Giải Unit 11 – The Real World trang 114 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – The Real World trang 114 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

The Real World trang 114 Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài A trang 114 Tiếng Anh 6 CD

Listen. Match the questions to the places.

(Nghe. Nối câu hỏi với các địa điểm)

Nội dung bài nghe:

In December 2010, National Geographic explorer Andrew Evans visited Australia. First of all, he travelled to Perth. Next, he went to visit larue, then he traveled to Cairns and went diving on the Great Barrier Reef next in Sydney he celebrated Australia day and finally in Melbourne he saw his first kangaroo.

Hướng dẫn dịch bài nghe:

Vào tháng 12 năm 2010, nhà thám hiểm Andrew Evans của National Geographic đã đến thăm Australia. Trước hết, anh ấy đã đi du lịch đến Perth. Tiếp theo, anh ấy đi thăm Larue, sau đó anh ấy đi du lịch đến Cairns và đi lặn trên Great Barrier Reef tiếp theo ở Sydney, anh ấy kỷ niệm ngày Úc và cuối cùng ở Melbourne anh ấy nhìn thấy con kangaroo đầu tiên của mình.

Trả lời:

1 – b 2 – c 3 – a 4 – d

Giải bài B trang 114 Tiếng Anh 6 CD

Listen. What did Evans do in Australia? Circle the correct answers.

(Nghe. Evans đã làm gì ở Australia? Khoanh vào đáp án đúng?)

Trả lời:

1. Australia 2. state 3. people 4. go there again

Hướng dẫn dịch:

Andrew Evans đã ở Úc hơn 2 tháng, anh đã đến thăm hầu hết các bang trong nước và đi gần 30000 km anh yêu đất nước và những người anh nghĩ Úc là một nơi tuyệt vời anh thực sự hạnh phúc anh đã đến đó và hy vọng sẽ đến đó một lần nữa một ngày.


Discussion

Do you want to go to Australia? What do you want to do there?

(Bạn muốn đi Úc? Bạn muốn làm gì ở đó?)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Language Focus trang 112 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Pronunciation trang 115 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – The Real World trang 114 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com