé thăm ai đó bất chợt – chuyến thăm ngắn

7. hết – không còn ai

8. chịu đựng – tha thứ

9. cắt giảm – giảm

10 – ăn ý, sống hòa thuận với ai – có một mối quan hệ tốt


2. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 1. You don’t need to use all the verbs.

(Hoàn thành mỗi câu bằng cách sử dụng hình thức đúng của động từ mệnh đề trong 1. Bạn không cần phải sử dụng tất cả các động từ.)

Answer: (Trả lời)

1. drop out of 2. drops in on 3. cut down on 4. get on with
5. go on with 6. keep up with 7. think back on 8. talked back to

Tạm dịch:

1. Tôi hy vọng không ai trong số bạn bè của tôi bỏ học trong học kỳ này.

2. John thường ghé thăm chúng tôi mà không có báo trước.

3. Chính phủ đang cố gắng không cắt giảm số tiền họ dành cho đào tạo nghề.

4. David không hòa thuận với vợ mình. Họ luôn tranh cãi.

5. Linda làm việc bán thời gian, nhưng cô quyết định tiếp tục học.

6. Hoa là một học sinh xuất sắc. Thật khó để theo kịp cô ấy nếu bạn không cố gắng rất nhiều.

7. Tôi thường nghĩ về thời thơ ấu của tôi với nhiều niềm vui.

8. Học viên cãi lại huấn luyện viên của mình và bị đuổi ra khỏi nhóm.


3. Underline the adverbial clause in each sentence below. Then say what type of adverbial clause it is.

(Gạch dưới mệnh đề trạng từ trong mỗi câu dưới đây. Sau đó nói đây là loại mệnh đề trạng từ gì)

Answer: (Trả lời)

1. If I knew French. I would apply for a temporary job in this company, (adverbial clause of condition)

2. Laura has just finished training as a cook, and now she can cook better than her mother, (adverbial clause of comparison)

3. My career adviser talks to me like he is my father, (adverbial clause of manner)

4. The programme at the vocational school was so bad that Nam dropped out of school, (adverbial clause of result)

5. He won’t be able to go to university unless he works harder, (adverbial clause of condition)

Tạm dịch:

1. Nếu tôi biết tiếng Pháp. Tôi sẽ xin một công việc tạm thời trong công ty này, (mệnh đề trạng từ điều kiện)

2. Laura vừa hoàn thành khóa huấn luyện đầu bếp, và bây giờ cô ấy có thể nấu ăn tốt hơn mẹ mình, (mệnh đề phó từ so sánh)

3. Cố vấn nghề nghiệp của tôi nói chuyện với tôi như ông ấy là cha của tôi, (mệnh đề trạng từ chỉ thái độ)

4. Chương trình học tại trường dạy nghề tệ đến nỗi Nam bỏ học, (mệnh đề trạng từ kết quả)

5. Anh ta sẽ không thể vào đại học trừ khi anh ta làm việc chăm chỉ hơn, (Mệnh đề trạng từ chỉ điều kiện)


4. Combine each pair of simple sentences into one complex sentence containing an adverbial clause. Use the words provided and make any necessary changes.

(Kết hợp mỗi cặp câu đơn giản thành một câu phức tạp có chứa một mệnh đề trạng từ. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

Answer: (Trả lời)

1. If you are late for work, you may lose your job.

2. Secondary school students work as hard as factory workers.

3. Linda was offered such a good job that she didn’t hesitate to accept it.

4. If you do not tell me everything, I will not be able to help you.

5. We mixed the chemicals exactly as the lab instructor had told us to.

Tạm dịch:

1. Nếu bạn trễ giờ làm việc, bạn có thể bị mất việc làm.

2. Học sinh trung học học làm việc chăm chỉ như công nhân nhà máy.

3. Linda đã được mời một công việc tốt mà cô ấy không ngần ngại chấp nhận nó.

4. Nếu bạn không nói với tôi mọi thứ, tôi sẽ không thể giúp bạn.

5. Chúng tôi pha trộn các hóa chất chính xác như các giảng viên phòng thí nghiệm đã nói với chúng tôi.


SKILLS trang 50 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Reading trang 50 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Work with a partner. Guess what the students in the pictures may do after they leave school.

(Làm việc cùng một người bạn. Đoán những gì các học sinh trong hình ảnh có thể làm sau khi ra trường.)

Answer: (Trả lời)

Picture 1: She may go straight to university / continue studying.

Picture 2: They may work as apprentices / join the workforce.

Picture 3: He may take a gap year and go travelling.

Tạm dịch:

Hình 1: Cô ấy có thể đi thẳng đến trường đại học / tiếp tục học.

Hình 2: Họ có thể làm việc như người học việc / tham gia lực lượng lao động.

Hình 3: Anh ta có thể mất một năm trống rỗng và đi du lịch.


2. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph.

(Đọc một số lời khuyên nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trường trung học. Chọn tiêu đề thích hợp cho mỗi đoạn.)

a. For those going to university

b. For those who have no plans

c. For those going to be apprentices

d. For those going to be apprentices d. For those about to start a job

In the UK, there are some websites that provide school students with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers. The following are some examples:

1.____________

If students are about to start a job, career advisers have useful information that may help them make the transition into the working world smoother. They should get used to taking responsibility if something goes wrong in their job. By taking responsibility, they will have the opportunity to learn how to put things right and they can avoid making the same mistakes in the future.

