Giải Bài tập cuối chương 2 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Hướng dẫn giải Giải Bài tập cuối chương 2 sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 6.


GIẢI BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2

TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là N.

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.

(D) – 5 là một số nguyên.

Trả lời:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là Z. Nên A sai.

(B) + 2 là một số tự nhiên nên B sai.

(C) 4 là một số nguyên nên C sai.

(D) – 5 là một số nguyên âm nên – 5 là một số nguyên nên D đúng.

⇒ Đáp án: D.


Câu 2 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

(A) 3 > – 4.

(B) – 5 > – 9.

(C) – 1 < 0.

(D) – 9 > -8.

Trả lời:

Vì trên trục số điểm – 9 nằm bên trái -8 nên   -9 < -8. Do đó D sai.

⇒ Đáp án: D.


Câu 3 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Kết quả của phép tính: 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là:

(A) 50.  (B) 2.  (C) – 2.  (D) 48.

Trả lời:

Ta có:

25 – (9 – 10) + (28 – 4)

= 25 – (- 1) + 24

= 25 + 1 + 24

= 26 + 24

= 50.

⇒ Đáp án: A.


Câu 4 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Kết quả của phép tính: (- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2) là:

(A) 420. (B) 4 200. (C) – 4 200. (D) – 420.

Trả lời:

Ta có:

(- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2)

= [(-4) . (-25)] . [(+21) . (-2)]     (tính chất giao hoán và kết hợp)

= 100 . (-42)

= – 4 200.

⇒ Đáp án: C.


GIẢI BÀI TẬP TỰ LUẬN

Giải bài 1 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Tính:

a) 73 – (2 – 9);

b) (- 45) – (27 – 8).

Bài giải:

Ta có:

a) 73 – (2 – 9) = 73 – (-7)

= 73 + 7 = 80;

b) (- 45) – (27 – 8) = (-45) – 19

= (-45) + (-19) = -64.


Giải bài 2 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm hai số nguyên x, thỏa mãn:

a) x2 = 4;

b) x2 = 81.

Bài giải:

a) x2 = 4

⇔ x2 = 22 hoặc x2 = (-2)2

⇔ x = 2 hoặc x = -2.

Vậy x = 2 hoặc x = -2.

b) x= 81

⇔ x2 = 92 hoặc x2 = (-9)2

⇔ x = 9 hoặc x = – 9.

Vậy x = 9 hoặc x = – 9.


Giải bài 3 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Tính các thương sau:

a) 12:6;        b) 24:(- 8);

c) (- 36):9;    d) (- 14):(- 7).

Bài giải:

Ta có:

a) 12:6 = 2;

b) 24:(- 8) = – (24 : 8) = -3;

c) (- 36):9 = – (36 : 9) = -4;

d) (- 14):(- 7) = 14 : 7 = 2.


Giải bài 4 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Cho biết năm sinh của một số nhà toán học.

Em hãy sắp xếp các số chỉ năm sinh của các nhà toán học theo thứ tự giảm dần.

Bài giải:

Archimedes có năm sinh 287 TCN nghĩa là năm thứ -287;

Pythagore có năm sinh 570 TCN nghĩa là năm thứ – 570;

Thales có năm sinh 624 TCN nghĩa là năm thứ – 624;

Ta có: 1 601 > 1 596 > 1 441 > – 287 > – 570 > – 624.

Số chỉ các năm sinh giảm dần:

1 601; 1 596; 1 441; – 287; – 570; – 624.


Giải bài 5 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1 200 m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Bài giải:

Độ cao của tàu ngầm là: -1200 m.

Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là:

5 000 – (-1 200) = 5 000 + 1 200 = 6 200 (m)

Vậy khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là 6 200 m.


Giải bài 6 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Đố vui

Tìm số nguyên thích hợp thay thế cho mỗi dấu ? trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 60.

? ? 3 ? ? ? ? ? ? -4 ?

Bài giải:

Giả sử ta điền như sau:

a b 3 c d e f g h -4 i

Theo quy luật, tích ở ba ô liên tiếp đều bằng 60, nghĩa là d.e.f = 60; e.f.g = 60.

Suy ra: d.e.f= e.f.g → d  = g.

Tương tự ta cũng sẽ có a.b.3 = 60 = b.3.c

Suy ra a = c.

Chứng minh hoàn toàn tương tự ta được:

a = c = f = -4; b = d = g = i = x; 3 = e = h

Khi đó ta có dãy số:

-4 x 3 -4 x 3 -4 x 3 -4 x

Ta lại có: (-4).x.3 = 60

Vậy điền dãy số hoàn chỉnh như sau:

-4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5 3 -4 -5

Hoặc:

Số thứ 3 là số 3. Số thứ 4 nhân số thứ 5 bằng 20. Số thứ 4 nhân số thứ 5 nhân số thứ 6 bằng 60 nên số thứ 6 là số 3.

Tương tự có số thứ 9 cũng là số 3 vì số thứ 7 nhân số thứ 8 bằng 20.

Số thứ 10 nhân số thứ 11 bằng 20 mà số thứ 10 bằng -4 nên số thứ 11 bằng -5. Số thứ 8 nhân số thứ 9 nhân số thứ 10 bằng 60 mà số thứ 9 nhân số thứ 10 bằng -12 nên số thứ 8 bằng -5.

Số thứ 7 bằng -4.

Số thứ 5 bằng -5.

Số thứ 4 bằng -4.

Số thứ 2 bằng -5.

Số thứ 1 bằng -4.


Giải bài 7 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Hình vẽ dưới đây biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ.

Bài giải:

Bài toán: Một người đang đứng yên ở điểm O, người đó bước đi về điểm A bên trái 15  bước, rồi đi ngược lại về điểm B bên phải 25 bước (biết rằng các bước chân của người đó là như nhau).

a) Hỏi người đó đi từ O đến B hết bao nhiêu bước

b) So sánh số trên với tổng của hai số nguyên (- 15) + 25.

Bài giải:

a) Người đó đi từ O đến B hết số bước chân là:

25 -15 = 10 (bước).

b) Ta có: (-15) + 25 = 25 – 15 = 10.


Giải bài 8 trang 73 Toán 6 tập 1 CTST

Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau:

Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng.

Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng.

Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng.

Hỏi bình quân mỗi tháng công ty lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?

Bài giải:

Cửa hàng A lãi 225 triệu đồng được biểu diễn: 225 (triệu đồng).

Cửa hàng B lỗ 280 triệu đồng được biểu diễn: – 280 (triệu đồng).

Cửa hàng C lãi 665 triệu đồng được biểu diễn: 655 (triệu đồng).

Tổng kết quả kinh doanh trong 12 tháng của ba cửa hàng A, B, C là:

225 + (-280) + 655 = 600 (triệu đồng).

Mỗi tháng doanh thu của công ty là: 600:12 = 50 (triệu đồng).

Vậy bình quân mỗi tháng công ty lãi 50 triệu đồng từ ba cửa hàng A, B, C.


Bài trước:

👉 HĐTH&TN: Vui học cùng số nguyên sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 79 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Bài tập cuối chương 2 sgk Toán 6 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com