Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 2 trang 61 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Hướng dẫn giải bài tập UNIT 12: ROBOTS sgk Tiếng Anh 6 – Global Success bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 2 trang 61 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng: reading, speaking, listening, writting cùng từ vựng và ngữ pháp Getting Started, A Closer Look, Communication, Skills, Looking back, Project, giúp các bạn học sinh học tốt môn tiếng anh 6.


Unit 12: ROBOTS

A CLOSER LOOK 2 trang 61 Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success

Grammar

Giải bài 1 trang 61 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Write the superlative form of the adjectives in the table below.

(Viết dạng so sánh nhất của các tính từ trong bảng dưới đây.)

Adjectives Superlative form
fast
tall
noisy
nice
hot
light
quite
heavy
large

Trả lời:

Adjectives (Tính từ) Superlative form (Dạng so sánh nhất)
fast (nhanh) fastest
tall (cao) tallest
noisy (ồn ào) noisiest
nice (tuyệt vời) nicest
hot (nóng) hottest
light (nhẹ) lightest
quiet (yên tĩnh) quietest
heavy (nặng) heaviest
large (rộng) largest

Giải bài 2 trang 61 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the following sentences with the superlative form of the adjectives in brackets. 1 is an example.

(Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc. Câu 1 là ví dụ minh họa.)

1. Bonbon can move 10 tons; it’s the strongest of all. (strong)

(Bonbon có thể di chuyển 10 tấn; nó mạnh nhất trong tất cả.)

2. This robot can understand all of what we say. It’s the _____ In the robot show. (smart)

3. He is the _____ in our class; he is about 1.8 m tall. (tall)

4. This is the _____ of all home robots; we can put it in our bag. (small)

5. This robot is only 200 dollars. It’s the _____ in our shop. (cheap)

Trả lời:

2. smartest 3. tallest 4. smallest 5. cheapest

2. This robot can understand all of what we say. It’s the smartest in the robot show.

(Robot này có thể hiểu tất cả những gì chúng ta nói. Nó thông minh nhất trong triển lãm robot.)

3. He is the tallest in our class; he is about 1.8 m tall.

(Anh ấy cao nhất trong lớp của chúng tôi; anh ấy cao khoảng 1,8m.)

4. This is the smallest of all home robots; we can put it in our bag.

(Đây là robot nhỏ nhất trong số tất cả các robot gia đình; chúng tôi có thể đặt nó trong túi của chúng tôi.)

5. This robot is only 200 dollars. It’s the cheapestin our shop.

(Robot này chỉ có 200 đô la. Nó là rẻ nhất trong cửa hàng của chúng tôi.)


Giải bài 3 trang 62 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Complete the following sentences with comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)

1. My brother has a _____ room than me. (tidy)

2. The _____ desert of all is Sahara and it’s in Afnca. (hot)

3. Travelling by plane is _____ than going by car. (fast)

4. Who is the _____ in your family? (tall)

5. I think dogs are _____ than cats. (smart)

Trả lời:

1. tidier 2. hottest 3. faster 4. tallest 5. smarter

1. My brother has a tidier room than me.

(Anh trai tôi có một căn phòng ngăn nắp hơn tôi.)

2. The hottest desert of all is Sahara and it’s in Afnca.

(Sa mạc nóng nhất là Sahara và nó ở Afnca.)

3. Travelling by plane is faster than going by car.

(Đi máy bay nhanh hơn đi ô tô.)

4. Who is the tallest in your family?

(Ai cao nhất trong gia đình bạn?)

5. I think dogs are smarter than cats.

(Tôi nghĩ chó thông minh hơn mèo.)


Giải bài 4 trang 62 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

Work in pairs. Look at the information of the three robots: M10, H9, and A3 and talk about each of them, using superlative adjectives.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào thông tin của ba robot: M10, H9 và A3 và nói về từng robot, sử dụng các tính từ so sánh nhất.)

M10 H9 A3
Age (Tuổi) 5 7 10
Weight (Cân nặng) 20 kg 45 kg 50 kg
Height (Chiều cao) 80 cm 120 cm 150 cm
Price (Giá cả) 1.800 1.000 1.500

Example:

A: A3 is the tallest of the three robots.

(A3 cao nhất trong ba rô bốt.)

B: M10 is the youngest of the three robots.

(M10 là robot nhỏ tuổi nhất trong ba robot.)

Trả lời:

– M10 is the most expensive of the three robots.

(M10 là đắt nhất trong ba robot.)

– M10 is the shortest of the three robots.

(M10 ngắn nhất trong số ba robot.)

– M10 is the lightest of the three robots.

(M10 nhẹ nhất trong ba robot.)

– H9 is the cheapest of the three robots.

(H9 rẻ nhất trong ba robot.)

– A3 is the heaviest of the three robots.

(A3 nặng nhất trong ba robot.)

– A3 is the oldest of the three robots

(A3 nhiều tuổi nhất trong ba robot.)


Giải bài 5 trang 62 Tiếng Anh 6 tập 2 KNTT

GAME: Find someone who…

(Trò chơi: Tìm ra người nào đó…)

Work in pairs. Ask your partner to find in your class someone who is…

(Làm việc theo cặp. Yêu cầu bạn của em tìm trong lớp của bạn ai đó là …)

– the tallest (cao nhất)

– the oldest (lớn tuổi nhất)

– the smartest (thông minh nhất)

– the shortest (thấp nhất)

– the biggest (to nhất)

– the smallest (nhỏ bé nhất)

Trả lời:

A: Who is the tallest in our class?

(Ai cao nhất lớp chúng ta?)

B: Minh is the tallest in our class.

(Minh cao nhất lớp chúng ta.)

A: Who is the oldest in our class?

(Ai nhiều tuổi nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Our teacher is the oldest in our class.

(Giáo viên của chúng ta là người lớn tuổi nhất trong lớp của chúng tôi.)

A: Who is the smartest in our class?

(Ai thông minh nhất trong lớp của chúng ta?)

B: I’m the smartest in our class.

(Tôi là người thông minh nhất trong lớp.)

A: Who is the shortest in our class?

(Ai thấp nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Nam is the shortest in our class.

(Nam thấp nhất trong lớp.)

A: Who is the biggest in our class?

(Ai là người lớn nhất trong lớp của chúng ta?)

B: Huy is the biggest in our class.

(Huy to nhất lớp.)

A: Who is the smallest in our class?

(Ai là người nhỏ trong lớp của chúng ta?)

B: You are the smallest in our class.

(Bạn là người nhỏ nhất trong lớp của chúng ta.)


Bài trước:

👉 Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 1 trang 60 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Bài tiếp theo:

👉 Giải Unit 12 – COMMUNICATION trang 63 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải Unit 12 – A CLOSER LOOK 2 trang 61 sgk Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success KNTT đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn tiếng anh 6 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com