Giải bài 4 5 6 7 8 9 trang 97 98 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài §19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ sgk Toán 8 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 4 5 6 7 8 9 trang 97 98 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 8.


Bài 19 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU BẰNG BẢNG, BIỂU ĐỒ

Bài toán mở đầu trang 93 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng dưới cho biết số lượng các loài động vật tại Thảo Cầm Viên, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14-7-1869, thời điểm Thảo Cầm Viên chính thức mở cửa đón khách vào xem.

Loài động vật Thú Chim Bò sát
Số lượng (con) 120 344 45

(Theo cand.com.vn)

Vuông khẳng định: Tớ sẽ dùng biểu đồ cột để biểu diễn bảng thống kê trên.

Tròn thắc mắc: Biểu diễn bằng biểu đồ tranh được không nhỉ?

Theo em, những loại biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn dữ liệu trong Bảng 5.1?

Trả lời:

Dữ liệu trong Bảng 5.1 biểu diễn số lượng của các loài động vật.

Để biểu diễn dữ liệu này, ta dùng biểu đồ cột vì biểu đồ cột biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau.

Do đó, ta ủng hộ Vuông.


1. LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ TRANH HAY BIỂU ĐỒ CỘT

Hoạt động 1 trang 93 Toán 8 tập 1 KNTT

Cho biểu đồ Hình 5.1.

Lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ. Nếu biểu diễn dữ liệu này bằng biểu đồ tranh thì nên chọn mỗi biểu tượng biểu diễn cho bao nhiêu vé?

Trả lời:

Ta lập bảng thống kê cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ trên như sau:

Loại vé 100 000 đồng 150 000 đồng 200 000 đồng
Số lượng (nghìn vé) 10 20 5

Nếu biểu diễn dữ liệu này bằng biểu đồ tranh thì nên chọn mỗi biểu tượng biểu diễn cho $5$ nghìn vé vì số liệu $5$ nghìn nhỏ nhất trong bảng trên và $10 ⋮ 5$; $20 ⋮ 5$.


Hoạt động 2 trang 93 Toán 8 tập 1 KNTT

Trong một trận bóng đá khác, số vé 100 000 đồng, 150 000 đồng, 200 000 đồng bán được lần lượt là 10 300, 22 300, 4 100 vé. Nếu dùng biểu đồ tranh để biểu diễn thì mỗi biểu tượng biểu diễn bao nhiêu vé? Phải vẽ bao nhiêu biểu tượng?

Trả lời:

Số vé biểu diễn cho mỗi biểu tượng là số mà cả ba số: 10 300, 22 300, 4 100 đều chia hết và nên chọn số lớn nhất có thể.

Do đó, số vé biểu diễn cho mỗi biểu tượng là:

ƯCLN (10 300, 22 300, 4 100) = 100.

Khi đó:

Số biểu tượng cần phải vẽ cho số vé 100 000 đồng là:

10 300 : 100 = 103 (biểu tượng).

Số biểu tượng cần phải vẽ cho số vé 150 000 đồng là:

22 300 : 100 = 223 (biểu tượng).

Số biểu tượng cần phải vẽ cho số vé 200 000 đồng là:

4 100 : 100 = 41 (biểu tượng).


Luyện tập 1 trang 94 Toán 8 tập 1 KNTT

Nên chọn biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu Bảng 5.1? Vẽ biểu đồ đó.

Loài động vật Thú Chim Bò sát
Số lượng (con) 120 344 45

(Theo cand.com.vn)

Trả lời:

Để biểu diễn dữ liệu Bảng 5.1, ta nên chọn biểu đồ cột do số lượng các loài động vật khá lớn, không có ước chung lớn.

Biểu đồ:


2. LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ CỘT HAY BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Hoạt động 3 trang 94 Toán 8 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.2 cho biết cân nặng thai nhi chuẩn tại một số thời điểm trong thai kì.

Ta có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn dữ liệu hay không?

