Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương IV sgk Toán 8 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 88 Toán 8 tập 1 CD

Quan sát các Hình 4, Hình 14 và tìm số thích hợp cho ⍰ trong bảng sau:

Hình chóp tam giác đều Hình chóp tứ giác đều
Số mặt
Số cạnh
Số mặt bên
Số mặt đáy
Số cạnh bên
Số cạnh đáy

Bài giải:

Hình chóp tam giác đều Hình chóp tứ giác đều
Số mặt 4 5
Số cạnh 6 8
Số mặt bên 3 4
Số mặt đáy 1 1
Số cạnh bên 3 4
Số cạnh đáy 3 4

Giải bài 2 trang 88 Toán 8 tập 1 CD

Trong các miếng bìa ở hình 21a, 21b, 21c, 21d, miếng bìa nào có thể gấp (theo các nét đứt) và dán lại để được hình chóp tam giác đều? Hình chóp tứ giác đều?

Bài giải:

♦ Để miếng bìa gấp và dán lại được hình chóp tam giác đều, miếng bìa đó cần có 4 mặt, trong đó có 1 mặt là tam giác đều và 3 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

⇒ Quan sát hình 21 ta thấy chỉ có miếng bìa ở hình 21c thỏa mãn điều kiện 4 mặt đều là tam giác, đặc biệt trong miếng bìa này là 4 hình tam giác đều.

♦ Để miếng bìa gấp và dán lại được hình chóp tứ giác đều, miếng bìa đó cần có 5 mặt, trong đó có 1 mặt là hình vuông và 4 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

⇒ Quan sát hình 21 ta thấy chỉ có miếng bìa ở hình 21a thỏa mãn điều kiện trên.

Vậy khi gấp (theo các nét đứt) và dán lại các miếng bìa trên, miếng bìa ở hình 21c được hình chóp tam giác đều; miếng bìa ở hình 21a được hình chóp tứ giác đều.


Giải bài 3 trang 89 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là $20 cm$ và độ dài trung đoạn là $30 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}.(20.3).30 = 900 (c{m^2})\).


Giải bài 4 trang 89 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là $10 cm$ và độ dài trung đoạn là $13 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều đó.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là.

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}.(10.4).13 = 260 (c{m^2})\)


Giải bài 5 trang 89 Toán 8 tập 1 CD

Hình 22 mô tả một vật thể có dạng hình chóp tứ giác đều được tạo ra sau khi cắt bỏ một phần từ một khúc gỗ có dạng hình lập phương với cạnh là $30 cm$. Tính thể tích của phần khúc gỗ đã bị cắt bỏ.

Bài giải:

Thể tích của hình lập phương có cạnh là $30 cm$ là:

$V_1 = 30^3 = 27 000$ (cm3).

Thể tích của vật thể có dạng hình chóp tứ giác đều là:

\(V_2 = \dfrac{1}{3}{30^2}.30 = 9000 (c{m^3})\)

Thể tích của phần khúc gỗ đã bị cắt bỏ là:

$V = V_1 – V_2 = 27 000 – 9 000 = 18 000 (c{m^3})$


Giải bài 6 trang 89 Toán 8 tập 1 CD

Hình 23 mô tả một lều trại gồm hai phần: phần dưới có dạng hình lập phương với cạnh là $3 m$; phần trên có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao là $1,8 m$. Tính thể tích của lều trại đó.

Bài giải:

Thể tích của lều trại bằng tổng thể tích của phần dưới lều trại có dạng hình lập phương cạnh là $3 m$ và thể tích của phần trên có dạng hình chóp tứ giác đều.

Vậy thể tích của lều trại đó là.

\(V = {3^3} + \dfrac{1}{3}{3^2}.1,8 = 32,4 ({m^3})\)


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 HĐTH&TN: Chủ đề 2. Thực hành tạo dựng Hologram sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 88 89 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com