Giải bài 1 2 3 4 trang 83 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §1. Hình chóp tam giác đều sgk Toán 8 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 trang 83 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


§1. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Câu hỏi khởi động trang 80 Toán 8 tập 1 CD

Trong thực tiễn, ta thường gặp những vật thể có dạng như ở Hình 1.

Những hình khối có dạng như ở Hình 1 thường được gọi là hình gì?

Trả lời:

Những hình khối có dạng như ở Hình 1 thường được gọi là hình chóp tam giác đều.


I. HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Hoạt động 1 trang 80 Toán 8 tập 1 CD

Thực hiện các họat động sau:

a) Vẽ trên giấy (hay bìa mỏng) 4 hình tam giác với các cạnh và vị trí như ở Hình 2;

b) Cắt rời theo đường viền (màu đỏ), của hình vừa vẽ (phần tô màu) và gấp lại để được hình chóp tam giác đều như ở Hình 3;

c) Quan sát hình chóp tam giác đều ở Hình 3 và nêu số mặt, số cạnh của hình chóp tam giác đều đó.

Trả lời:

a) Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

b) Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

c) Quan sát hình chóp tam giác đều ở Hình 3, ta thấy hình chóp tam giác đều có 4 mặt và 6 cạnh.


Hoạt động 2 trang 81 Toán 8 tập 1 CD

Quan sát hình chóp tam giác đều ở Hình 4 và nêu tên các mặt, các cạnh, các đỉnh của hình chóp tam giác đều đó.

Trả lời:

Hình chóp tam giác đều $S. ABCD$ có:

– Mặt đáy: $ABC$ là một tam giác đều; Các mặt bên $SAB, SBC, SCA$ là những tam giác cân tại $S$.

– Các cạnh đáy: $AB, BC, CA$ bằng nhau; Các cạnh bên: $SA, SB, SC, SD$

– $S$ gọi là đỉnh của hình chóp tam giác đều $S. ABC$.


II. DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

Luyện tập vận dụng trang 82 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy bằng $8 cm$ và độ dài trung đoạn bằng $10 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó.

Trả lời:

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều đó là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(3.8).10 = 120 (c{m^2})\)

III. THỂ TÍCH CỦA HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 4 trang 83 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 83 Toán 8 tập 1 CD

Trong các miếng bìa ở hình 9a, 9b, 9c, miếng bìa nào có thể gấp lại (theo các nét đứt) để được hình chóp tam giác đều?

Bài giải:

Hình chóp tam giác đều có 4 mặt, trong đó có 1 mặt đáy là tam giác đều và 3 mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.

Quan sát Hình 9 ta thấy trong tất cả các miếng bìa, chỉ có miếng bìa ở hình 9a thỏa mãn có 1 tam giác đều và 3 tam giác cân bằng nhau nên gấp được hình chóp tam giác đều.


Giải bài 2 trang 83 Toán 8 tập 1 CD

Cho hình chóp tam giác đều $P. QRS$ có độ dài cạnh đáy bằng $4 cm$ và độ dài trung đoạn bằng $10 cm$. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều $P.QRS$ là:

\({S_{xq}} = \dfrac{1}{2}(3.4).10 = 60 (c{m^2})\)


Giải bài 3 trang 83 Toán 8 tập 1 CD

Cho một hình chóp tam giác đều có diện tích đáy bằng $15 cm^2$ và chiều cao $8 cm$. Tính thể tích của hình chóp tam giác đều đó.

Bài giải:

Thể tích của hình chóp tam giác đều là:

\(V = \dfrac{1}{3}.15.8 = 40 (c{m^3})\)

Vậy thể tích của hình chóp là \(40 c{m^3}\).


Giải bài 4 trang 83 Toán 8 tập 1 CD

Một kho chứa có dạng hình chóp tam giác đều với độ dài cạnh đáy khoảng $12 m$ và độ dài trung đoạn khoảng $8 m$ (Hình 10). Người ta muốn sơn phủ bên ngoài cả ba mặt xung quanh của kho chứa đó và không sơn phủ phầm làm cửa có diện tích là $5 m^2$. Biết rằng của mỗi mét vuông sơn cần trả $30 000$ đồng. Cần phải trả bao nhiêu tiền để hoàn thành việc sơn phủ đó?

Bài giải:

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là.

\(S = \dfrac{1}{2}(12 + 12 + 12).8 = 144 ({m^2})\)

Diện tích cần sơn là:

\(144 – 5 = 139 ({m^2})\)

Số tiền cần trả để hoàn thành việc sơn là:

$30000 \, . \, 139 = 4 170 000$ (đồng)


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 78 79 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 trang 87 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 trang 83 sgk Toán 8 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com