2. ___________

In general, apprentices are assigned to a senior member of staff to spend some time shadowing them and getting to grips with the basics of the job. If apprentices are given the opportunity to get involved early on, they should take it, as this will help them learn faster and improve their confidence. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn, and most apprentices are required to attend college for part of the time.

3. ___________

Moving straight to tertiary education from secondary school is considered a big jump. However, many students take to university life like a duck to water. Normally, the first week at university is a bit confusing, even a little stressful, but it does not take long to get used to university life. During the first week, students have their timetables and other paperwork sorted. After that they can relax and take in the campus atmosphere.

4.____________

When students do not know what they want to do after leaving school, they could consider some other options, which the advisers can offer. They can find a temporary job, or take a gap year and go travelling; they may work somewhere abroad, or speak to career advisers who can help them come up with a plan. If none of these options are successful, students should go back to school. They can still be accepted on to A level courses if they have GCSEs.

Answer: (Trả lời)

1. d 2. c 3. a 4. b

Tạm dịch:

a. Đối với những người đi học đại học

b. Đối với những người không có kế hoạch

c. Đối với những người sẽ học nghề

d. Đối với những người bắt đầu làm việc

Tại Vương quốc Anh, có một số trang web cung cấp cho học sinh những lời khuyên thiết thực về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Sau đây là một số ví dụ:

1 .________

Nếu học sinh sắp bắt đầu công việc, cố vấn nghề nghiệp có những thông tin hữu ích có thể giúp họ chuyển đổi sang thế giới việc làm trơn tru hơn. Họ nên quen với trách nhiệm nếu có điều gì đó không ổn trong công việc của họ. Bằng cách đảm nhận trách nhiệm, họ sẽ có cơ hội học cách xếp đặt mọi thứ đúng đắn và họ có thể tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.

2. ________

Nhìn chung, người học việc được giao cho một nhân viên cao cấp để dành thời gian theo dõi họ và nắm bắt những điều cơ bản của công việc. Nếu học sinh có cơ hội để tham gia sớm, họ nên nhận lấy nó, vì điều này sẽ giúp họ học nhanh hơn và nâng cao sự tự tin của họ. Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội để kiếm được tiền trong khi học, và hầu hết người tập sự đều phải đi học đại học trong một khoảng thời gian.

3. ________

Đi học đại học từ trường trung học được xem là bước nhảy lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đi học đại học như một con vịt nước. Thông thường, tuần đầu tiên ở trường đại học hơi bối rối, thậm chí một chút căng thẳng, nhưng không mất nhiều thời gian để quen với cuộc sống đại học. Trong tuần đầu tiên, học sinh có lịch làm việc và các giấy tờ khác sắp xếp. Sau đó họ có thể thư giãn và đi trong không gian khuôn viên.

4._________

Khi học sinh không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường, họ có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác mà các cố vấn có thể cung cấp. Họ có thể tìm được một công việc tạm thời, hoặc mất một khoảng thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài, hoặc nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp có thể giúp họ đưa ra một kế hoạch. Nếu không có lựa chọn nào thành công, học sinh nên trở lại trường. Họ vẫn có thể được chấp nhận vào các khóa học cấp A nếu họ có GCSE.


3. Find the words/phrases/expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space.

(Tìm các từ / cụm từ / biểu hiện trong bài đọc mà gần gũi nhất với ý nghĩa như sau. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Answer: (Trả lời)

1.smooth(er) 2. apprentice 3. shadow(ing) them
4. get(ting) to grips with 5. take to (something) like a duck to water 6. paperwork

Tạm dịch:

1. không có vấn đề hoặc khó khăn gì – trơn tru

2. ai đó làm việc cho một quản lý hoặc chuyên gia để học hỏi kỹ năng hoặc công việc – học nghề

3. theo ai đó trong khi họ làm để học về công việc của ai đó – cái bóng của họ

4. bắt đầu hiểu và giải quyết những thứ khó khăn – nắm bắt

5. trở thành quen thuộc với thứ gì đó dễ dàng – giống như vịt nước.

6. công việc viết ở công sở, giống như điền mẫu , viết thư, … – công việc giấy tờ


4. Read the text again and answer the questions.

(Đọc văn bản lần nữa và trả lời các câu hỏi)

Answer: (Trả lời)

1. Some websites that provide school leavers with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers.

2. They should learn to take responsibility when things go wrong.

3. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn.

4. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university.

5. They can find a temporary job; they can take a year out and go travelling; they may work somewhere abroad; they can speak to career advisers to help them come up with a plan; they can go back to school.

Tạm dịch:

1. Những trang web nào có sẵn cho những người ra trường ở Anh? Một số trang web cung cấp cho những người rời khỏi trường với lời khuyên thực tế về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.

2. Những lời khuyên nào được đưa ra cho những người ra trường trường muốn bắt đầu việc làm? Họ nên học để có trách nhiệm khi mọi thứ sai.

3. Điều tốt nhất cho người học việc là gì? Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội kiếm tiền trong khi học.

4. Sinh viên làm gì trong tuần đầu tiên ở trường đại học? Họ lập thời khóa biểu và các giấy tờ khác được sắp xếp trong tuần đầu tiên tại trường đại học.

