Giải bài 31 32 33 34 trang 24 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 24 sgk Toán 7 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 31 32 33 34 trang 24 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 31 32 33 34 trang 24 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 1.31 trang 24 Toán 7 tập 1 KNTT

Tìm x, biết:

a) $2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}$;

b) $\frac{3}{4} – 6x = \frac{7}{{13}}$.

Bài giải:

a) Ta có:

$2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}\\⇔ 2x = \frac{7}{9} – \frac{1}{2}\\⇔ 2x = \frac{{14}}{{18}} – \frac{9}{{18}}\\⇔ 2x = \frac{5}{{18}}\\⇔ x = \frac{5}{{18}}:2\\⇔ x = \frac{5}{{18}}.\frac{1}{2}\\⇔ x = \frac{5}{{36}}$.

Vậy \(x = \frac{5}{{36}}\)

b) Ta có:

$\frac{3}{4} – 6x = \frac{7}{{13}}\\⇔ 6x = \frac{3}{{4}} – \frac{7}{13}\\⇔ 6x = \frac{{39}}{{52}} – \frac{{28}}{{52}}\\⇔ 6x = \frac{{11}}{{52}}\\x = \frac{{11}}{{52}}:6\\⇔ x = \frac{{11}}{{52}}.\frac{{1}}{6}\\⇔ x = \frac{{11}}{{312}}$

Vậy \(x = \frac{{11}}{{312}}\)


Giải bài 1.32 trang 24 Toán 7 tập 1 KNTT

Diện tích một số hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Bài giải:

Ta có:

$3,{71.10^{11}} = 37,{1.10^{10}};\\8,{264.10^9} = 0,{8264.10^{10}}$

Vì $0,8264 < 1,56 < 1,896 < 2,57 < 3,17 < 5,8 < 6,887 < 8,21 < 37,1$

Nên 0,8264. \({10^{10}}\) < 1,56. \({10^{10}}\) < 1,896. \({10^{10}}\) < 2,57. \({10^{10}}\) < 3,17. \({10^{10}}\) < 5,8. \({10^{10}}\) < 6,887. \({10^{10}}\) < 8,21. \({10^{10}}\) < 37,1. \({10^{10}}\)

Vậy diện tích các hồ trên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là: Nicaragua; Vostok; Ontario; Erie; Baikal; Michigan; Victoria; Superior; Caspian.


Giải bài 1.33 trang 24 Toán 7 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí:

a) $A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)$;

b) $B = 4,75 + {\left( {\frac{{ – 1}}{2}} \right)^3} + 0,{5^2} – 3.\frac{{ – 3}}{8}$;

c) $C = 2021,2345.2020,1234 + 2021,2345.( – 2020,1234)$.

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

a) Ta có:

$A = 32,125 – (6,325 + 12,125) – (37 + 13,675)\\ = 32,125 – 6,325 – 12,125 – 37 – 13,675\\ = (32,125 – 12,125) + ( – 6,325 – 13,675) – 37\\ = 20 + ( – 20) – 37\\ = – 37$

Vậy $A = –37$.

b) Ta có:

$B = 4,75 + {\left( {\frac{{ – 1}}{2}} \right)^3} + 0,{5^2} – 3.\frac{{ – 3}}{8}\\ = 4,75 + \frac{{ – 1}}{8} + 0,25 + \frac{9}{8}\\ = (4,75 + 0,25) + \left( {\frac{{ – 1}}{8} + \frac{9}{8}} \right)\\ = 5 + \frac{8}{8}\\ = 5 + 1\\ = 6$

Vậy $B = 6$.

c) Ta có:

$C = 2021,2345.2020,1234 + 2021,2345.( – 2020,1234)\\ = 2021,2345.[2020,1234 + ( – 2020,1234)]\\ = 2021,2345.0\\ = 0$.

Vậy $C = 0$.


Giải bài 1.34 trang 24 Toán 7 tập 1 KNTT

Đặt một cặp dấu ngoặc “( )” để được biểu thức đúng.

$2,2 – 3,3 + 4,4 – 5,5 = 0$.

Bài giải:

Ta đặt dấu ngoặc vào biểu thức như sau:

$2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)$

Khi đó giá trị của biểu thức là:

$2,2 – (3,3 + 4,4 – 5,5)$

$= 2,2 – (7,7 – 5,5)$

$= 2,2 – 2,2$

$= 0$. (thỏa mãn yêu cầu đề bài)


Bài trước:

👉 Giải bài 26 27 28 29 30 trang 22 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 35 36 37 38 trang 25 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 31 32 33 34 trang 24 sgk Toán 7 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com