Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 57 58 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 57 58 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 55 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát lăng kính, hộp đèn và hộp quà ở hình bên dưới. Cho biết các mặt bên của chúng là hình gì?

Trả lời:

Quan sát lăng kính, hộp đèn và hộp quà, ta thấy các mặt bên của chúng là các hình chữ nhật.


1. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC, HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC

Hoạt động khám phá trang 55 Toán 7 tập 1 CTST

Hình nào sau đây có:

a) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tam giác?

b) các mặt bên là hình chữ nhật và hai đáy là hình tứ giác?

Trả lời:

Quan sát các hình, ta thấy:

– Hình 1a): các mặt bên là hình thang và hai mặt đáy cũng là hình thang.

– Hình 1b): các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình lục giác.

– Hình 1c): các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tam giác.

– Hình 1d): các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình thang.

a) Hình 1c) có các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tam giác.

b) Hình 1d) có các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tứ giác (hình thang).


Thực hành 1 trang 56 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác trong Hình 3.

a) Hãy chỉ ra các mặt đáy và mặt bên của lăng trụ đứng tứ giác.

b) Cạnh bên AE bằng cạnh nào?

Trả lời:

a) Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH có:

– Các mặt đáy là: ABCD; EFGH.

– Các mặt bên là: ABFE; BCGF; CDHG; ADHE.

b) Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.EFGH có các mặt bên là hình chữ nhật.

Vậy cạnh bên AE bằng các cạnh: BF; CG; DH.


Vận dụng 1 trang 56 Toán 7 tập 1 CTST

Hộp kẹo socola (Hình 4a) được vẽ lại như hình 4b có dạng hình lăng trụ đứng. Hãy chỉ rõ mặt đáy, mặt bên, cạnh bên của hình lăng trụ đó.

Trả lời:

Hộp kẹo sôcôla có dạng hình lăng trụ đứng như Hình 4b.

Hình lăng trụ đứng ABC.MNP có:

– Mặt đáy: ABC; MNP.

– Mặt bên: ABNM; BCPN; ACPM.

– Cạnh bên: AM; BN; CP.


2. TẠO LẬP HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC VÀ HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TỨ GIÁC

Thực hành 2 trang 56 Toán 7 tập 1 CTST

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước ba cạnh đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm và chiều cao 3,5 cm theo hướng dẫn sau:

– Vẽ ba hình chữ nhật với kích thước như Hình 5a.

– Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP (Hình 5b).

Trả lời:

Cắt hình chữ nhật có kích thước như Hình 5a rồi gấp các cạnh theo đường nét đứt để được hình lăng trụ đứng tam giác như Hình 5b.


Thực hành 3 trang 56 Toán 7 tập 1 CTST

Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 3 cm và chiều cao 5 cm.

Trả lời:

Bước 1: Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 5 cm x 3 cm như hình sau:

Bước 2: Gấp các cạnh BN và CP, DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng ABCD.MNPQ như sau:


Vận dụng 2 trang 56 Toán 7 tập 1 CTST

Tạo lập hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao 4 cm.

Trả lời:

Bước 1: Vẽ 3 hình chữ nhật với kích thước 4 cm x 3 cm

Bước 2: Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 57 58 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 57 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Tìm độ dài các cạnh:

a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a);

b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b).

Bài giải:

a) Ta có:

AA’ = BB’ = CC’, mà BB’ = 9 cm nên AA’ = CC’ = 9 cm.

A’B’ = AB, mà AB = 4 cm nên A’B’ = 4cm

A’C’ = AC, mà AC = 3 cm nên A’C’ = 3 cm

Vậy độ dài các cạnh AA’= 9 cm, CC’ = 9 cm, A’B’ = 4 cm, A’C’ = 3 cm.

b) Ta có:

ME  = PG = NF= QH, mà ME = 7 cm nên QH = PG = NF= 7 cm

PQ = HG, mà HG = 4 cm nên PQ = 4 cm

Vậy QH = 7 cm, PG = 7 cm, NF = 7 cm, PQ = 4 cm.