5. Học sinh có thể làm gì nếu không có kế hoạch sau khi rời trường? Họ có thể tìm được việc làm tạm thời; họ có thể mất một năm thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài; họ có thể nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp để giúp họ đưa ra một kế hoạch; họ có thể trở lại trường học.


5. Discuss with a partner.

Which is the most useful piece of advice for you in the text? Why do you think it is useful?

(Đâu là điều hữu ích nhất của lời khuyên cho bạn trong văn bản? Tại sao bạn nghĩ rằng nó hữu ích?)

Answer: (Trả lời)

I think the most useful piece of advice for me is learn to take responsibility when things go wrong.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng những lời khuyên hữu ích nhất cho tôi là học để có trách nhiệm với mọi thứ sai.


Speaking trang 51 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Future jobs: ambitions and dreams (Nghề nghiệp tương lai: tham vọng và ước mơ)

1. Choose sentences a-f to complete the discussion between Linda, Lan, and John.

(Chọn câu a-f để hoàn thành cuộc thảo luận giữa Linda, Lan và John)

Answer: (Trả lời)

1. e 2. d 3. b 4. a 5. f 6. c

Tạm dịch:

John: Được rồi, chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay là những tham vọng và ước mơ của chúng ta, và những công việc trong tương lai hoặc sự nghiệp của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với Linda. Bạn đang tìm kiếm công việc gì?

Linda: Tôi đã luôn luôn muốn trở thành một bác sĩ vì tôi thích chăm sóc trẻ con. Tôi muốn làm việc ở nước ngoài. Trước tiên tôi phải vào trường y để có được kiến thức và kỹ năng cần thiết.

John: OK. Còn bạn, Lan? Kế hoạch của bạn sau khi ra trường là gì?

Lan: Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học báo chí . Bạn biết tôi thích viết, và tôi rất quan tâm đến việc cải thiện tiếng Anh của tôi. Việc tôi luôn muốn làm một ngày nào đó là làm việc cho một tờ báo quốc tế.

Linda: Nghe thật tuyệt vời! Tôi tin rằng bạn sẽ rất thành công. Và còn bạn, John? Bạn nghĩ gì về công việc tương lai?

John: Vâng, ước mơ của tôi là trở thành một lập trình viên máy tính.

Lan: Bạn sẽ làm gì sau khi ra trường?

John: Tôi muốn đi nghỉ một năm và ra nước ngoài. Tôi có thể làm việc như một tình nguyện viên ở Thái Lan.

Lan: Thật sao? Vậy bạn muốn làm gì sau đó?

John: Một ngày nào đó tôi muốn điều hành công ty phần mềm của riêng tôi.

Linda: Tôi nghĩ đó là một điều tuyệt vời, John.


2. Find the expressions that John, Lan, and Linda used to talk about their ambitions and dreams in the conversation. Write them in the correct space.

(Tìm những cách thức mà John, Lan, và Linda sử dụng để nói về hoài bão và ước mơ của mình trong cuộc trò chuyện. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Answer: (Trả lời)

John: (1) I’d like to…

(2) What I’d love to do one day is…

Lan: (3) I’d like to …

(4) One thing I’d like to do one day is…

Linda: (5) I’ve always wanted to …

Tạm dịch:

John: (1) Tôi muốn …

(2) Những gì tôi muốn làm một ngày nào đó là …

Lan: (3) Tôi muốn …

(4) Một điều tôi muốn làm một ngày nào đó là …

Linda: (5) Tôi đã luôn luôn muốn …


3. Work in groups of three. Practise the conversation in 1.

(Làm việc trong nhóm ba người. Luyện tập cuộc trò chuyện trong bài 1.)


4. Work in groups of three. Use the expressions in 2 to make a similar conversation about your own ambitions and dreams.

(Làm việc trong nhóm ba người. Sử dụng các biểu thức trong bài 2 để thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự về hoài bão và ước mơ của riêng bạn.)

Answer: (Trả lời)

– I’d like to go straight into university. I’d like to study about business.

– One thing I’d like to do one day is to work for an international company.

Tạm dịch:

– Tôi muốn vào đại học. Tôi muốn học về kinh doanh.

– Một điều tôi muốn làm một ngày là làm việc cho một công ty quốc tế.


Listening trang 52 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Positive and negative points of careers (Tích cực và tiêu cực của nghề nghiệp)

1. Look at the pictures. What jobs do the people in the pictures do? Write down the job under each picture.

(Nhìn vào những bức tranh. Những người trong ảnh làm công việc gì? Viết ra những công việc dưới mỗi bức ảnh)

Answer: (Trả lời)

1. a medical researcher/scientist

2. a flight attendant

3. a TV journalist/reporter

Tạm dịch:

1. nhà nghiên cứu y khoa / nhà khoa học

2. tiếp viên hàng không

3. nhà báo / phóng viên truyền hình


2. Match each word with its meaning.

(Nối từ với nghĩa của nó)

Answer: (Trả lời)

1. c 2. e 3. d 4. b 5. a

Tạm dịch:

1. khen thưởng – khiến bạn hạnh phúc vì bạn nghĩ nó hữu ích hoặc quan trọng

2. hấp dẫn – cực kì thú vị và hấp dẫn

3. trận chiến – một cuộc chiến hoặc đấu tranh

4. buồn tẻ – mệt mỏi hoặc nhàm chán

5. nhược điểm – một khía cạnh tiêu cực


3. Listen to an interview about the positive and negative points of the careers of three people. Match the career with each interviewee.

