Giải bài 34 35 36 37 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài 27. Hai bài toán về phân số sgk Toán 6 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 34 35 36 37 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bài toán 1 trang 22 Toán 6 tập 2 KNTT

Báo Cheetah (Tri – tơ, H.6.2) được coi là động vật chạy nhanh nhất trên Trái Đất, tốc độ chạy có thể lên tới 120km/h (Theo vast.gov.vn). Mặc dù được mệnh danh là “chúa tể rừng xanh” nhưng tốc độ chạy tối đa của sư tử chỉ bằng khoảng $\dfrac{2}{3}$ tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Tốc độ chạy tối đa của sư tử là bao nhiêu?

Trả lời:

Tốc độ chạy tối đa của sư tử bằng khoảng $\dfrac{2}{3}$ tốc độ chạy tối đa của báo Cheetah. Nghĩa là ta phải đi tìm $\dfrac{2}{3}$ của 120.

Do đó ta sẽ chia 120 thành 3 phần và lấy 2 phần trong 3 phần đó.

Khi đó, ta có:

$\dfrac{120}{3}.2=80$ (km/h)

Vậy tốc độ chạy tối đa của sư tử là $80$ km/h.


1. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC

Luyện tập 1 trang 23 Toán 6 tập 2 KNTT

a) Tính \(\dfrac{3}{{100}}\) của 200;

b) \(\dfrac{3}{4}\) giờ là bao nhiêu phút?

Trả lời:

a) Ta có:

\(\dfrac{3}{{100}}\) của 200 là \(200.\dfrac{3}{{100}} = 6\).

b) Ta có:

\(\dfrac{3}{4}\) giờ là \(\dfrac{3}{4}\) của 60 phút, tức là: \(\dfrac{3}{4}.60 = 45\) phút.


2. TÌM MỘT SỐ BIẾT GIÁ TRỊ PHÂN SỐ CỦA NÓ

Luyện tập 2 trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

Tìm một số, biết \( – 115\) là \(\dfrac{1}{4}\) của số đó.

Trả lời:

Số cần tìm là:

\( – 115:\dfrac{1}{4} = – 115.4 = – 460\)

Vậy số cần tìm là $-460$.


Vận dụng trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

Trong ngày Black Friday, \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng trong một siêu thị được giảm giá. Tính ra có khoảng 6 000 mặt hàng được giảm trong ngày này. Hãy cho biết siêu thị có khoảng bao nhiêu mặt hàng.

Trả lời:

Ta có \(\dfrac{3}{4}\) số mặt hàng là 6 000 mặt hàng. Do đó siêu thị có số mặt hàng là:

\(6000:\dfrac{3}{4} = 6000.\dfrac{4}{3} = 8000\) (mặt hàng).

Vậy siêu thị có khoảng $8 000$ mặt hàng.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 34 35 36 37 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 6.34 trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính:

a) \(\frac{4}{5}\) của 100;

b) \(\frac{1}{4}\) của -8.

Bài giải:

a) Ta có:

\(\frac{4}{5}\) của 100 là: \(\frac{4}{5}.100=80\)

b) Ta có:

\(\frac{1}{4}\) của -8 là: \(\frac{1}{4}.(-8)=-2\).


Giải bài 6.35 trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

a) \(\dfrac{2}{5}\) của 30m là bao nhiêu?

b) \(\dfrac{3}{4}\)ha là bao nhiêu mét vuông?

Bài giải:

a) Ta có:

\(\dfrac{2}{5}\) của 30m là: \(30.\dfrac{2}{5} = 12\) m.

b) Ta có:

\(1 ha = 10 000 \left( {{m^2}} \right)\). Nên \(\dfrac{3}{4}\)ha là \(\dfrac{3}{4}\)của 10 000 \(\left( {{m^2}} \right)\), tức là:

\(10000.\dfrac{3}{4} = 7500\)\(\left( {{m^2}} \right)\)


Giải bài 6.36 trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

a) \(\dfrac{2}{7}\) của số đó là 145.

b) \( – 36\) là \(\dfrac{3}{8}\) của số đó.

Bài giải:

a) Số cần tìm là:

\(145:\dfrac{2}{7} = 145.\dfrac{7}{2} = \dfrac{{1015}}{2}\)

b) Số cần tìm là:

\( – 36:\dfrac{3}{8} = – 36.\dfrac{8}{3} = – 96\)


Giải bài 6.37 trang 24 Toán 6 tập 2 KNTT

Tàu ngầm lớp Kilo 636 trang bị cho Hải quân Việt Nam có thể lặn tối đa tới 300m. Sau 15 phút, tàu có thể lặn được tới độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa. Em hãy tính xem lúc đó tàu cách mực nước biển bao nhiêu mét?

Bài giải:

Độ sâu bằng \(\dfrac{2}{5}\) độ sâu tối đa là:

\(300.\dfrac{2}{5} = 120\left( m \right)\).

Vậy lúc đó tàu cách mực nước biển ở độ sâu $120$ mét.


Bài trước:

👉 Giải bài 27 28 29 30 31 32 33 trang 21 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 38 39 40 41 42 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 34 35 36 37 trang 24 sgk Toán 6 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com