Giải bài 12 13 14 15 16 trang 50 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 50 sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 12 13 14 15 16 trang 50 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 12 13 14 15 16 trang 50 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 3.12 trang 50 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 3.28.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Bài giải:

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ.

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE và góc MPQ.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF.

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNF.


Giải bài 3.13 trang 50 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 3.29, biết \(\widehat {xAz} = 50^\circ \), \(\widehat {yBz} = 50^\circ \). Giải thích tại sao Ax//By.

Bài giải:

Vì \(\widehat {xAz} = \widehat {yBz}( = 50^\circ )\)

Mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên $Ax//By$ (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).


Giải bài 3.14 trang 50 Toán 7 tập 1 KNTT

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB.

Bài giải:

a) Ta thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1. Vẽ đường thẳng d bất kì.

– Bước 2. Đặt thước sao cho cạnh dài của thước trùng với đường thẳng d, kẻ đường thẳng trên cạnh dài còn lại của thước. Đó là đường thẳng d’.

Ta có hình vẽ sau:

b) Ta thực hiện theo các bước như sau:

– Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB (giả sử AB = 4cm).

– Bước 2. Lấy điểm C nằm ngoài đoạn thẳng AB.

– Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với AB. Trên đường thẳng này lấy điểm D sao cho CD = 8cm. Khi đó CD = 2.4 = 2AB.

Ta có hình vẽ sau:


Giải bài 3.15 trang 50 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35 \(^\circ \).

Chứng tỏ MN // QP.

Bài giải:

Vì \(\widehat {MNQ} = \widehat {PQN} = 35^\circ \), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên MN // QP. (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).


Giải bài 3.16 trang 50 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60\(^\circ \)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = 60^\circ \)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Bài giải:

Ta có hình vẽ sau:

Hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau. Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {yBA}( = 60^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By (Dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song).


Bài trước:

👉 Giải bài 6 7 8 9 10 11 trang 49 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 17 18 19 20 21 22 23 trang 53 54 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 12 13 14 15 16 trang 50 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com