(Nghe một cuộc phỏng vấn về những điểm tích cực và tiêu cực của sự nghiệp của ba người. Khớp sự nghiệp với mỗi người được phỏng vấn.)

Answer: (Trả lời)

1. b 2. c 3. a

Tạm dịch:

Tom: nhà báo/ phóng viên truyền hình

Alice: tiếp viên hàng không

Mark: nghiên cứu y khoa

Audio script: (Bài nghe)

Interviewer: So, what kind of career are you looking for, Tom?

Tom: I think working as a TV journalist would be a fascinating job. You would do interviews with so many famous people, such as politicians, movie stars, authors, and actors.

Interviewer: Do you think there would be any downsides to the job?

Tom: Well, being a TV journalist could be difficult at times. You could have to go into dangerous situations, for example, like forest fires or battles in warzones.

Interviewer: I agree. How about you, Alice? What career would you choose?

Alice: I want to be a flight attendant. It could be an interesting job. I would really enjoy meeting people from many different countries. And I think flight attendants are well paid.

Interviewer: It’s a very demanding job. Don’t you think so?

Alice: Yes, you may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on your health. Being stuck in an aircraft and breathing dirty air is not very healthy.

Interviewer: Yes, I agree. Now, Mark, what career would you like to pursue?

Mark:Well, I’d like to be a medical researcher. I think that doing medical research would be really rewarding.

Interviewer: So what are some positive points about the job?

Mark: This job would help save people’s lives. You could make a great medical discovery, such as a new drug that can cure or prevent deadly diseases.

Interviewer: Sure, but not everyone is lucky enough to discover new things. You could end up doing tedious experiments and writing long reports.

Mark: Well, doing research may take time and you may not see immediate results. But I still believe in the good things that medical research can bring to people.

Interviewer: All right. Thank you all for coming to the interview, and I wish you good luck in your future careers.

Tạm dịch:

Người phỏng vấn: Bạn đang tìm kiếm công việc gì, Tom?

Tom: Tôi nghĩ làm việc như một nhà báo truyền hình sẽ là một công việc hấp dẫn. Bạn sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn với rất nhiều người nổi tiếng, như các chính trị gia, ngôi sao điện ảnh, tác giả và diễn viên.

Người phỏng vấn: Bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nhược điểm nào trong công việc không?

Tom: Vâng, việc trở thành nhà báo truyền hình có thể gặp khó khăn. Bạn có thể phải đi vào tình huống nguy hiểm, ví dụ, như cháy rừng hoặc các trận chiến trong vùng nguy hiểm.

Người phỏng vấn: Tôi đồng ý. Còn bạn, Alice? Bạn sẽ chọn nghề nào?

Alice: Tôi muốn làm tiếp viên hàng không. Nó có thể là một công việc thú vị. Tôi thực sự sẽ thích gặp những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

Người phỏng vấn: Đó là một công việc rất khó khăn. Bạn không nghĩ vậy sao?

Alice: Vâng, bạn có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của bạn. Bị mắc kẹt trong máy bay và hít thở không khí bẩn không tốt cho sức khỏe.

Người phỏng vấn: Đúng vậy, tôi đồng ý. Bây giờ, Mark, bạn muốn theo đuổi nghề nào?

Mark: À, tôi muốn trở thành một nhà nghiên cứu y học. Tôi nghĩ rằng làm nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.

Người phỏng vấn: Vậy một số điểm tích cực về công việc là gì?

Mark: Công việc này sẽ cứu sống mọi người. Bạn có thể thực hiện một khám phá y tế tuyệt vời, chẳng hạn như một loại thuốc mới có thể chữa khỏi hoặc ngăn ngừa các bệnh chết người.

Người phỏng vấn: Chắc chắn, nhưng không phải ai cũng may mắn được khám phá những điều mới. Bạn có thể kết thúc làm thí nghiệm tẻ nhạt và viết báo cáo dài.

Mark: Vâng, việc nghiên cứu có thể mất thời gian và bạn không thể thấy kết quả ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tin vào những điều tốt đẹp mà nghiên cứu y học mang lại cho mọi người.

Người phỏng vấn: Được rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự buổi phỏng vấn và tôi chúc bạn may mắn trong sự nghiệp tương lai của bạn.


4. Listen again and decide if the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

(Nghe một lần nữa và quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Answer: (Trả lời)

1. T 2. NG 3. F 4. F 5. T

Tạm dịch:

1. Tom nghĩ rằng làm một nhà báo truyền hình có thể là một công việc hấp dẫn.

2. Một nhà báo truyền hình có thể gặp gỡ nhiều người như ngôi sao nhạc pop, ngôi sao thể thao và các nhà khoa học.

3. Alice nghĩ rằng làm việc như một tiếp viên hàng không có thể là một công việc nhàm chán.

4. Người phục vụ hàng không được trả lương cao vì họ phải thở không khí bị ô nhiễm.

5. Theo Mark, là một nhà nghiên cứu y khoa sẽ thực sự bổ ích.


5. Work in groups. Do you agree or disagree with the positive and negative points of the three careers in the listening? Why?/Why not? Can you add more points?

