Giải bài 1 2 3 trang 112 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Hướng dẫn giải Bài §6. Hình có tâm đối xứng sgk Toán 6 tập 1 bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 trang 112 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

I. HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG

Hoạt động 1 trang 111 Toán 6 tập 1 CD

Quan sát đường kính AB của đường tròn tâm O (Hình 61)

Vì điểm O là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta nói hai điểm A và B đối xứng với nhau qua tâm O.

Đường tròn tâm O là hình có tâm đối xứng và tâm đối xứng chính là tâm O của đường tròn.


Hoạt động 2 trang 111 Toán 6 tập 1 CD

Lấy bốn chiếc ê ke giống nhau để xếp thành hình như Hình 62.

Hình 61 hay hình nhận được ở Hình 62 gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.


II. TÂM ĐỐI XỨNG CỦA MỘT SỐ HÌNH

Luyện tập vận dụng trang 112 Toán 6 tập 1 CD

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng và chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Trả lời:

Trong thực tế, có nhiều hình có tâm đối xứng. Chẳng hạn:

– Hình vuông có tâm đối xứng là giao hai đường chéo (điểm O trong hình vẽ).

– Hình bình hành có tâm đối xứng và tâm đối xứng của hình bình hành là giao điểm hai đường chéo của hình bình hành (điểm I trong hình vẽ).


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 1 2 3 trang 112 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1 trang 112 Toán 6 tập 1 CD

Trong các hình từ Hình 66 đến Hình 69, hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó.

Bài giải:

Tất cả các hình trên, từ Hình 66 đến Hình 69 đều có tâm đối xứng như sau:

– Hình 66: (chấm đỏ trên hình)

– Hình 67: (chấm đỏ trên hình)

– Hình 68: (chấm đỏ trên hình)

– Hình 69: (chấm đen trên hình)


Giải bài 2 trang 112 Toán 6 tập 1 CD

Trong Hình 70, các hình từ a) đến c), hình nào có tâm đối xứng? Nếu là hình có tâm đối xứng, hãy chỉ ra tâm đối xứng của hình đó (kể cả màu sắc)

Bài giải:

Các hình 70 a), 70 b) đều có tâm đối xứng, Hình 70 c) không có tâm đối xứng (chú ý màu sắc, hình dạng)

– Tâm đối xứng của hình 70 a) (chấm trắng trên hình).

– Tâm đối xứng của hình 70 b) (chấm trắng trên hình).


Giải bài 3 trang 112 Toán 6 tập 1 CD

Hãy tìm một số hình có tâm đối xứng trong thực tiễn.

Bài giải:

Trong thực tiễn nhiều hình có tâm đối xứng, chẳng hạn:

– Hình biển báo giao thông:

– Hình bông hoa:

– Hình viên gạch hoa:


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 109 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 trang 116 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 trang 112 sgk Toán 6 tập 1 Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com