Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 83 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song sgk Toán 6 tập 2 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 83 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu hỏi khởi động trang 80 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố.

Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song? Hai đường thẳng cắt nhau?

Trả lời:

Một số đường phố là: Nguyễn Đình Chiêu, Võ Văn Tân, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Khiêm, Lê Duẩn, Pasteur,…

– Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song là: Nguyễn Đình Chiểu và Nguyễn Thị Minh Khai; Pasteur và Hai Bà Trưng;…

– Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau là: Nguyễn Thị Minh Khai và Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Minh Khai và Pasteur;…


I. HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Hoạt động 1 trang 80 Toán 6 tập 2 CD

Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

Trả lời:

Hai đường thẳng ở Hình 26 có 1 điểm chung duy nhất là O.


Luyện tập vận dụng 1 trang 81 Toán 6 tập 2 CD

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?

Trả lời:

a) Dùng thước thẳng vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B như hình vẽ:

b) Đường thẳng d cắt đường thẳng c tại điểm M:


Luyện tập vận dụng 2 trang 81 Toán 6 tập 2 CD

Cho ba điểm M, N, P như Hình 30.

a) Vẽ đường thẳng NP.

b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.

Trả lời:

a) Đường thẳng NP:

b) Đường thẳng qua M cắt đường thẳng NP:


II. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Hoạt động 2 trang 81 Toán 6 tập 2 CD

Mỗi bức ảnh sau đây gợi nên hình ảnh về hai đường thẳng. Hai đường thẳng đó có điểm chung không?

Trả lời:

Hai đường thẳng không có điểm chung.


Luyện tập vận dụng 3 trang 82 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 34.

a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song.

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Trả lời:

a) Các cặp đường thẳng song song: a // d ; b // c.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a cắt b, a cắt c; d cắt b, d cắt c.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 83 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 35, đọc tên hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau và chỉ ra giao điểm của chúng (nếu có).

Bài giải:

Hai đường thẳng song song là đường thẳng a và d.

Hai đường thẳng cắt nhau là đường thẳng b và c (giao điểm là H), n và m (giao điểm là T).


Giải bài 2 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 36 và chỉ ra:

a) Các cặp đường thẳng song song.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau.

Bài giải:

a) Các cặp đường thẳng song song: a//b; a//c; b//c; d//e.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: a và d; a và e; b và d; b và e; c và d; c và e.


Giải bài 3 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Quan sát Hình 37. Hãy nêu các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.

Bài giải:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

AB cắt AE tại A.

AB cắt DB tại B.

DE cắt AE tại E.

DE cắt DB tại D.

AE cắt DB tại C.


Giải bài 4 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Cho ba điểm H, I, K thẳng hàng.

a) Điểm K có thuộc đường thẳng IH không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

Bài giải:

a) K thuộc đường thẳng IH do ba điểm H, I, K thẳng hàng.

b) Đường thẳng d không song song với đường thẳng IK vì d cắt IK tại H.


Giải bài 5 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Cho ba điểm P, Q, R không thẳng hàng. Vẽ các đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho.

a) Điểm P là giao điểm của hai đường thẳng nào?

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

Bài giải:

Ta vẽ hình minh họa như sau:

a) P là giao của đường thẳng PQ và PR.

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau: PQ và PR; QP và QR; RP và RQ.


Giải bài 6 trang 83 Toán 6 tập 2 CD

Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

a) Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.

b) Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O, đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q.

Bài giải:

a) Chấm bốn điểm A, B, C và D (sao cho 4 điểm này không cùng nằm trên một đường thẳng).

Ta vẽ đường thẳng AB đi qua hai điểm A và B, vẽ đường thẳng CD đi qua hai điểm C và D. Hai đường thẳng này cắt nhau tại I.

b) Vẽ hai đường thẳng a và b bất kì cắt nhau tại O.

Vẽ đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 87 88 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 83 sgk Toán 6 tập 2 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com