(Làm việc nhóm. Bạn có đồng ý hay không đồng ý với những điểm tích cực và tiêu cực của ba sự nghiệp trong phần nghe? Tại sao tại sao không? bạn có thể thêm nhiều quan điểm hơn?)

Answer: (Trả lời)

I agree with the positive and negative points of the three careers in the listening.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với nhứng quan điểm tích cực và tiêu cực của 3 sự nghiệp trong phần nghe.


Writing trang 53 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Applying for a job (Ứng tuyển một công việc)

1. Read the job application letter and write the numbers ( 1 -8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter.

(Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 -8) bên cạnh các chữ cái (a-h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

(1)The Manager (3) 618 Tay Son St Souvenir Shop HaNoi

755 Giang Vo St Ha Noi

(2) 20 May 20…

Dear Sir or Madam,

(2) I am writing in response to your advertisement on Findingjobs.com for the post of a part-time shop assistant.

(3) Last summer, I worked as a shop assistant for five weeks in a local shop selling traditional Vietnamese clothing in a tourist area. My responsibilities were to serve customers, including foreign visitors, deliver the clothes, and answer the phone.

(4) I think that I am reliable, hard-working and enthusiastic. I can also speak English fluently. If required, I can provide references from the clothes shop.

(5) I would be grateful for an opportunity to visit your shop and discuss my application with you in person. I can come for an interview any afternoon during the week. If my application is successful, I will be available to start work from the 15th of June. Please find my CV enclosed in this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

(8)

Le ThuTrang

Answer: (Trả lời)

2. a 3. d 4. h 5. e 6. b 7. g 8. f

Tạm dịch:

(địa chỉ người nhận) Quản lý cửa hàng lưu niệm
755 phố Giảng Võ
Hà Nội

(địa chỉ người gửi) 618 Tây Sơn

Hà Nội

(ngày) 20 tháng 5 …

Dear Sir hoặc Madam,

(công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc) Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.

(kinh nghiệm làm việc của ứng viên) Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

(phẩm chất cá nhân ứng viên) Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

(khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc) Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,

(Chữ ký và họ tên của người nộp đơn) Trang

Lê Thu Trang


2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Answer: (Trả lời)

qualities experience
worked for a local travel agency last summer.
trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic.
can speak English fluently.
can work for long hours.

Tạm dịch:

Lễ tân khách sạn cho khách sạn Sunflower!

Chúng tôi cần một người trẻ và nhiệt tình để làm việc cho vị trí lễ tân tại khách sạn của chúng tôi ở Đà Nẵng từ 15 tháng Tám đến 30 tháng 9. Thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nhiệm cụ bao gồm tiếp nhận khách mời và khách tham quan, kiểm tra họ ra và vào, đặt phòng và trả lời điện thoại. Khả năng nói tiếng anh là một lợi thế.

Làm ơn liên lạc tới:

Quản lý khách sạn Sunflower ,

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng.


3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below.

(Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

Answer: (Trả lời)

The Manager 745 Le Loi Rd

Sunflower Hotel Da Nang

610 Bach Dang Rd, Da Nang

16 July 20…

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in last Saturday’s Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours. If required,

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with thi? letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Tạm dịch:

Quản lý

Khách sạn Sunflower

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng

745 Lê Lợi, Đã Nẵng

Ngày 16 tháng 7 …

Dear Sir /Madam,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước.

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm việc như một hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một đại lý du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam, và trả lời điện thoại.

Tôi tự coi mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, Tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cơ quan du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của anh/chị và nói rõ hơn về hồ sơ của tôi..

Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi hoàn thành các kỳ thi. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Nam


COMMUNICATION AND CULTURE trang 54 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Communication trang 54 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Listen to Peter, Jane, and Mary talking about their summer jobs. What does each person do? Write his/her job under each picture.

(Nghe Peter, Jane, và Mary nói về việc làm mùa hè của họ. Mỗi người đã làm gì? Viết công việc của họ dưới mỗi bức ảnh.)

Answer: (Trả lời)

1. dishwasher 2. tutor 3. tour guide

Audio script: (Bài nghe)

Conversation 1

Woman 1: Peter, did you find a summer job?

Peter: Yes, I’m working in a restaurant.

Woman 1: How is it going?

Peter: Oh, the money is not bad… ten dollars an hour.

Woman 1: What do you do?

Peter: Well, I’m working as a dishwasher. But it’s a pretty hard job. I have to work in the kitchen all the time. It’s very hot in there.

Woman 1: Why don’t you quit?

Peter: Because need the money

Conversation 2

Woman 2: So where are you working this summer, Jane?

Jane: I’m working as a tutor at a private summer school for kids.

Woman 2: Sounds interesting. What kind of things do the kids do there?

Jane: They work on the subjects they need extra help with, but mainly English and Maths.

Woman 2: Is your job difficult?

Jane: No, not at all. The kids work on their computers most of the time. I get them started, and help them when they run into problems.

Woman 2: Do you enjoy it?

Jane: 0h, yes. I love working with the kids. It’s fun

Conversation 3

Man: So what kind of job did you find for the summer, Mary?

Mary: I’m working for a tour company . I work as a tour guide.