Trả lời:

Từ biểu đồ trên, ta lập bảng thống kê:

Tuần tuổi 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Cân nặng (gam) 1 14 100 300 600 1 000 1 700 2 600 3 500

Ta có thể dùng biểu đồ đoạn thẳng để biểu diễn dữ liệu trên.


Hoạt động 4 trang 94 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng sau cho biết cân nặng thai nhi chuẩn theo tuần tuổi:

a) Ta có nên dùng biểu đồ để biểu diễn bảng số liệu này không? Tại sao?

b) Biểu đồ nào phù hợp để biểu diễn bảng số liệu này?

Trả lời:

a) Ta không nên dùng biểu đồ để biểu diễn bảng số liệu này vì số lượng thời điểm quan sát nhiều.

b) Biểu đồ biểu diễn bảng số liệu phù hợp là biểu đồ đoạn thẳng thì để biểu diễn sự thay đổi một đại lượng theo thời gian và số lượng thời điểm quan sát nhiều.


Luyện tập 2 trang 95 Toán 8 tập 1 KNTT

Cho biểu đồ Hình 5.3.

a) Lập bảng thống kê cho dữ liệu trong biểu đồ.

b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này. Nếu ta có dữ liệu về số cơn bão hằng năm trên toàn cầu từ năm 1970 đến nay thì có nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn không?

Trả lời:

a) Dựa vào biểu đồ trên, ta lập bảng thống kê số cơn bão trên toàn cầu như sau:

Năm 2014 2015 2016 2017 2018
Số lượng cơn bão 99 121 86 130 94

b) Biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu đã cho là:

Nếu ta có dữ liệu về số cơn bão hằng năm trên toàn cầu từ năm 1970 đến nay thì không nên dùng biểu đồ cột để biểu diễn vì số lượng thời điểm quan sát nhiều.


3. LỰA CHỌN BIỂU ĐỒ CỘT KÉP HAY BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN

Hoạt động 5 trang 95 Toán 8 tập 1 KNTT

Cho bảng thống kê về cỡ áo của học sinh lớp 8A như trong Bảng 5.2.

Nên dùng biểu đồ nào để biểu diễn dữ liệu đã cho và giải thích tại sao trong các trường hợp sau:

a) So sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo?

b) So sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ?

Trả lời:

a) Nên dùng biểu đồ hình quạt tròn để so sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo, vì biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỉ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể (ở đây ta tính tỉ lệ phần trăm học sinh lớp 8A theo cỡ áo trên tổng số học sinh lớp 8A rồi vẽ biểu đồ hình quạt tròn để so sánh).

b) Nên dùng biểu đồ cột kép để so sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ vì biểu đồ cột kép dùng để so sánh từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại (ở đây ta vẽ biểu đồ cột kép để so sánh số lượng học sinh nam và nữ chọn trong mỗi cỡ áo).


Luyện tập 3 trang 96 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng thống kê sau cho biết mật độ dân số (người/km2) tại ba vùng kinh tế xã hội trong hai năm 2009 và 2019.

Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ nào?

Trả lời:

Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ cột kép vì biểu đồ cột kép để so sánh hai tập dữ liệu với nhau (ở đây ta so sánh mật độ dân số của năm 2009 và năm 2019 của mỗi vùng).


Thử thách nhỏ trang 97 Toán 8 tập 1 KNTT

Trở lại bài toán mở đầu, với dữ liệu trong Bảng 5.1.

Tròn khẳng định: Tớ sẽ dùng biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu trong Bảng 5.1.

Vuông cho rằng: Tớ sẽ dùng biểu đồ tròn để biểu diễn.

Em ủng hộ Vuông hay Tròn?

Trả lời:

Dữ liệu trong Bảng 5.1 biểu diễn số lượng của các loài động vật.

Để biểu diễn dữ liệu này, ta dùng biểu đồ cột vì biểu đồ cột biểu diễn số lượng các loại đối tượng khác nhau.

