Giải Unit 10 – Worksheet trang 147 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 10. What’s the Weather Like? sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 10 – Worksheet trang 147 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 10. What’s the Weather Like?

Worksheet trang 147 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài 1 trang 147 Tiếng Anh 6 CD

Unscramble the letters to make words describing weather.

(Sắp xếp các chữ cái thành từ một từ mô tả thời tiết)

Trả lời:

a. stormy b. sunny c. cloudy d. rainy e. windy

Giải bài 2 trang 147 Tiếng Anh 6 CD

Match the answers from Activity 1 to the correct pictures.

(Nối đáp án ở bài tập 1 với bức tranh chính xác)

Trả lời:

a. rainy b. sunny c. windy d. stormy e. cloudy

Giải bài 3 trang 147 Tiếng Anh 6 CD

Look at the weather forecast and answer the questions below.

(Nhìn vào bảng dự báo thời tiết sau và trả lời các câu hỏi sau)

Trả lời:

a. San Francisco

b. Ho Chi Minh city

c. 18 degrees and cloudy

d. 26 degrees and sunny

e. we should bring an umbrella

Hướng dẫn dịch:

a. Đâu là thành phố lạnh nhất? San Francisco.

b. Đâu là thành phố nóng nhất? Thành phố Hồ Chí Minh.

c. Ngày mai thời tiết ở Madrid sẽ có mây và 18 độ.

d. Thời tiết ngày mai ở Tokyo sẽ có nắng và 26 độ.

e. Nếu chúng ta đến Hồ Chí Minh vào ngày mai, thì chúng ta nên mang theo ô.


Giải bài 4 trang 147 Tiếng Anh 6 CD

Look at a forecast for your town’s weather today and tomorrow. Write about it. Use complete sentences.

(Nhìn vào dự báo thời tiết ở thành phố của bạn vào hôm nay và ngày mai. Viết về nó và dùng một câu đầy đủ)

Trả lời:

Today in Thai Binh, it’s sunny. Tomorrow will be cloudy.

(Hôm nay ở Thái Bình, thời tiết có nắng, ngày mai trời sẽ có mây.)

Today in Hanoi, it’s rainy. Tomorrow will be sunny.

(Hôm nay ở Hà Nội, trời có mưa. Ngày mai trời sẽ nắng.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 10 – Video trang 109 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 10 – Extra Practice Worksheet trang 160 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 10 – Worksheet trang 147 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com