Giải bài 2 trang 57 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hai hình lăng trụ đứng trong Hình 7.

a) Chỉ ra mặt đáy và mặt bên của mỗi hình lăng trụ

b) Ở hình 7a, cạnh BE bằng các cạnh nào? Ở hình 7b, cạnh MQ bằng các cạnh nào?

Bài giải:

a) – Hình 7a): hình lăng trụ đứng ABC.DEF có:

Mặt đáy: ABC, DEF.

Mặt bên: ABED, BEFC, ADFC.

– Hình 7b): hình lăng trụ đứng ABNM.DCPQ có:

Mặt đáy: ABNM, DCPQ.

Mặt bên: ABCD, BCPN, MNPQ, ADQM.

b) – Ở Hình 7a): ABC.DEF là hình lăng trụ đứng. Khi đó: BE = AD = CF

Vậy cạnh BE bằng các cạnh AD và CF.

– Ở Hình 7b): ABNM.DCPQ là hình lăng trụ đứng. Khi đó: MQ = NP = BC = AD

Vậy cạnh MQ bằng các cạnh AD, NP và BC.


Giải bài 3 trang 57 Toán 7 tập 1 CTST

Tấm bìa ở Hình 8 có thể tạo lập thành một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của lăng trụ.

Bài giải:

Đặt tên các điểm trong Hình 8 lần lượt là: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K (như hình vẽ).

– Gấp các cạnh BI và DG sao cho cạnh AK trùng với EF.

– Gấp cạnh BD sao cho cạnh AB trùng với BC, cạnh CD trùng với DE.

– Gấp cạnh IG sao cho cạnh IK trùng với IH, cạnh HG trùng với GF.

Khi đó, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABD.KIG (như hình vẽ).

Hình lăng trụ đứng tam giác ABD.KIG có:

– Đáy ABD có hai cạnh góc vuông là AB = 10 cm và BD = 15 cm.

– Đáy KIG có hai cạnh góc vuông là KI = 10 cm và IG = 15 cm.

– Chiều cao của lăng trụ là AK = 16 cm, BI = 16 cm và EF = 16 cm.

Vậy độ dài hai cạnh góc vuông của đáy lần lượt là 10 cm và BD = 15 cm, chiều cao của lăng trụ là = 16 cm.


Giải bài 4 trang 57 Toán 7 tập 1 CTST

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với kích thước như Hình 9.

Bài giải:

Bước 1: Vẽ 3 hình chữ nhật với kích thước như sau:

Bước 2: Gấp các cạnh BN và CP sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tam giác ABC.MNP cần tạo lập.


Giải bài 5 trang 58 Toán 7 tập 1 CTST

Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác có đáy là hình thoi cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm ( Hình 10)

Bài giải:

Bước 1: Vẽ 4 hình chữ nhật với kích thước 7 cm x 5 cm

Bước 2: Gấp các cạnh BN, CP và DQ sao cho cạnh AM trùng với A’M’, ta được hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.MNPQ cần tạo lập.


Giải bài 6 trang 58 Toán 7 tập 1 CTST

Từ tấm bìa như Hình 11 có thể tạo lập được hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang.

Hãy cho biết chiều cao của hình lăng trụ đó.

Bài giải:

Đặt tên các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, P, Q (như hình vẽ).

– Gấp các cạnh BP, CN và FI sao cho cạnh AQ trùng với GH.

– Gấp cạnh CF sao cho cạnh BC trùng với CD, cạnh AB trùng với DE, cạnh EF trùng với FG.

– Gấp cạnh NI sao cho cạnh MN trùng với NP, cạnh PQ trùng với MK, cạnh IH trùng với cạnh IK.

Khi đó, ta được hình lăng trụ đứng ABCF.QPNI có đáy là hình thang (như hình vẽ).

Ta có FGHI là hình chữ nhật nên GH = FI = 6 cm.

Hình lăng trụ đứng ABCF.QPNI có đáy là hình thang có chiều cao FI = 6 cm.

Vậy hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang có chiều cao là 6 cm.


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 53 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 62 63 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn  đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com