Do đó, ta ủng hộ Tròn.


GIẢI BÀI TẬP

Sau đây là phần Giải bài 4 5 6 7 8 9 trang 97 98 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 5.4 trang 97 Toán 8 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.6 biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

a) Cho biết đây là biểu đồ gì? Mỗi biểu tượng ứng với bao nhiêu học sinh?

b) Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn dữ liệu này.

Bài giải:

a) Biểu đồ đã cho là biểu đồ tranh. Mỗi biểu tượng ứng với 3 học sinh.

b) Bảng thống kê số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ là:

Tên câu lạc bộ Tiếng Anh Võ thuật Nghệ thuật
Số lượng (học sinh) 6 9 6

Biểu đồ cột biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

Bài 5.4 trang 97 Toán 8 Tập 1 | Kết nối tri thức Giải Toán 8


Giải bài 5.5 trang 97 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng thống kê bên cho biết số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn.

a) Vẽ biểu đồ tranh, biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên.

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào để biểu diễn?

Bài giải:

a) Dựa vào bảng thống kê trên, ta có:

Biểu đồ tranh:

Rất tốt
Tốt ☺ ☺ ☺ ☺
Trung bình ☺ ☺
Kém

(Mỗi ☺ ứng với 5 khách)

Biểu đồ cột:

b) Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ hình quạt tròn vì biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỉ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể.


Giải bài 5.6 trang 97 Toán 8 tập 1 KNTT

Cho biểu đồ Hình 5.7.

Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này.

Bài giải:

Bảng thống kê biểu diễn số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ là:

Huy chương Vàng Bạc Đồng
Số lượng 39 41 33

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê số lượng huy chương các loại của đoàn thể thao Mỹ:


Giải bài 5.7 trang 98 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng sau cho biết khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được.

Lựa chọn biểu đồ phù hợp biểu diễn bảng thống kê này. Vẽ biểu đồ đó.

Bài giải:

Để khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được, ta chọn biểu đồ cột.

Biểu đồ cột biểu diễn khối lượng giấy vụn các lớp khối 8 đã thu gom được:


Giải bài 5.8 trang 98 Toán 8 tập 1 KNTT

Bảng thống kê sau biểu diễn số huy chương vàng trong hai kì SEA Games năm 2017 và 2019 của đoàn thể thao Việt Nam, Thái Lan.

a) Vẽ biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games.

b) Vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan trong mỗi kì SEA Games.

Bài giải:

a) Biểu đồ để so sánh số huy chương của mỗi quốc gia đạt được qua hai kì SEA Games, ta vẽ biểu đồ cột kép như sau:

b) Vẽ biểu đồ so sánh số huy chương của Việt Nam và Thái Lan trong mỗi kì SEA Games.


Giải bài 5.9 trang 98 Toán 8 tập 1 KNTT

Biểu đồ Hình 5.8 cho biết tỉ lệ mỗi loại quả bán được của một cửa hàng. Giả sử cửa hàng bán được 200 kg quả các loại. Lập bảng thống kê cho biết số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê này.

Bài giải:

Theo đề bài, cửa hàng bán được 200 kg quả các loại. Khi đó:

• Số quả lê cửa hàng đó bán được là: 200 . 20% = 40 (kg);

• Số quả táo cửa hàng đó bán được là: 200 . 30% = 60 (kg);

• Số quả nhãn cửa hàng đó bán được là: 200 . 40% = 80 (kg);

• Số quả nho cửa hàng đó bán được là: 200 . 10% = 20 (kg);

Bảng thống kê số lượng mỗi loại quả cửa hàng bán được:

Loại quả Táo Nhãn Nho
Số lượng (kg) 40 60 80 20

Biểu đồ cột:


Bài trước:

👉 Giải bài 1 2 3 trang 92 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 10 11 12 13 14 trang 104 105 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 4 5 6 7 8 9 trang 97 98 sgk Toán 8 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 8 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com