Giải Unit 1 – VOCABULARY trang 14 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1. Town and cities sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 1 – VOCABULARY trang 14 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. Town and cities

VOCABULARY trang 14 Tiếng Anh 6 Friends Plus

THINK! trang 14 Tiếng Anh 6 CTST

What famous places are there in your town or city?

(Hãy nghĩ xem! Có những nơi nổi tiếng nào ở thị trấn hay thị phố của em?)

Trả lời:

Famous places in my city – Ha Noi are:

(Những nơi nổi tiếng thành phố của tôi – Hà Nội là:)

– Ngoc Son temple (đền Ngọc Sơn)

– The Huc bridge (cầu Thê Húc)

– But tower (tháp Bút)

– Hoan Kiem lake (hồ Hoàn Kiếm)

– West lake (hồ Tây)

– Ho Chi Minh mausoleum (lăng chủ tịch Hồ Chí Minh)

– Old quarter (phố Cổ)

– Botenical Garden (vườn Bách thảo)

– Thu Le park (công viên Thủ Lệ)

– Ba Vi national park (vườn quốc gia Ba Vì)

– Bat Trang pottery village (làng gốm Bát Tràng)

– The Temple of Literature (Quốc Tử Giám)


Giải bài 1 trang 14 Tiếng Anh 6 CTST

Match the words in the box with places 1-14 on the map of London below. There are six extra words. Then listen and check.

(Nối các từ trong khung với các địa điểm 1 – 14 trên bản đồ của Luân Đôn bên dưới. Có 6 từ thừa. Sau đó nghe và kiểm tra.)

square restaurant school office building
train station bridge café theatre
sports centre library bus station cinema
shop park shopping centre Market
monument hotel flat street

LONDON GUIDE

At the British (1) _____ , there are fourteen million books!

Regent’s (2) _____ is a beautiful green area.

The Savoy is a very famous (3) _____ .

Nelson’s Column is a tall (4) _____ in the middle of Trafalgar (5) _____ .

Harrods is a very famous (6) _____ .

Victoria (7) _____ –  London buses stop here.

Convent Garden – go shopping in the (8) _____ .

The IMAX (9) _____ – watch a 3D film here.

New Malden, eat interesting Korean food in the (10) _____ .

King’s Cross (11) _____ – take a train here.

The West End is London’s (12) _____ district.

Tower (13) _____ – see the River Thames from here.

The Shard _____ is London’s new and very tall (14) _____ .

Trả lời:

1. Library 2. Park 3. hotel 4. monument
5. Square 6. shop 7. bus station 8. market
9. cinema 10. restaurant 11. station 12. theatre
13. Bridge 14. office building

LONDON GUIDE

(1) At the British (1) Library, there are fourteen million books!

(Ở Thư viện Anh, có 14 triệu sách.)

(2) Regent’s (2) Park is a beautiful green area.

(Công viên Regent’s là một vùng xanh sạch đẹp.)

(3) The Savoy is a very famous (3) hotel.

(Savoy là một khách sạn rất nổi tiếng.)

(4), (5) Nelson’s Column is a tall (4) monument in the middle of Trafalgar (5) Square.

(Nelson’s Column là một tượng đài cao ở giữa quảng trường Trafalgar.)

(6) Harrods is a very famous (6) shop.

(Harrods là một cửa hàng rất nổi tiếng.)

(7) Victoria (7) bus station –  London buses stop here.

(Trạm xe buýt Victoria – xe buýt Luân Đôn đỗ lại tại đây.)

(8) Convent Garden – go shopping in the (8) markets.

(Vườn Convent – đi mua sắm ở chợ nơi đây.)

(9) The IMAX (9) cinema – watch a 3D film here.

(Rạp chiếu phim IMAX – xem phim 3D tại đây.)

(10) New Malden, eat interesting Korean food in the (10) restaurant here.

(New Malden, thưởng thức ẩm thực Hàn Quốc độc đáo ở nhà hàng này.)

(11) King’s Cross (11) station – take a train here.

(Nhà ga King’s Cross – đón tàu hỏa tại đây.)

(12) The West End is London’s (12) theatre district.

(West End là khu nhà hát của Luân Đôn.)

(13) Tower (13) Bridge – see the River Thames from here.

(Tower Bridge – ngắm sông Thames từ đây.)

(14) The Shard is London’s new and very tall (14) office building.

(Shard là tòa nhà văn phòng rất cao và mới của Luân Đôn.)


Giải bài 2 trang 14 Tiếng Anh 6 CTST

Watch or listen. Which places from exercise 1 do the people mention?

(Xem hoặc nghe. Những địa điểm nào ở bài tập 1 được đề cập đến?)

Nội dung bài nghe:

1. Simon: 

Girl: Is your town a good place to live?

Simon: Yes, I think so it’s great that there are lots of things to do in the evening. There are some cafes, cinemas, restaurants, things like that. It’s an interesting place to live.

Girl: Have you got a favorite place in your town?

Simon: Yes, my favorite place is a French restaurant. I really like French food. There isn’t a theater here but I like living in this town.

2. Louis. 

Girl: Tell me about your city, do you like it here?

Louis: Yes, it’s okay here. I like it. You’ve got a spot centenary house and it’s great that there are some parks in the city, too.

3. Sophie and Ben.

Boy: What do you think of your town?

Sophie: Ah…Well, we’ve got a library near our house, there is an old bridge and the monument too.

