Giải bài 1 2 3 4 trang 49 50 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài 1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 49 50 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt động khởi động trang 47 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát những đồ vật sau đây (hộp quà, các thùng giấy, khối vuông rubik, con xúc xắc, thùng chứa hàng) và cho biết những đồ vật đó có dạng hình gì.

Trả lời:

Để trả lời câu hỏi này, ta đi tìm hiểu mục I và mục II trang 47 và 48 trong sách giáo khoa và bài học dưới đây.


1. HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Hoạt động khám phá 1 trang 47 Toán 7 tập 1 CTST

Hình nào dưới đây có sáu mặt đều là hình chữ nhật?

Trả lời:

– Hình 1a) có 6 mặt đều là hình thang.

– Hình 1b) có 6 mặt đều là hình chữ nhật.

– Hình 1c) có 5 mặt, trong đó 3 mặt là hình chữ nhật và 3 mặt là hình tam giác.

Vậy hình 1b) có 6 mặt đều là hình chữ nhật.


Thực hành 1 trang 48 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 4) và thực hiện các yêu càu sau:

– Nêu các góc ở đỉnh F.

– Nêu các đường chéo được vẽ trong hình.

– Đường chéo chưa được vẽ là đường nào?

Trả lời:

– Các góc ở đỉnh F là: góc BFE, góc BFG, góc EFG.

– Các đường chéo được vẽ trong hình là: BH, AG, CE.

– Đường chéo chưa được vẽ là: DF.


Thực hành 2 trang 48 Toán 7 tập 1 CTST

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. EFGH (Hình 4) có AD = 8 cm, DC = 5 cm, DH = 6,5 cm. Tìm độ dài các cạnh AB, FG, AE

Trả lời:

Ta có:

AB = DC = EF = HG, mà DC = 5 cm nên $AB = 5$ cm.

AD = BC = FG = EH, mà AD = 8 cm nên $FG = 8$ cm.

AE = FB = DH = CG, mà DH = 6,5 cm nên $AE = 6,5$ cm.


2. HÌNH LẬP PHƯƠNG

Hoạt động khám phá 2 trang 48 Toán 7 tập 1 CTST

Vật nào sau đây có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông?

Trả lời:

– Hình 5a) là hình viên gạch có tất cả các mặt đều có dạng hình chữ nhật.

– Hình 5b) là hình khối rubik có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông.

Vậy khối rubik có tất cả các mặt đều có dạng hình vuông.


Thực hành 3 trang 49 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có AB = 5 cm (Hình 8).

– Tìm độ dài các cạnh BC, CC’.

– Nêu các góc ở đỉnh C.

– Nêu các đường chéo chưa được vẽ.

Trả lời:

– Vì hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau, ta có:

AB = BC = CD = AD = AA’ = BB’ = CC’ = DD’ = A’B’ = B’C’ = C’D’ = D’A’

Mà AB = 5 cm

Nên $BC = CC’ = 5$ cm

– Các góc ở đỉnh C là: góc BCD, góc BCC’, góc DCC’

– Các đường chéo chưa được vẽ là: AC’ , A’C


Vận dụng trang 49 Toán 7 tập 1 CTST

Trong hai tấm bìa ở Hình 9, tấm nào gấp được hình hộp chữ nhật, tấm bìa nào gấp được hình lập phương?

Trả lời:

Hình 9a) tấm bìa gồm các hình vuông, khi gấp lại sẽ tạo thành hình lập phương.

Hình 9b) tấm bìa gồm các hình chữ nhật, khi gấp lại sẽ tạo thành hình hộp chữ nhật.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 49 50 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 49 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (Hình 10).

a) Nêu các cạnh và đường chéo.

b) Nêu các góc ở đỉnh B và đỉnh C.

c) Kể tên những cạnh bằng nhau.

Bài giải:

a) Các cạnh là: AB; BC; CD; DA; AE; BF; CG; DH; EF; FG; GH; HE.

Đường chéo là: AG; BH; CE; DF.

b) Các góc ở đỉnh B là: góc ABF; góc ABC ; góc CBF

Các góc ở đỉnh C là: góc BCD; góc DCG ; góc BCG

c) Những cạnh bằng nhau là:

AB = CD = EF = HG;

BC = AD = FG = EH;

AE = BF = CG = DH.


Giải bài 2 trang 49 Toán 7 tập 1 CTST

Quan sát hình lập phương EFGH.MNPQ (Hình 11).

a) Biết MN= 3 cm. Độ dài các cạnh EF, NF bằng bao nhiêu?

b) Nêu tên các đường chéo của hình lập phương.

Bài giải:

a) Vì hình lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau, ta có:

EF = FG = GH = HE = EM = HQ = FN = GP = MN = NP = PQ = QM.

Mà MN = 3 cm

Nên $EF = NF = 3$ cm.

b) Các đường chéo của hình lập phương là: EP; FQ; HN; GM.


Giải bài 3 trang 50 Toán 7 tập 1 CTST

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương?

Bài giải:

Hình a), b) là hình hộp chữ nhật vì có 6 mặt đều là hình chữ nhật

Hình c) là hình lập phương vì có 6 mặt đều là hình vuông.


Giải bài 4 trang 50 Toán 7 tập 1 CTST

Trong hai tấm bìa ở các Hình 13b và Hình 13c, tấm hình nào có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a?

Bài giải:

Hình 13a là hình hộp chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều rộng 1 cm và chiều cao 4 cm.

♦ Hình 13b):

Khi gấp bìa lại thì:

– Chiều dài của hình chữ nhật 1 trùng với chiều dài của hình chữ nhật 4.

Hình chữ nhật 1 hình chữ nhật 4 là hình nào

– Hai chiều rộng của hình chữ nhật 1 trùng với chiều chiều dài của hai hình chữ nhật 2 và 3.

Do đó, tấm bìa hình 13b có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a.

♦ Hình 13c):

Khi gấp bìa lại thì:

– Chiều dài của hình chữ nhật 1 trùng với chiều dài của hình chữ nhật 4.

– Hai chiều rộng của hình chữ nhật 1 không trùng với chiều chiều dài của hai hình chữ nhật 2 và 3 (chiều rộng của hình chữ nhật 1 là 2 cm, chiều dài của mỗi hình chữ nhật 2 và 3 là 3 cm).

Do đó, tấm bìa hình 13c) không thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a).

Vậy trong hai tấm bìa ở các Hình 13b) và Hình 13c), tấm bìa Hình 13b) có thể gấp được hình hộp chữ nhật ở Hình 13a).


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 53 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 49 50 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com