Giải bài 16 17 18 19 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 74 sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 16 17 18 19 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 16 17 18 19 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 4.16 trang 74 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn \(AB = DE,AC = DF,\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ },BC = 6\;{\rm{cm}},\widehat {ABC} = {45^\circ }\). Tính độ dài cạnh EF và số đo các góc ACB, DEF, EFD.

Bài giải:

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

$AB = DE\\AC = DF\\\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ }$

\(\Rightarrow \Delta ABC = \Delta DEF\) (c.g.c)

Do đó:

\(EF = BC = 6cm\)

\(\widehat {DEF} = \widehat {ABC} = {45^o}\)

$\widehat {BAC} + \widehat {ABC} + \widehat {ACB} = {180^o}\\ \Rightarrow {60^o} + {45^o} + \widehat {ACB} = {180^o}\\ \Rightarrow \widehat {ACB} = {75^o}$

\( \Rightarrow \widehat {EFD} = \widehat {ACB} = {75^o}\)


Giải bài 4.17 trang 74 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho hai tam giác ABC và DEF thoả mãn \(AB = DE\), \(\widehat {ABC} = \widehat {DEF} = {70^\circ },\widehat {BAC} = \widehat {EDF} = {60^\circ },AC = 6\;{\rm{cm}}.\)

Tính độ dài cạnh DF.

Bài giải:

Xét hai tam giác ABC và DEF có:

$\widehat {ABC} = \widehat {DEF} (= {70^\circ })\\AB = DE\\\widehat {BAC} = \widehat {EDF} (= {60^\circ })$

\(\Rightarrow \Delta ABC{\rm{ = }}\Delta DEF\) (g.c.g)

\(\Rightarrow DF = AC\) (2 cạnh tương ứng)

Mà $AC = 6$ cm \( \Rightarrow DF = 6cm\)


Giải bài 4.18 trang 74 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho Hình 4.44, biết \(EC = ED\) và \(\widehat {AEC} = \widehat {AED}\). Chứng minh rằng:

a) $\Delta AEC = \Delta AED$;

b) $\Delta ABC = \Delta ABD$.

Bài giải:

a) Xét hai tam giác AEC và AED có

\(EC = ED\)

\(\widehat {CEA} = \widehat {DEA}\)

$AE$ chung

\( \Rightarrow \Delta AEC{\rm{ = }}\Delta AED\)(c.g.c)

b) Do \(\Delta AEC{\rm{ = }}\Delta AED\) nên \(\widehat {CAE} = \widehat {DAE}\) (2 góc tương ứng) và $AC=AD$ (2 cạnh tương ứng).

Xét \(\Delta ABC\) và \(\Delta ABD\) có:

$AB$ chung

\(\widehat {CAE} = \widehat {DAE}\)

$AC=AD$

\( \Rightarrow \Delta ABC = \Delta ABD\) (c.g.c)


Giải bài 4.19 trang 74 Toán 7 tập 1 KNTT

Cho tia Oz là tia phân giác của góc xOy. Lấy các điểm A,B,C lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz sao cho \(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

a) Chứng minh rằng \(\Delta OAC = \Delta OBC\).

b) Lấy điểm \(M\) trên tia đối của tia CO. Chứng minh rằng \(\Delta MAC = \Delta MBC\).

Bài giải:

Ta vẽ hình như sau:

a) Xét \(\Delta OAC\) và \(\Delta OBC\) có:

\(\widehat {AOC} = \widehat {AOB}\) (Oz là phân giác góc xOy)

$OC$ chung

\(\widehat {CAO} = \widehat {CBO}.\)

\(\Rightarrow \Delta OAC = \Delta OBC\)(g.c.g)

b) Do \(\Delta OAC = \Delta OBC\) nên $AC=BC$ (2 cạnh tương ứng)

Vì \(\widehat {ACO}\) và \(\widehat {ACM}\) kề bù, \(\widehat {BCO}\) và \(\widehat {BCM}\) kề bù

Mà \(\widehat {ACO} = \widehat {BCO}\) nên \(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

Xét \(\Delta MAC\) và \(\Delta MBC\) có:

$AC=BC$

\(\widehat {ACM} = \widehat {BCM}\)

$CM$ chung

\( \Rightarrow \Delta MAC = \Delta MBC\) (c.g.c)


Bài trước:

👉 Giải bài 12 13 14 15 trang 73 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 20 21 22 trang 79 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 16 17 18 19 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com