Man: What do you have to do there?

Mary: I have to lead bus tours in the city.

Man: Do you like it?

Mary: Yes. It’s very interesting. Sometimes l feel really tired, but l have the opportunity to see lots of historical buildings and sights. Man : Lucky you!

Tạm dịch:

Cuộc trò chuyện 1

Người phụ nữ 1: Peter, bạn có tìm được việc làm mùa hè không?

Peter: Vâng, tôi đang làm việc trong một nhà hàng.

Người phụ nữ 1: Nó thế nào?

Peter: Ồ, lương không tệ … mười đô la một giờ.

Người phụ nữ 1: Bạn làm gì?

Peter: Vâng, tôi đang làm việc như một máy rửa chén. Nhưng đó là một công việc khá khó khăn. Tôi luôn phải làm việc trong nhà bếp. Ở đó rất nóng.

Người phụ nữ 1: Tại sao bạn không từ bỏ?

Peter: Bởi vì tôi cần tiền

Cuộc trò chuyện 2

Người phụ nữ 2: Bạn đang làm việc ở đâu vào mùa hè này, Jane?

Jane: Tôi đang làm việc như là một người dạy kèm trong một trường học kì hè riêng cho trẻ em.

Người phụ nữ 2: Nghe thật thú vị. Bạn sẽ làm gì ở đó cho những đứa trẻ?

Jane: Chúng học về các môn học mà chúng cần giúp đỡ thêm, nhưng chủ yếu là tiếng Anh và Toán.

Người phụ nữ 2: Công việc của bạn có khó khăn không?

Jane: Không, không có vấn đề gì. Bọn trẻ làm việc trên máy tính của họ hầu hết thời gian. Tôi bắt đầu, và giúp chúng khi chúng gặp vấn đề.

Người phụ nữ 2: Bạn có thích công việc này không?

Jane: Ồ vâng. Tôi thích làm việc với bọn trẻ. Rất vui.

Cuộc trò chuyện 3

Người đàn ông: Bạn đã tìm thấy công việc gì trong mùa hè, Mary?

Mary: Tôi đang làm việc cho một công ty du lịch. Tôi làm việc như một hướng dẫn viên du lịch.

Người đàn ông: Bạn phải làm gì ở đó?

Mary: Tôi đi xe buýt du lịch trong thành phố.

Người đàn ông: Bạn có thích nó không?

Mary: Vâng. Nó rất thú vị. Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng tôi có cơ hội để xem nhiều tòa nhà lịch sử và điểm tham quan.

Người đàn ông: Bạn thật may mắn!


2. Listen again. Do Peter, Jane, and Mary like their jobs? Why or why not? Tick the correct column and take notes in the table below.

(Lắng nghe một lần nữa. Peter, Jane, và Mary có thích công việc của mình không? Tại sao hoặc tại sao không? Đánh dấu vào cột chính xác và ghi chép trong bảng dưới đây.)

Answer: (Trả lời)

Names Likes Doesn’t like Reasons
Peter It’s a pretty hard job. It’s hot in the kitchen.
Jane She loves working with the kids. It’s fun
Mary The work’s very interesting.

She has the opportunity to see lots of historical buildings and sights.

Tạm dịch:

Peter không thích, vì nó là công việc hoàn toàn khó khăn. Trong bếp rất nóng.

Jane thích, vì cô ấy thích làm việc với bọn trẻ. Nó rất thú vị.

Mary thích, vì công việc rất thú vị. Cô ấy có cơ hội xem nhiều tòa nhà và cảnh vật lịch sử.


3. Work in groups. Imagine you are going to do a summer job. Tell your group about your job and why you like or dislike it.

(Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn sắp làm một công việc mùa hè. Nói cho nhóm của bạn về công việc của bạn và lý do tại sao bạn thích hoặc không thích nó.)

Answer: (Trả lời)

– I will work as a tutor at a private summer school for kids.

– I will help with English and Maths..

– I like my job. Because I love kids, they are very funny.

Tạm dịch:

– Tôi sẽ làm một người dạy kèm trong một kỳ học mùa hè riêng cho trẻ em.

– Tôi sẽ giúp tiếng Anh và Toán.

– Tôi thích công việc của tôi. Vì tôi yêu trẻ con, chúng rất thú vị.


Culture trang 55 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Read the text about a year out and answer the questions that follow.

(Đọc đọc văn về 1 năm và trả lời những câu hỏi)

Answer: (Trả lời)

1. He would really like a break from the academic world.

2. He could work in a bank or do community work. He might even do something adventurous, such as joining an expedition to a rainforest.

3. His experience during a gap year will broaden his horizons and teach him new skills. It may also give him the chance to earn some money.

4. Before deciding to take a year out, he must make sure that the university will hold his place for him till the following year.

5. It means the education one gets from experience in the real world.

Tạm dịch:

Tom vừa mới hoàn thành trình độ A của mình và giành được 1 suất vào trường đại học, nhưng anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi từ thế giới học thuật. Giống như nhiều người trẻ ngày nay, anh ấy nghĩ đến việc phải mất một năm đầu tiên, hoặc như mọi người thường nói, dành một năm ở ‘trường đại học của cuộc đời’.

