Giải Unit 10 – Reading trang 107 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Reading trang 107 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Reading trang 107 Tiếng Anh 6 Explore English

STORM CHASER

Most people run away from tornadoes, but Roger Hill runs toward them. He is a “storm chaser.” He takes photos of storms. He has photos of more than 650 tornadoes!

Hill runs a company called Silver Lining Tours. His company organizes trips for people who want to see tornadoes. He spends about four months every year traveling. He travels all over the United States looking for tornadoes. He finds them by checking the Internet for weather information. When he finds a storm, he starts driving toward it. His company’s cars have special equipment to help him follow the storms.

Whenever he’s chasing and photographing tornadoes, Hill knows he needs to be safe. He says you can get close to a tornado and take a picture. However, if you make a mistake, it can kill you. So in a way, it’s like a photographer trying to take photos of grizzly bears. Before taking a photograph, you need to be ready and to have an escape route. Safety is really important!

Hướng dẫn dịch:

Người đuổi theo những cơn bão

Hầu hết mọi người chạy trốn khỏi lốc xoáy, nhưng Roger Hill chạy về phía chúng. Anh ấy là một “người đuổi theo những cơn bão.” Anh ấy chụp ảnh chúng. Anh ấy có những bức ảnh của hơn 650 cơn lốc xoáy!

Hill điều hành một công ty có tên Silver Lining Tours. Công ty của anh ấy tổ chức các chuyến đi cho những người muốn xem lốc xoáy. Anh ấy dành khoảng bốn tháng mỗi năm để đi du lịch. Anh ấy đi khắp nước Mỹ để tìm kiếm những cơn lốc xoáy. Anh ta tìm thấy chúng bằng cách kiểm tra Internet để biết thông tin thời tiết. Khi anh ấy tìm thấy một cơn bão, anh ấy bắt đầu lái xe về phía nó. Xe ô tô của công ty anh ấy có thiết bị đặc biệt để giúp anh ấy đi theo những cơn bão.

Bất cứ khi nào anh ấy đuổi theo và chụp ảnh lốc xoáy, Hill biết anh ấy cần được an toàn. Anh ấy nói rằng bạn có thể đến gần một cơn lốc xoáy và chụp ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn mắc sai lầm, nó có thể giết chết bạn. Vì vậy, theo một cách nào đó, nó giống như một nhiếp ảnh gia đang cố gắng chụp ảnh những chú gấu xám. Trước khi chụp ảnh, bạn cần chuẩn bị sẵn sàng và có những kế hoạch thoát hiểm. An toàn thực sự quan trọng!


Giải bài A trang 107 Tiếng Anh 6 CD

Look at the photo and read the caption. Who do you think Roger Hill is?

(Nhìn vào đoạn văn và đọc đoạn giới thiệu? Bạn nghĩ Roger Hill làm nghề gì?)

a. a photographer

(một nhiếp ảnh gia)

b. a weather reporter

(một phóng viên thời tiết)

c. a TV reporter

(một phóng viên truyền hình)

Trả lời:

a. a photographer


Giải bài B trang 107 Tiếng Anh 6 CD

Read the title. What do you think storm chasers do?

(Đọc tiêu đề. Bạn nghĩ họ chạy theo những cơn bão làm gì?)

Trả lời:

They just want to see tornadoes and take a picture.

(Họ muốn xem những cơn lốc xoáy và chụp ảnh chúng)


Giải bài C trang 107 Tiếng Anh 6 CD

Read the article quickly. Underline the words that mean the opposite of “away.”

(Đọc nhanh đoạn văn. Gạch chân từ có trái nghĩa với từ “away”)

Trả lời:

toward

STORM CHASER

Most people run away from tornadoes, but Roger Hill runs toward them. He is a “storm chaser.” He takes photos of storms. He has photos of more than 650 tornadoes!

Hill runs a company called Silver Lining Tours. His company organizes trips for people who want to see tornadoes. He spends about four months every year traveling. He travels all over the United States looking for tornadoes. He finds them by checking the Internet for weather information. When he finds a storm, he starts driving toward it. His company’s cars have special equipment to help him follow the storms.

Whenever he’s chasing and photographing tornadoes, Hill knows he needs to be safe. He says you can get close to a tornado and take a picture. However, if you make a mistake, it can kill you. So in a way, it’s like a photographer trying to take photos of grizzly bears. Before taking a photograph, you need to be ready and to have an escape route. Safety is really important!


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Communication trang 105 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Comprehension trang 108 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Reading trang 107 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com