Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 1 trang 60 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 12: ROBOTS sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 1 trang 60 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12: ROBOTS

A CLOSER LOOK 1 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Vocabulary

Giải bài 1 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Match the verbs in column A to the words or phrases in column B. Then listen, check and repeat them.

(Nối các động từ trong cột A với các từ hoặc cụm từ trong cột B. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại chúng.)

A B
1. understand (hiểu)

2. pick (hái)

3. do (làm)

4. water (tưới nước)

5. work (làm việc)

a. fruit (trái cây)

b. the washing (việc giặt giũ)

c. our feeling (cảm xúc của chúng ta)

d. as a guard (như một người bảo vệ)

e. plants (cây cối)

Trả lời:

1 – c 2 – a 3 – b 4 – e 5 – d

1 – c: understand our feelings (hiểu cảm xúc của chúng ta)

2 – a: pick fruit (hái trái cây)

3 – b: do the washing (làm công việc giặt giũ)

4 – e: water plants (tưới cây)

5 – d: work as a guard (làm việc như bảo vệ)


Giải bài 2 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Tell your partner the activities in 1 you can or can’t do now.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn của em những hoạt động trong 1 bạn có thể hoặc không thể làm bây giờ.)

Example:

I can pick fruit but I can’t understand your feeling

(Tôi có thể hái trái cây nhưng tôi không thể hiểu được cảm giác của bạn.)

Trả lời:

I can do the washing and water plants but I can’t work as a guard.

(Tôi có thể giặt giũ và tưới cây nhưng tôi không thể làm bảo vệ.)


Giải bài 3 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Read the information about what V10, a robot, can or can’t do. Ask and answer the question.

(Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về V10, một robot, có thể hoặc không thể làm. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Skills of V10

(Các kĩ năng của V10)

Can

(có thể)

Can’t

(không thể)

repair a broken machine (sửa chữa một chiếc máy bị hỏng)
do the washing (giặt giũ)
work as a guard (làm việc như một người bảo vệ)
read our moods (đọc tâm trạng của chúng ta)
water plants (tưới cây)  
understand what we say (hiểu những gì chúng ta nói)

Example:

A: Can V10 do the washing?

(V10 có làm công việc giặt giũ được không?)

B: Yes, it can.

(Có, nó có thể.)

Trả lời:

1. A: Can V10 repair a broken machine?

(V10 có sửa được máy bị hỏng không?)

B: No, it can’t.

(Không, không thể.)

2. A: Can V10 work as a guard?

(V10 có thể hoạt động như một người bảo vệ?)

B: Yes, it can.

(Có, nó có thể.)

3. A: Can V10 read our mood?

(V10 có thể đọc được tâm trạng của chúng tôi không?)

B: No: It can’t.

(Không, không thể.)

4. A: Can V10 water plants?

(V10 tưới cây được không?)

B: Yes, it can.

(Có, nó có thể.)

5. A: Can V10 understand what we say?

(V10 có thể hiểu những gì chúng tôi nói không?)

B: No, it can’t.

(Không, không thể.)


Pronunciation

Falling tone in statements

(Phát âm: Xuống giọng trong câu trần thuật)

Giải bài 4 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Listen and repeat the following sentences.

(Nghe và kiểm tra lại các câu sau.)

1. I often water plants after school.

(Tôi thường tưới cây sau giờ học.)

2. Shifa can do many things like humans.

(Shifa có thể làm nhiều việc giống như con người.)

3. My dad makes delicious meals on weekends.

(Bố tôi làm những bữa ăn ngon vào cuối tuần.)

4. WB2 is the strongest of all the robots.

(WB2 là robot mạnh nhất trong số tất cả các robot.)

5. H8 is a home robot.

(H8 là một robot gia đình.)


Giải bài 5 trang 60 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Practise saying the statements in the following paragraph. Then listen and repeat.

(Thực hành nói các câu trong đoạn văn sau. Sau đó nghe và lặp lại.)

My robot is Jimba. It’s a home robot. It’s very helpful. It can do the housework, it can also water plants and pick fruit. It can work as a guard. I love my robot very much.

(Người máy của tôi là Jimba. Đó là một robot gia đình. Nó rất hữu ích. Nó có thể làm việc nhà, nó cũng có thể tưới cây và hái quả. Nó có thể hoạt động như một người bảo vệ. Tôi yêu con robot của tôi lắm.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – GETTING STARTED trang 58 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 2 trang 61 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 1 trang 60 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com