Có rất nhiều thứ để Tom chọn. Anh ấy có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Thậm chí anh ta có thể làm điều gì đó mạo hiểm, chẳng hạn như tham gia chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới. Kinh nghiệm sẽ mở rộng tầm nhìn của ông và dạy cho ông những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ấy cơ hội để kiếm được một số tiền, mà sẽ rất hữu ích khi anh ta cuối cùng bắt đầu sự nghiệp học tập của mình.

Trước khi Tom quyết định nghỉ, anh ấy phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh ấy vào năm sau. Hầu hết đều rất vui khi làm điều này, vì họ thấy rằng các học sinh năm nay trưởng thành hơn, tự tin hơn và độc lập hơn. Nhưng mỗi học sinh nên biết rằng đó là bỏ ra một năm, chưa không phải là bỏ đi một năm. Trường đại học của anh ấy sẽ muốn biết anh ấy sẽ làm gì. Họ sẽ không hài lòng nếu anh ấy chỉ muốn không làm gì trong một năm.

1. Tom sẽ thực sự muốn làm gì sau khi chắc chắn có một chỗ ở trường đại học? Anh ấy thực sự muốn nghỉ ngơi giữa thế giới học thuật.

2. Những gì anh ta có thể làm được trong một năm nghỉ của mình? Anh ta có thể làm việc trong ngân hàng hoặc làm công việc cộng đồng. Thậm chí anh ta có thể làm điều gì đó mạo hiểm, chẳng hạn như tham gia chuyến thám hiểm vào rừng nhiệt đới.

3. Những lợi ích mà kinh nghiệm sẽ cho anh ta trong một năm trống? Kinh nghiệm của anh ấy trong một năm nghỉ sẽ mở rộng tầm nhìn của anh và dạy cho anh những kỹ năng mới. Nó cũng có thể cho anh ấy cơ hội để kiếm được một số tiền.

4. Tom phải làm gì trước khi quyết định nghỉ một năm? Trước khi quyết định bỏ ra một năm, anh ấy phải chắc chắn rằng trường đại học sẽ giữ chỗ cho anh ấy vào năm sau.

5. “Trường đại học cuộc sống” nghĩa là gì? Nó có nghĩa là nền giáo dục có được từ kinh nghiệm trong thế giới thực.


2. Discuss the questions with a partner.

(Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.)

Answer: (Trả lời)

1. No, they don’t.

2. I think I will a barista.

Tạm dịch:

1. Giới trẻ VN có được nghỉ 1 năm không? Không, họ không được nghỉ.

2. Tưởng tượng nếu bạn được nghỉ 1 năm sau khi ra trường. Bạn sẽ làm gì trong năm này? Tôi nghĩ tôi sẽ là một thợ pha cà phê.


LOOKING BACK trang 56 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Pronunciation trang 56 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Listen and underline the unstressed words in the following sentences.

(Nghe và gạch dưới những từ không nhấn trong các câu sau đây.)

Answer: (Trả lời)

Tạm dịch:

1. Tôi đang tìm kiếm một công việc để tôi bận rộn vào mùa hè này.

2. Anh ấy đã xem quảng cảo trên báo ngày hôm qua.

3. Từ đây đến trường của bạn bao xa?


2. Underline the unstressed words in the following sentences and practise reading them aloud.

(Gạch dưới các từ không nhấn trong câu sau và luyện đọc to chúng lên.)

1. I would like to take a year off first, and then go to university.

2. Working as a journalist, he has the opportunity to meet famous people and interview them.

3. I decided to be an apprentice to an electrician for two years, and then I will study electrical engineering at university.

Answer: (Trả lời)

Tạm dịch:

1. Tôi muốn nghỉ một năm, sau đó mới đi học đại học.

2. Làm việc như một nhà báo, anh ấy có cơ hội gặp gỡ những người nổi tiếng và phỏng vấn họ.

3. Tôi quyết định trở thành một thợ điện tập sự cho 2 năm, sau đó tôi sẽ học kỹ sư điện ở trường đại học.


Vocabulary trang 56 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the box.

(Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong khung)

Answer: (Trả lời)

1. workforce 2. career 3. temporary
4. career advice 5. apprentice 6. options

Tạm dịch:

1. Mark đang lo lắng vì công ty của anh ấy đang cắt giảm nhân lực bằng một phần tư.

2. Dạy học là một nghề nghiệp là rất khó khăn, nhưng cũng rất bổ ích.

3. Học sinh trung học thường làm các công việc tạm thời trong những ngày nghỉ hè.

4. Đừng lo lắng, Peter. Bạn luôn có thể hỏi cha của bạn để được tư vấn nghề nghiệp.

5. Lan đã làm việc trong ba tháng tại tiệm làm tóc như là một người học việc.

6. Có nhiều lựa chọn việc làm cho thanh thiếu niên lựa chọn ngày nay.


Grammar trang 56 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Complete the sentences using the correct of the phrasal verbs in the box.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng đúng của mệnh đề động từ trong khung)

Answer: (Trả lời)

1. go on with 2. keep up with 3. come up with 4. get on with
5. ran out of 6. drop in on 7. cut down on 8. dropped out of

Tạm dịch:

1. Bây giờ đã đủ rồi – chúng ta hãy tiếp tục thảo luận vào ngày mai.

2. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không thể theo kịp với bạn bè của bạn.

