Giải Unit 11 – Video trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Hướng dẫn giải bài tập Unit 11. I Went to Australia! sgk Tiếng Anh 6 Explore English bộ Cánh Diều. Nội dung bài Giải Unit 11 – Video trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Preview, Language focus, The real world, Pronunciation, Communication, Reading, Comprehension, Writing, Video, Worksheet, Extra Practice Worksheet, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 11. I Went to Australia!

Video trang 119 Tiếng Anh 6 Explore English

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi xem)

Match the places to the events. Look at the map below. What do you think Andrew Evans did in each of the places?

(Ghép các địa điểm với các sự kiện. Nhìn vào bản đồ dưới đây. Bạn nghĩ Andrew Evans đã làm gì ở mỗi nơi?)

1. Maldives a. saw mountains
2. Nepal b. saw lions
3. Botswana c. dived

Trả lời:

1 – c 2 – a 3 – b

WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Giải bài A trang 119 Tiếng Anh 6 CD

Check your answers to the Before You Watch question.

(Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Before You Watch.)


Giải bài B trang 119 Tiếng Anh 6 CD

Watch the video again. Draw Evans’ journey on the map below.


AFTER YOU WATCH

(Sau khi xem)

Talk with a partner. Which country in the video do you want to visit? Tell a partner about your last vacation.

(Nói chuyện với một đối tác. Bạn muốn đến thăm quốc gia nào trong video? Nói với một đối tác về kỳ nghỉ cuối cùng của bạn.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 11 – Writing trang 118 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 11 – Worksheet trang 148 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 11 – Video trang 119 sgk Tiếng Anh 6 Explore English Cánh Diều đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com