Giải bài 8 9 10 11 trang 57 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 58 sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 8 9 10 11 trang 57 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.


GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 8 9 10 11 trang 57 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức . Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 8.8 trang 57 Toán 7 tập 2 KNTT

Một túi đựng các tấm thẻ được ghi số 9; 12; 15; 21; 24. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong túi. Chọn từ thích hợp (chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên) thay vào dấu “?” trong các câu sau:

• Biến cố A: “Rút được thẻ ghi số chẵn” là biến cố …?…

• Biến cố B: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 3” là biến cố ..?…

• Biến cố C: “Rút được thẻ ghi số chia hết cho 10” là biến cố ..?…

Bài giải:

• Biến cố A là biến cố ngẫu nhiên (vì các số ghi trên các tấm thẻ có cả số chẵn và số lẻ).

• Biến cố B là biến cố chắc chắn (vì tất cả các tấm thẻ đều ghi số chia hết cho 3).

• Biến cố C là biến cố không thể (vì các số ghi trên các tấm thẻ không có số nào chia hết cho 10).


Giải bài 8.9 trang 57 Toán 7 tập 2 KNTT

Vuông và Tròn mỗi người gieo một con xúc xắc. Tìm xác suất để:

a) Hiệu giữa số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc bằng 6

b) Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đều bé hơn 7.

Bài giải:

Số chấm trên 1 con xúc xắc chỉ có thể là 1; 2; 3; 4; 5 hoặc 6.

a) Biến cố: “Hiệu số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6” là biến cố không thể (vì hiệu số chấm trên 2 con xúc xắc không vượt quá 5) nên biến cố có xác suất là 0.

b) Biến cố: “Số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đêu bé hơn 7” là biến cố chắc chắn nên biến cố có xác suất là 1.


Giải bài 8.10 trang 57 Toán 7 tập 2 KNTT

Trong một chiếc hộp có 15 quả cầu xanh, 15 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên một quả cầu từ trong hộp. Xét hai biến cố sau:

A: “Lấy được quả cầu màu đỏ” và B: “Lấy được quả cầu màu xanh”

a) Hai biến cố A và B có đồng khả năng không?

b) Tìm xác suất của biến cố A và biến cố B.

Bài giải:

a) Hai biến cố A và B đồng khả năng vì đều có 15 khả năng lấy được quả cầu màu đỏ và 15 khả năng lấy được quả cầu màu xanh.

b) Vì có 2 biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra 1 trong 2 biến cố A và B nên xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{2}\).


Giải bài 8.11 trang 57 Toán 7 tập 2 KNTT

Chọn ngẫu nhiên một số trong bốn số 11; 12; 13 và 14. Tìm xác suất để:

a) Chọn được số chia hết cho 5.

b) Chọn được số có hai chữ số.

c) Chọn được số nguyên tố.

d) Chọn được số chia hết cho 6.

Bài giải:

a) Biến cố “Chọn được số chia hết cho 5” là biến cố không thể (do trong các số đã cho không có số nào chia hết cho 5) nên xác suất chọn được số chia hết cho 5 là 0.

b) Biến cố: “Chọn được số có hai chữ số” là biến cố chắc chắn (do tất cả các số đã cho đều là số có 2 chữ số) nên xác suất chọn được số có hai chữ số là 1.

c) Xét 2 biến cố: “Chọn được số nguyên tố” và “Chọn được hợp số”

2 biến cố này là 2 biến cố đồng khả năng (đều có 2 khả năng) và luôn xảy ra 1 trong 2 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{2}\).

Vậy xác suất để chọn được số nguyên tố là \(\dfrac{1}{2}\).

d) Trong 4 số trên chỉ có số 12 là số chia hết cho 6.

Xét 4 biến cố: “Chọn được số 11”; “Chọn được số 12”; “Chọn được số 13”; “Chọn được số 14”.

4 biến cố này là 4 biến cố đồng khả năng (đều có 2 khả năng) và luôn xảy ra 1 trong 4 biến cố đó.

Xác suất của mỗi biến cố đó là \(\dfrac{1}{4}\).

Vậy xác suất để chọn được chọn được số 12 hay chọn được số chia hết cho 12 là \(\dfrac{1}{4}\).


Bài trước:

👉 Giải bài 4 5 6 7 trang 55 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 12 13 14 15 trang 58 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 8 9 10 11 trang 57 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com