Ben: Yes, it is very exciting really.

Sophie: Well, there’s a cafe.

Ben: Yes, but there’s one cafe and it’s at the bus station.

Sophie: Yes there aren’t any good shops here.

Ben: Yes, it isn’t very good, to be honest.

Sophie: No, it isn’t great really.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

1. Simon:

Nữ: Thị trấn của bạn có phải là một nơi tốt để sống không?

Simon: Vâng, tôi nghĩ thật tuyệt khi có rất nhiều việc để làm vào buổi tối. Có một số quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hàng, đại loại thế. Đó là một nơi thú vị để sống.

Nữ: Bạn có một địa điểm yêu thích trong thị trấn của bạn không?

Simon: Vâng, địa điểm yêu thích của tôi là một nhà hàng Pháp. Tôi thực sự thích món ăn Pháp. Ở đây không có rạp hát nhưng tôi thích sống ở thị trấn này.

2. Louis.

Nữ: Hãy kể cho tôi nghe về thành phố của bạn, bạn có thích ở đây không?

Louis: Vâng, ở đây sống cũng tốt. Tôi thích nó. Ở đây có một ngôi nhà trăm năm nổi tiếng và thật tuyệt khi có một số công viên trong thành phố.

3. Sophie và Ben.

Nam: Bạn nghĩ gì về thị trấn của mình?

Sophie: Ừm… À, chúng tôi có một thư viện gần nhà, có một cây cầu cũ và đài tưởng niệm nữa.

Ben: Vâng, nó thực sự rất thú vị.

Sophie: À, có một quán cà phê.

Ben: Vâng, nhưng có một quán cà phê và nó ở trạm xe buýt.

Sophie: Vâng, không có bất kỳ cửa hàng nào tốt ở đây.

Ben: Vâng, thành thật mà nói thì không tốt lắm.

Sophie: Không, nó không thực sự tuyệt vời.

Trả lời:

café, cinema, restaurant, sports centre, park, library, bridge, monument, bus station, shop.

(quán cà phê, rạp chiếu phim, nhà hàng, trung tâm thể thao, công viên, thư viện, cầu, tượng đài, trạm xe buýt, cửa hàng.)


Giải bài 3 trang 14 Tiếng Anh 6 CTST

Watch or listen again and complete the sentences.

(Xem hoặc nghe lại và hoàn thành các câu sau.)

1. There isn’t a _____ here.

2. There are some _____ in the city, too.

3. There’s an old _____ .

4. There’s a _____ .

5. There aren’t any good _____ here.

Trả lời:

1. theatre 2. parks 3. bridge 4. café 5. shops

1. There isn’t a theatre here.

(Ở đây không có nhà hát.)

2. There are some parks in the city, too.

(Cũng có một vài công viên trong thành phố.)

3. There’s an old bridge.

(Có một cây cầu cũ.)

4. There’s a café.

(Có một quán cà phê.)

5. There aren’t any good shops here.

(Ở đây không có cửa hàng nào tốt cả.)


Giải bài 4 trang 15 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Talk about places in your town or city. Use the Key Phrases.

(Làm việc theo cặp. Nói về những địa điểm ở thị trấn hoặc thành phố của bạn. Sử dụng những cụm từ quan trọng).

Example:  (Ví dụ:)

– There’s a good Korean restaurant near my house.

(Có một nhà hàng Hàn Quốc ngon gần nhà của tôi.)

– There are some interesting monuments here.

(Ở đây có một vài tượng đài độc đáo.)

KEY PHRASES
Talking about places
There’s a/ an _____
There are some _____
My favourite place is _____
There isn’t a/an _____
There aren’t any _____

Trả lời:

– There’s a very big square in my neighbourhood.

(Có một quảng trường rất lớn trong khu xóm của tôi.)

– There are some cheap shops near my house.

(Có một vài cửa hàng rẻ (tiền) gần nhà tôi.)

– My favourite place is the local library.

(Nơi yêu thích của tôi là thư viện địa phương.) 

– There isn’t a modern office building in my town.

(Trong thị trấn của tôi không có tòa nhà văn phòng hiện đại.)

– There aren’t any good restaurants near my house.

(Gần nhà tôi không có nhà hàng nào ngon cả.)


Finished? trang 15 Tiếng Anh 6 CTST

What are the good and bad things about your town or city? Write sentences.)

(Hoàn thành bài học? Những điểm tốt và không tốt về thị trấn hay thành phố của em là gì? Hãy viết câu về nó.)

Trả lời:

– The good things in Ha Noi:

(Những điểm tốt ở Hà Nội là: )

+ There are many interesting places to visit.

(Có nhiều nơi thú vị để tham quan.)

+ There are delicious traditional dishes.

(Có những món ăn truyền thống rất ngon.)

+ There are beautiful and peaceful parks for children to play.

(Có công viên đẹp và yên tĩnh cho trẻ em vui chơi.)

– The bad things in Ha Noi:

(Những điểm không tốt ở Hà Nội: )

+ There is too much traffic and pollution.

(Có quá nhiều giao thông và sự ô nhiễm.)

+ Things are very expensive in tourism destinations.

(Hàng hóa ở các điểm du lịch rất đắt tiền.)


Bài trước:

👉 Giải Starter unit – LANGUAGE FOCUS trang 13 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 1 – READING trang 16 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – VOCABULARY trang 14 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com