Giải Unit 1 – READING trang 16 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1. Town and cities sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 1 – READING trang 16 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. Town and cities

READING trang 16 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 16 Tiếng Anh 6 CTST

Where do you think is a good place for a holiday? Why?

(Hãy nghĩ xem! Em nghĩ nơi nào là thích hợp cho một kỳ nghỉ? Tại sao?)

on a cruise ship      in a city      by the sea

Trả lời:

I think, the good place for a holiday is by the sea. Because I like walking along the beach, swimming in the sea and building sandcastles. It’s so relaxing.

(Tôi nghĩ, nơi thích hợp cho kỳ nghỉ là gần biển. Bởi vì tôi thích đi dạo dọc bờ biển, bơi trong làn nước và xây lâu đài cát. Rất thư thái.)


Giải bài 1 trang 16 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the photos. What do you think are the answers to questions 1-3? Read and check.

(Nhìn các bức ảnh. Em nghĩ câu trả lời cho câu hỏi 1 – 3 là gì? Đọc và kiểm tra.)

CITY ON THE SEA

Imagine a five-star hotel with fantastic food and comfortable rooms. Imagine a square, shops, cinemas and theatres. Imagine all of these things on one very big ship: Oasis of the Seas.

More than 2,000 people work on Oasis of the Seas, and there are cabins for 6,360 passengers. That’s a lot of people, and they eat a lot of food in the ship’s twenty cafés and restaurants. There are 250 chefs!

It’s the first ship with a park. It’s called Central Park and it’s got fifty real trees and 12,000 plants. If you like sports, there are also five swimming pools and there’s an exciting sports area with a climbing wall. If you prefer reading, there’s a library, but relax – there isn’t a school on the ship!

Hướng dẫn dịch:

THÀNH PHỐ TRÊN BIỂN

Hãy tưởng tượng một khách sạn năm sao với đồ ăn ngon và phòng nghỉ thoải mái. Hãy tưởng tượng một quảng trường, các cửa hàng, rạp chiếu phim và nhà hát. Hãy tưởng tượng tất cả những điều này trên một con tàu rất lớn: Oasis of the Seas.

Hơn 2.000 người làm việc trên Oasis of the Seas, và có cabin cho 6.360 hành khách. Có rất nhiều người, và họ thưởng thức rất nhiều món ăn trong hai mươi quán cà phê và nhà hàng của con tàu. Có 250 đầu bếp!

Đây là con tàu đầu tiên có công viên. Nó được gọi là Công viên Trung tâm và nó có 50 cây thật và 12000 thực vật. Nếu bạn thích thể thao, ở đây cũng có năm hồ bơi và có khu thể thao thú vị với môn leo tường . Nếu bạn thích đọc sách, có một thư viện, nhưng hãy yên tâm – không có trường học nào trên tàu đâu!

1. Is there a school and a library on the ship?

(Có trường học hay thư viện trên tàu không?)

2. Are there any swimming pools?

(Có hồ bơi nào không?)

3. How many cafés and restaurants are there on the ship?

(Có bao nhiêu quán cà phê và nhà hàng trên tàu?)

Trả lời:

1. There isn’t a school, but there’s a library.

(Không có trường học, nhưng có thư viện.)

2. Yes. There are five swimming pools.

(Có. Có 5 hồ bơi.)

3. There are twenty cafes and restaurants.

(Có 20 quán cà phê và nhà hàng.)


Giải bài 2 trang 16 Tiếng Anh 6 CTST

Read the Skills Strategy. Then read and listen to the text and answer the questions.

(Đọc Chiến lược kỹ năng. Sau đó đọc và nghe văn bản và trả lời các câu hỏi.)

SKILLS STRATEGY (CHIẾN LƯỢC KỸ NĂNG)
How to answer specific questions about a text:

(Cách trả lời các câu hỏi cụ thể về một văn bản:)

• First, identify the key word(s) in the question.

(Đầu tiên, xác định (các) từ khóa trong câu hỏi.)

• Next, scan the text for the key word(s).

(Tiếp theo, đọc lướt văn bản để tìm (các) từ khóa.)

• Finally, you can find the correct answer in the sentence that has got the key word(s).

(Cuối cùng, bạn có thể tìm câu trả lời đúng trong câu đã có (các) từ khóa.)

1. What’s the name of the ship?

(Con tàu tên gì?)

2. How many people work on the ship?

(Có bao nhiêu người làm việc trên tàu.)

3.  How many chefs are there on the ship?

(Có bao nhiêu đầu bếp trên tàu?)

4. Is it the only ship with a park?

(Đây là con tàu duy nhất có công viên à?)

5. What’s in the sports area.

(Có gì trong khu thể thao?)

Trả lời:

1. Oasis of the Sea.

(Oasis của biển)

2. More than 2,000 people work on the ship.

(Hơn 2,000 người làm việc trên tàu.)

3. There are 250 chefs.

(Có 250 đầu bếp.)

4. Yes.

(Đúng vậy.)

5. There’s a climbing wall in the sports area.

(Có bức tường giả núi để leo trong khu thể thao.)


Giải bài 3 trang 16 Tiếng Anh 6 CTST

VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the words in blue in the text.

(Từ vựng bổ sung: Hãy sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các từ in màu xanh trong văn bản.)

Trả lời:

– fantastic /fænˈtæstɪk/ (adj): thú vị

– comfortable /ˈkʌmftəbl/ (adj): thoải mái

– cabin /ˈkæbɪn/ (n): khoang tàu

– passenger /ˈpæsɪndʒə(r)/ (n): hành khách

– chef /ʃef/ (n): đầu bếp

– swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ (n.phr): hồ bơi

– climbing walls (n.phr): những bức tường giả địa hình núi để leo


Giải bài 4 trang 16 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Is the Oasis of the Seas a good place for a holiday? Why / Why not?

(Thực hành! Làm việc theo cặp. Oasis of the Sea có phải là nơi thích hợp cho kỳ nghỉ không? Tại sao?/ Tại sao không?)

Trả lời:

In my opinion, Oasis of the Sea is not a good place for a holiday. Because it is very expensive and I can go to any other places out of the ship. It may be interesting at first, but I will soon get bored later.

(Theo tôi, Oasis không phải là nơi lý tưởng cho kỳ nghỉ. Bởi vì nó rất đắt tiền và tôi cũng không thể đi bất cứ nơi nào khác ngoài con tàu. Có thể ban đầu sẽ rất thú vị nhưng tôi sẽ sớm chán thôi.)

Hoặc:

I think, the Oasis of the Sea is a great place for a holiday because you can enjoy fantastic food and take part in a lot of activities like swimming, climbing and reading.

(Tôi nghĩ, Oasis of the Sea là một nơi tuyệt vời cho một kỳ nghỉ vì bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời và tham gia rất nhiều hoạt động như bơi lội, leo núi và đọc sách.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – VOCABULARY trang 14 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – LANGUAGE FOCUS trang 17 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – READING trang 16 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com