Giải Unit 1 – SONG trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 1. Town and cities sgk Tiếng Anh 6 – Friends Plus bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài Giải Unit 1 – SONG trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, Clil, Culture, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Song, Progress review, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 1. Town and cities

SONG trang 118 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Giải bài 1 trang 118 Tiếng Anh 6 CTST

Listen to the song. How many places are mentioned?

(Nghe bài hát và cho biết bao nhiêu địa danh được nhắc đến)

Trả lời:

There are eighteen places mentioned in the song (street, library, square, school, station, shops, hotel, pool, cinema, park, market, café, restaurant, castle, zoo, factories, house.)

(Có mười tám địa điểm được đề cập trong bài hát (đường phố, thư viện, quảng trường, trường học, nhà ga, cửa hàng, khách sạn, hồ bơi, rạp chiếu phim, công viên, chợ, quán cà phê, nhà hàng, lâu đài, vườn bách thú, nhà máy, nhà.)


Giải bài 2 trang 118 Tiếng Anh 6 CTST

Listen again and choose the correct words in the song.

(Nghe lại lần nữa và chọn các từ đúng ở bài hát)

Trả lời:

1. popular 2. city 3. clean 4. nice 5. cheaper 6. zoo 7. station

Giải bài 3 trang 118 Tiếng Anh 6 CTST

Match phrases 1-5 with phrases a-e to make sentences about the song. Which sentence matches the picture.

(Ghép các cụm từ 1-5 với các cụm từ a-e để tạo thành câu về bài hát. Câu nào phù hợp với bức tranh)

Trả lời:

1 – c 2 – b 3 – e 4 – a 5 – d

Giải bài 4 trang 118 Tiếng Anh 6 CTST

Look at the song again. Are the sentences True or Fasle? Correct the false sentences.

(Nhìn vào bài hát lần nữa. Các câu sau đây đúng hay sai. Sửa các câu sai)

Trả lời:

1. True

2. True

3. False (His / my friends are very noisy)

4. False (tea is cheaper in the café)

5. True


Giải bài 5 trang 118 Tiếng Anh 6 CTST

USE IT! Work in pairs. Ask your partner about his/ her ideal town or city. How many of your ideas are the same. Use Is there…? Are there..? and How many…?

(Làm việc theo cặp. Hỏi đối tác của bạn về thị trấn hoặc thành phố lý tưởng của anh ấy / cô ấy. Có bao nhiêu ý tưởng của bạn giống nhau. Sử dụng Is there…? Are there ..? Và How many…?)

Trả lời:

What is your ideal town?

(Thị trấn lý tưởng của bạn là gì?)

My ideal town is a place having a lot of entertainment places.

(Thị trấn lý tưởng của tôi là một nơi có rất nhiều nơi vui chơi giải trí.)

Are there trees there?

(Có cây cối ở đó không?)

Yes, of course

(Phải, tất nhiên.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 1 – EXTRA LISTENING AND SPEAKING trang 110 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 2 – VOCABULARY trang 24 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 1 – SONG trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com