Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương 2 sgk Toán 7 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{5}{{16}};\,\,\,\, – \frac{7}{{50}};\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}};\,\,\,\,\frac{9}{{200}}.\)

b) \(\frac{1}{7};\,\,\,\frac{1}{{11}};\,\,\,\,\frac{3}{{13}};\,\,\, – \frac{5}{{12}}\).

Bài giải:

Ta viết dưới dạng số thập phân như sau:

a) \(\frac{5}{{16}} = 0,3125;\,\,\,\, – \frac{7}{{50}} = – 0,14;\,\,\,\,\frac{{11}}{{40}} = 0,275;\,\,\,\,\frac{9}{{200}} = 0,045.\)

b) \(\frac{1}{7} = 0,142…;\,\,\,\frac{1}{{11}} = 0,(09);\,\,\,\,\frac{3}{{13}} = 0,2307…;\,\,\, – \frac{5}{{12}} = -0,41\left( 6 \right)\).


Giải bài 2 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Hai số $3,4(24)$ và $3,(42)$ có bằng nhau không?

Bài giải:

Ta có: $3,4(24) = 3,4242424…..$ và $3,(42)=3,4242424….$

Vậy hai số đã cho bằng nhau.


Giải bài 3 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Tính:

\(\sqrt {91} ;\,\,\,\sqrt {49} ;\,\,\,\,\sqrt {{{12}^2}} ;\,\,\,\sqrt {{{\left( { – 4} \right)}^2}} \).

Bài giải:

Ta có:

$\sqrt {91} \approx 9,54$

$\sqrt {49} = 7$

$\sqrt {{{12}^2}} = 12$

$\sqrt {{{\left( { – 4} \right)}^2}} = 4$.


Giải bài 4 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Các phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai, hãy phát biểu lại cho đúng.

\(\begin{array}{l}a)\,\sqrt 9 \in \mathbb{Q};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\sqrt 5 \in \mathbb{R};\,\,\,\\c)\,\frac{{11}}{9} \notin \mathbb{R};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,d)\,\, – \sqrt 7 \in \mathbb{R}.\end{array}\)

Bài giải:

a) Đúng. Do \(\sqrt 9 = 3 = \frac{3}{1} \in \mathbb{Q}\) nên \(\sqrt 9 \in \mathbb{Q}\).

b) Đúng. \(\sqrt 5 = 2,236…\) là số vô tỉ nên \(\sqrt 5 \in \mathbb{R}\).

c) Sai. \(\frac{{11}}{9}\) là số hữu tỉ nên \(\frac{{11}}{9} \in \mathbb{R}\).

d) Đúng. \( – \sqrt 7 \) là số vô tỉ nên \( – \sqrt 7 \in \mathbb{R}\).


Giải bài 5 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Tìm $x$, biết: \({\left( {x – 5} \right)^2} = 64\).

Bài giải:

Ta có:

\({\left( {x – 5} \right)^2} = 64 \Leftrightarrow {\left( {x – 5} \right)^2} = {8^2} \Leftrightarrow \left[ {_{x – 5 = – 8}^{x – 5 = 8}} \right. \Leftrightarrow \left[ {_{x = – 3}^{x = 13}} \right.\)

Vậy $x = 13$ hoặc $x = -3$.


Giải bài 6 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn.

Bài giải:

Khi làm tròn dân số của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 đến hàng nghìn ta được 8 993 000 người.


Giải bài 7 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Làm tròn đến hàng phần mười giá trị của biểu thức: \(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}}\) theo hai cách như sau:

Cách 1: Làm tròn mỗi số trước khi thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính trước rồi làm tròn kết quả nhận được.

Bài giải:

♦ Cách 1:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = \frac{{54,1.7}}{{26,2}} = 14,454… \approx 14,5\)

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười ta được kết quả là 14,5.

♦ Cách 2:

\(A = \frac{{54,11.6,95}}{{26,15}} = 14,381… \approx 14,4\)

Làm tròn đến chữ số hàng phần mười ta thu được kết 14,4.

Chú ý: Kết quả tính theo 2 cách có thể chênh lệch, tùy thuộc vào cách làm tròn.


Giải bài 8 trang 45 Toán 7 tập 1 CTST

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kì 1 như sau:

Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9;

Điểm đánh giá giữa kì: 7;

Điểm đánh giá cuối kì: 10.

Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Bài giải:

Điểm trung bình đánh giá thường xuyên là:

\(\frac{{6 + 8 + 8 + 9}}{4} = 7,75\).

Điểm đánh giá thường xuyên sẽ là hệ số 1; điểm đánh giá giữa kỳ sẽ là hệ số 2; điểm đánh giá cuối kỳ sẽ là hệ số 3

Điểm trung bình môn Toán của Bích là:

\(\frac{{7,75.1 + 7.2 + 10.3}}{6} = 8,625 \approx 8,6\).

Vậy điểm trung bình môn Toán của Bích xấp xỉ $8,6$.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Tính chỉ số đánh giá thể trạng BMI sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 49 50 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 45 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com