3. Nào, Linda. Bạn có thể đưa ra một ý tưởng tốt hơn không?

4. Tôi không nghĩ cô ấy sẽ sống hòa thuận với chị dâu.

5. Họ hết tiền và phải từ bỏ dự án.

6. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể ghé thăm bạn khi chúng tôi đi ngang qua.

7. Bác sĩ đã bảo anh ta giảm khoai tây chiên và sôcôla.

8. Anh ấy cảm thấy thất vọng và bỏ học sau kỳ đầu tiên.


2. Make a complex sentence from each pair of sentences. Use the words provided and make any necessary changes.

(Tạo một câu phức từ mỗi cặp câu. Sử dụng các từ được cung cấp và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết.)

Answer: (Trả lời)

1. If you eat too much, you may fall ill.

2. Kate is as beautiful as her mother.

3. He is not as bright as he thinks he is.

4. It rained so hard that the plane couldn’t take off.

5. Unless you run fast, you will be late for school.

6. It was such a good novel that Mary couldn’t put it down.

7. If I had one million dollars, I would travel around the world.

8. The apprentice finished the work as Mr Smith had requested.

Tạm dịch:

1. Đừng ăn quá nhiều. Bạn có thể bị ốm. (nếu). Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn có thể bị ốm.

2. Kate xinh đẹp. Mẹ cô ấy xinh đẹp. (như … như). Kate xinh đẹp như mẹ cô ấy.

3. Anh ấy không sángsủa. Anh nghĩ anh ấy sáng sủa. (như … như). Anh ấy không sáng sủa như anh ấy nghĩ.

4. Trời mưa lớn. Máy bay không thể cất cánh. (quá … đến nỗi). Trời mưa to đến nỗi máy bay không thể cất cánh.

5. Bạn phải chạy nhanh. Bạn có thể trễ học. (trừ khi) Nếu bạn không chạy nhanh, bạn sẽ trễ học.

6. Đó là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Mary không thể đặt cuốn tiểu thuyết xuống. (quá đến … nỗi mà). Đó là một cuốn tiểu thuyết quá hay đến nỗi mà Mary không thể đặt nó xuống.

7. Tôi ước mình có một triệu đô la. Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. (nếu). Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới.

8. Ông Smith đã yêu cầu người học việc hoàn thành công việc. Người học việc đã hoàn thành công việc. (như). Người học việc đã hoàn thành công việc như ông Smith yêu cầu.


PROJECT trang 57 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

1. Work in groups. Interview your group members about their future careers. Use the table below a guide.

(Làm việc nhóm. Phỏng vấn thành viên trong nhóm của bạn về nghề nghiệp tương lai của họ. Sử dụng bảng dưới đây hướng dẫn.)

Answer: (Trả lời)

A: What kind your job do you have in mind?

B: My dream is to be a flight attendant.

A: What are some positive points about the job?

B: I will meet many people from different countries. And I think flight attendants are well paid.

A: So, what some negative points about the job?

B: I may have to work long hours on long haul flights and not get enough sleep. Travelling all the time could have a negative effect on my health.

A: Why do you choose the career?

B: Because I like it and I want to travel to many countries.

Tạm dịch:

A: Bạn ước mơ về công việc gì?

B: Giấc mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không.

A: Một số điểm tích cực về công việc này là gì?

B: Tôi sẽ gặp nhiều người từ các quốc gia khác nhau. Và tôi nghĩ rằng tiếp viên hàng không được trả lương cao.

A: Vậy những điểm tiêu cực của công việc này là gì?

B: Tôi có thể phải làm việc nhiều giờ trên các chuyến bay đường dài và không có đủ giấc ngủ. Di chuyển mọi lúc có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của tôi.

A:Tại sao bạn chọn công việc này?

B: Bởi vì tôi thích nó và tôi muốn đi du lịch đến nhiều quốc gia.


2. Present the results of the interviews to the class.

(Trình bày các kết quả của các cuộc phỏng vấn trước lớp.)

Answer: (Trả lời)

I have interviewed Hoa about her job in the future and this is the result. The job she has in her mind is flight attendant. For her, the positive points of this job are that she can meet many people from different countries and she thinks ths job is well-paid. However, she also finds out its negative points which are working long hours and not getting enough sleep. Therefore, travelling all the time can have bad effect on her health. She chooses this carrer because she likes it and she wants to travel to many countries.

Tạm dịch:

Tôi đã phỏng vấn Hoa về công việc của cô ấy trong tương lai và đây là kết quả. Công việc mà cô ấy luôn nghĩ đến là tiếp viên hàng không. Theo cô ấy, những điểm tốt của công việc này là gặp gỡ nhiều người từ các quốc gia khác nhau và cô ấy nghĩ công việc này được trả lương cao. Tuy nhiên, cô ấy cũng phát hiện ra những điểm bất lợi của công việc này là đi lại nhiều giờ và thiếu ngủ. Vì vậy, việc đi lại cả ngày ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cô ấy. Cô ấy chọn công việc này vì cô ấy thích nó và muốn đến nhiều đất nước.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là nội dung bài học kèm câu trả lời (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài tập trong Unit 9: Choosing a career trang 46 sgk Tiếng Anh 12 tập 2 đầy đủ, ngắn gọn và chính xác nhất. Chúc các bạn làm bài Tiếng Anh tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com