Giải Unit 10 – Communication trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Communication trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Communication trang 105 Tiếng Anh 6 Explore English

Weather report. In pairs, complete the chart below for five cities of your choice. Student A: You are at the TV presenter. Students B: You are the weather reporter. Present your report to your class.

(Báo cáo thời tiết. Làm việc theo cặp, hoàn thành bảng dưới đây với 5 thành phố mà bạn chọn. Học sinh A: Bạn là phát thành viên. Học sinh B: bạn là phát thanh viên thời tiết. Trình bày bản báo cáo của bạn với cả lớp)

Trả lời:

City Temperature Weather
1. Thai Binh 25°C Sunny and windy
2. Nam Dinh 27°C Rainy and windy
3. Hung Yen 24°C Sunny and cloudy
4. Ha Nam 28°C Sunny
5. Hai Phong 29°C Sunny and windy

Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Pronunciation trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Reading trang 107 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Communication trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com