Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §1. Điểm. Đường thẳng sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. ĐIỂM

Hoạt động 1 trang 75 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát một phần sơ đồ khu vực Cố đô Hoa Lư (Hình 1), mỗi chấm nhỏ (màu đỏ) biểu thị vị trí của một địa danh. Hãy chỉ chấm nhỏ biểu thị vị trí Cố đô Hoa Lư và Tràng An.

Trả lời:

Chấm nhỏ biểu thị cho Cố đô Hoa Lư là điểm A.

Chấm nhỏ biểu thị cho Tràng An là điểm D.


Luyện tập vận dụng 1 trang 75 Toán 6 tập 2 CD

Vẽ ba điểm A, B, C.

Trả lời:

Ví dụ 3 điểm A, B, C như sau:


II. ĐƯỜNG THẲNG

Hoạt động 2 trang 76 Toán 6 tập 2 CD

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình gì?

Trả lời:

Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước. Nét vẽ được tạo ra gợi nên hình ảnh của đường thẳng.

Ta có hình vẽ minh họa:


Luyện tập vận dụng 2 trang 76 Toán 6 tập 2 CD

Vẽ ba đường thẳng m, n, p.

Trả lời:

Vẽ ba đường thẳng m, n, p: Dùng bút và thước thẳng vạch trên trang giấy theo cạnh của thước (ba lần) ta được ba đường thẳng m, n, p tương ứng. Có thể có các trường hợp sau đây xảy ra:

♦ TH1:

♦ TH2:

♦ TH3:


III. ĐIỂM THUỘC ĐƯỜNG THẲNG. ĐIỂM KHÔNG THUỘC ĐƯỜNG THẲNG

Hoạt động 3 trang 76 Toán 6 tập 2 CD

Thực hiện các thao tác sau:

a) Vẽ một điểm A;

b) Đặt thước thẳng sao cho cạnh thước đi qua điểm A. Vạch nét thẳng theo cạnh thước.


Hoạt động 4 trang 77 Toán 6 tập 2 CD

Cho đường thẳng d (Hình 11).

a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d.

b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d hay không?

Trả lời:

a) Vẽ hai điểm A, B thuộc đường thẳng d: Trên đường thẳng d, chấm hai điểm và đặt tên tương ứng là A và B.

b) Có thể vẽ thêm nhiều hơn hai điểm thuộc vào đường thẳng d bởi vì điểm đó chỉ cần được chấm trên đường thẳng d nên ta có thể chấm vô số điểm như thế.


Luyện tập vận dụng 3 trang 77 Toán 6 tập 2 CD

a) Vẽ đường thẳng b.

b) Vẽ điểm M thuộc đường thẳng b.

c) Vẽ điểm N không thuộc đường thẳng b.

Trả lời:

Ta có hình vẽ minh họa như sau:


IV. ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA HAI ĐIỂM

Hoạt động 5 trang 77 Toán 6 tập 2 CD

a) Vẽ hai điểm A và B.

b) Đặt cạnh thước đi qua điểm A và điểm B. Dùng bút vạch theo cạnh thước để vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B (Hình 12).

c) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B?

Trả lời:

a, b) Ta có hình vẽ minh họa như sau:

c) Ta thấy chỉ có thể vẽ được một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước.


Luyện tập vận dụng 4 trang 77 Toán 6 tập 2 CD

Trong Hình 14 có những đường thẳng nào?

Trả lời:

Trong Hình 14, có các đường thẳng là: MN, MP, NP.


V. BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

Hoạt động 6 trang 78 Toán 6 tập 2 CD

Hình 15 là một phần sơ đồ đường xe buýt và các điểm đừng của xe mà hằng ngày bạn Đức đi đến trường. Các điểm dừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng nào?

Trả lời:

Các điểm dừng số 1, số 2, số 3 thuộc đường thẳng d.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong Hình 19.

Bài giải:

Các điểm ở Hình 19 là: A, B, P, Q.

Các đường thẳng ở Hình 19 là: a, b, c.


Giải bài 2 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

a) Quan sát Hình 20 và cho biết các điểm M, N thuộc hay không thuộc đường thẳng a.

b) Chọn kí hiệu \(\in\), \(\notin\)” thích hợp cho ⍰:

N ⍰ a; M ⍰ a.

Bài giải:

a) Điểm M thuộc đường thẳng a, điểm N không thuộc đường thẳng a.

b) Từ hình vẽ ta thấy:

N [∉] a.

M [∈] a.


Giải bài 3 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 21, chỉ ra các trường hợp ba điểm thẳng hàng. Trong mỗi trường hợp đó, chỉ ra điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài giải:

Ba điểm B, A, E thẳng hàng. A nằm giữa B và E.

Ba điểm C, E, D thẳng hàng. E nằm giữa C và D.


Giải bài 4 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Hai điểm I, K nằm trên đường thẳng a (Hình 22).

a) Chỉ ra một điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K.

b) Chỉ ra một điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D.

Bài giải:

a) Điểm C trên đường thẳng a sao cho C nằm giữa I và K:

b) Điểm D trên đường thẳng a sao cho K nằm giữa I và D:


Giải bài 5 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 23, hãy chọn cụm từ “cùng phía”, “khác phía” thích hợp cho ⍰:

a) Hai điểm M, P nằm ⍰ đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm ⍰ đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm ⍰ đối với điểm P.

Bài giải:

Trong Hình 23, điểm N nằm giữa hai điểm M và P, khi đó:

a) Hai điểm M, P nằm khác phía đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.


Giải bài 6 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 24 và cho biết trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai:

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng.

b) Ba điểm U, V, T không thẳng hàng.

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng.

Bài giải:

Đặt thước thẳng vào ba điểm X, Y, T ta thấy ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm X, Y, T thẳng hàng. Do đó phát biểu a) là đúng.

Đặt thước thẳng vào ba điểm T, V, U ta thấy ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm T, V, U không thẳng hàng. Do đó phát biểu b) là đúng.

Đặt thước thẳng vào ba điểm X, Y, U ta thấy ba điểm không cùng nằm trên một đường thẳng là cạnh của thước nên ba điểm X, Y, U không thẳng hàng. Do đó phát biểu c) là sai.


Giải bài 7 trang 79 Toán 6 tập 2 CD

Hãy tìm những hình ảnh trong thực tiễn gợi nên ba điểm thẳng hàng như trong Hình 25.

Bài giải:

– Ba chiếc đèn của cột đèn giao thông.

– Ba chiếc cây thẳng hàng.

– Ba chiếc ghế đỏ xếp thẳng hàng.

– Ba cái cột thẳng hàng.

– Ba học sinh xếp thành 1 hàng…


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Chỉ số khối cơ thể (BMI) sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 83 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com