Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương IV sgk Toán 7 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 108 Toán 7 tập 1 CD

a) Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.

b) Thế nào là tia phân giác của một góc?

c) Cho một ví dụ về hai góc đồng vị, hai góc so le trong.

d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị có bằng nhau hay không? Hai góc so le trong có bằng nhau hay không?

e) Phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song.

Bài giải:

a) Ví dụ: Hai góc aOb và bOc là hai góc kề nhau (như hình vẽ).

Ví dụ: Hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù (như hình vẽ).

Ví dụ: Hai góc O1 và O3 là hai góc đối đỉnh.

b) Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau.

c) Ví dụ: Hai góc M1 và N1 là hai góc đồng vị.

Ví dụ: Hai góc A1 và B1 là hai góc so le trong.

d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau và hai góc so le trong bằng nhau.

e) Tiên đề Euclid về đường thẳng song song: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó”.


Giải bài 2 trang 108 Toán 7 tập 1 CD

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180o có phải là hai góc kề bù hay không?

b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay không?

Bài giải:

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180o không phải là hai góc kề bù. Vì còn thiếu điều kiện là hai góc đó phải kề nhau.

b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh không phải là hai góc đối đỉnh.

Chẳng hạn: hai góc xOy và x’Oy’ có chung đỉnh O và \(\widehat {{xOy}} = \widehat {{x’Oy’}}\) (như hình vẽ).

Ta thấy: Hai góc xOy và x’Oy’ không phải là hai góc đối đỉnh, vì tia Ox’ là tia đối của tia Ox nhưng tia Oy’ không phải là tia đối của tia Oy.


Giải bài 3 trang 108 Toán 7 tập 1 CD

Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và giải thích vì sao.

Bài giải:

a) Hình 53a:

Vì \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}( = 124^\circ )\). Mà 2 góc này ở vị trí so le trong nên $z // t$.


b) Hình 53b:

Vì \(\widehat {{D_1}}= \widehat {{C_1}} (= 90^\circ) \). Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên $m // n$.

c) Hình 53c:

Vì \(\widehat {{E_1}} = 110^\circ ; \widehat {{G_1}} = 70^\circ \) nên \(\widehat {{E_1}} + \widehat {{G_1}} = 110^\circ + 70^\circ = 180^\circ\)

Mà \(\widehat {{E_1}} ; \widehat {{G_1}}\) là hai góc trong cùng phía nên $x //y$

d) Hình 53d: Gọi giao điểm của hai đường thẳng u và v với đường thẳng t lần lượt tại hai điểm M và N.

Vì \(\widehat {{N_1}} ; \widehat {{N_2}}\) là hai góc kề bù nên \(\widehat {{N_1}} + \widehat {{N_2}} = 180^\circ\)

Khi đó, \(\widehat {{N_1}} = 180^\circ\ – \widehat {{N_2}} = 180^\circ – 56^\circ = 124^\circ\).

Ta có: \(\widehat {{M_1}} = \widehat {{N_1}} = 124^\circ\) và là hai góc đồng vị nên $u // v$.


Giải bài 4 trang 108 Toán 7 tập 1 CD

Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB, đường thẳng BC cắt đường thẳng DE tại F.

a) Tính số đo góc BCx.

b) Chứng minh rằng Cx song song với DE.

c) Tính số đo góc BCD.

Bài giải:


a) Vì $Cx // AB$ nên \(\widehat {ABC} = \widehat {BCx}\) (2 góc so le trong), mà \(\widehat {ABC} = 45^\circ \Rightarrow \widehat {BCx} = 45^\circ \)

b) Vì \(AE \bot AB; AE \bot ED\) nên $AB // ED$ (2 đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau).

Mà $Cx // AB$ (gt)

\(\Rightarrow  Cx // ED\) (2 đường thẳng cùng song song với đường thẳng thứ ba thì thì song song với nhau).

c) Vì $Cx // ED$ nên \(\widehat {EDC} = \widehat {DCx}\) (2 góc so le trong), mà \(\widehat {EDC} = 60^\circ \Rightarrow \widehat {DCx} = 60^\circ \)

Vì tia Ox nằm trong góc BCD nên \(\widehat {BCD} = \widehat {BCx} + \widehat {DCx} = 45^\circ + 60^\circ = 105^\circ \)


Giải bài 5 trang 108 Toán 7 tập 1 CD

Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt.

a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau.

b) Tìm số đo các góc BAC, CDE.

c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được \(\widehat {BCE} = 82^\circ \). Theo em, bạn Nam nói đúng hay sai? Vì sao?

Bài giải:

a) Các cặp góc đồng vị bằng nhau là: góc mAn và xEn; góc mAz và xEz; góc nAq và nEt; góc qAz và tEz; góc pBq và pDt; góc qBy và tDy; góc mBy và xDy; góc pBm và pDx.

b) Vì \(\widehat {CED} = \widehat {zEt}\) (2 góc đối đỉnh) nên \(\widehat {CED} = 37^\circ \)

Mà $mq // xt$ nên \(\widehat {BAC} = \widehat {CED}\) (2 góc so le trong)

\(\Rightarrow \widehat {BAC} = 45^\circ \)

c) Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt (như hình vẽ).

Bạn Nam nói đúng vì:

Vì $c // mq$ nên \(\widehat {ABC} = \widehat {{C_1}}\) (2 góc so le trong) nên \(\widehat {{C_1}} = 37^\circ \)

Vì $c // xt$ nên \(\widehat {CED} = \widehat {{C_2}}\) (2 góc so le trong) nên \(\widehat {{C_2}} = 45^\circ \)

Vì \(\widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = \widehat {BCE}\) nên \(\widehat {BCE} = \widehat {{C_1}} + \widehat {{C_2}} = 37^\circ + 45^\circ = 82^\circ \)


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 trang 107 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 trang 108 sgk Toán 7 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com