Giải bài 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương III sgk Toán 6 tập 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG III

Giải bài 3.50 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60oC dưới 0oC

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Bài giải:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống tới – 60oC.

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.


Giải bài 3.51 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0; b < 0; c ≥ 1; d ≤ -2.     .

Bài giải:

– Vì a > 0 nên a là số dương.

– Vì b < 0 nên b là số âm.

– Vì c ≥ 1 hay c > 1 nên c là số dương.

– Vì d ≤ -2 hay d < 0 nên d là số âm.

Vậy:

Các số dương là: a, c.

Các số âm là: b, d.


Giải bài 3.52 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Liệt kê các phần tử của tập hợp sâu rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x ∈ Z|- 5 < x ≤ 5};

b) T = {x ∈ Z|- 7 ≤ x < 1}.

Bài giải:

a) Các số nguyên lớn hơn -5 và nhỏ hơn hoặc bằng 5 là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5

Do đó S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các chữ số trong tập S là:

(-4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5

= [(- 4) + 4] + [(- 3) + 3] + [(- 2) + 2] + [(- 1) + 1] + 0 + 5

= 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 5 = 5

b) Các số nguyên lớn hơn hoặc bằng -7 và nhỏ hơn 1 là: -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0

Do đó T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các chữ số trong tập T là:

(-7) + (- 6) + (- 5) + (- 4) + (- 3) + (- 2) + (- 1) + 0

= – (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

= – 28.


Giải bài 3.53 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính một cách hợp lí:

a) 15.(-236) + 15.235;

b) 237.(-28) + 28.137;

c) 38.(27 – 44) – 27. (38 – 44).

Bài giải:

Ta có thể tính như sau:

a) 15.(-236) + 15.235

= 15.(-236 + 235)

= 15.[ – (236 – 235)]

= 15.(-1)

= – 15

b) 237.(-28) + 28.137

= (- 237).28 + 28.137

= 28.(- 237 + 137)

= 28.[- (237 – 137)]

= 28.(- 100)

= – 2 800

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

= 38.27 – 38. 44 – 27.38 + 27.44

= (38.27 – 27.38) + (27.44 – 38.44)

= 0 + 44.(27 – 38)

= 44.(27 – 38)

= 44.(-11)

= – 484.


Giải bài 3.54 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Tính giá trị của biểu thức (-35). x – (-15). 37  trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15;

b) x = – 37.

Bài giải:

a) Thay x = 15 vào biểu thức P ta được:

P = (-35). x – (-15). 37

= (-35). 15 – (-15). 37

= (-35). 15 + 15. 37

= 15. (- 35 + 37)

= 15. 2

= 30

b) Thay x = – 37 vào biểu thức P ta được:

P = (-35). (-37) – (-15). 37

= 35. 37 + 15. 37

= 37. (15 + 35)

= 37. 50

= 1 850.


Giải bài 3.55 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b.

a) Lớn hơn cả a và b?

b) Lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b?

Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh họa bằng số

Bài giải:

a) Ví dụ a = 5, b = – 3, ta có: a – b = 5 – (- 3) = 5 + 3 = 8

Vì 8 > 5 và 8 > – 3 nên hiệu a – b lớn hơn cả a và b.

Vậy có tồn tại hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn cả a và b.

b) Ví dụ a = – 3, b = – 1, ta có: a – b = (- 3) – (- 1) = (- 3) + 1 = – (3 – 1) = – 2

Vì 3 > 2 > 1 nên -3 < – 2 < – 1 hay a < a – b < b

Vậy có tồn tại hai số nguyên a và b mà hiệu a – b lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.


Giải bài 3.56 trang 76 Toán 6 tập 1 KNTT

Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Bài giải:

Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số ⇒ Tích mỗi nhóm mang dấu âm

Do đó tích của cả 15 số mang dấu âm.


Bài trước:

👉 Giải bài 44 45 46 47 48 49 trang 75 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 81 82 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 50 51 52 53 54 55 56 trang 76 sgk Toán 6 tập 1 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com